İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-359
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-359 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 26.08.2008 tarih, 2008/UH.Z-3590 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :160
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-359
Şikayetçi:
 Alpdata Bilgisayar Yazılım ve Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi No:27/12 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hürriyet Mah. Zonguldak Cad. Ağrı Tic. Mer. Kat 1/2 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1320
Başvuruya konu ihale:
 2007/175540 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.01.70.0078/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş Kontrol Elemanı ve HBYS Otomasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alpdata Bilgisayar Yazılım ve Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarih ve 1320 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin verildiği, firmaları tarafından verilen aşırı düşük açıklamasında sehven 1 günlük kıst hesabının eklenmesi nedeniyle açıklamalarının uygun bulunmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sehven eklenen 1 artık gün hesabının tekliflerindeki toplam rakamı etkilemediği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin veri giriş kontrol elemanı hizmeti ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) otomasyon hizmeti alımından oluştuğu anlaşılmıştır. İhale dokümanında toplam 16 personelin ihale konusu hizmette çalışacağı belirtilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflara ilişkin 26 ncı maddesinin 26.1 alt bendinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Personele verilecek ücret, SSK primi, vergi, yol, giyecek ve firma karı v.s.lerin tamamı teklif fiyata dahil edilecektir. 2008 yılı için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşının 13,5 gün olarak hesaplanmıştır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personel sayısı her gün için 3 kişidir. (Teknik personel resmi tatillerde çalışmayacaktır.) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47.maddesi uyarınca bu işçilere ücret ödenecektir. İşçilik ücretleri: 15 personele brüt asgari ücret, 1 teknik personele brüt asgari ücretin %30 fazlası teklif fiyata dahil edilecektir. Aylık yemek bedeli: İstekliler tekliflerinde personelin yemek ücretini yansıtmayacaktır. 22.05.2005 tarihli Sağlık Bakanlığı Araştırma Palanlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 29 sayılı genelgesi doğrultusunda yüklenicinin çalıştıracağı personelin yemek ihtiyacı hastane idaresince karşılanacaktır.”,

 

26.3 alt bendinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (2,20.-YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır. 1 kişi teknik personel: asgari ücretten fazlası % 30”, 

 

26.5 alt bendinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 (Bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Söz konusu ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan başvuru sahibi Alpdata Bilgisayar Yazılım Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin 181.000,00.-YTL’lik teklifinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlendiği,

 

İdarenin 05.12.2007 tarihli yazı ile aşırı düşük açıklaması talep etmesi üzerine Alpdata Bilgisayar Yazılım Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan 07.12.2007 tarihli açıklamada; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) otomasyon hizmeti maliyetinin toplam 19.200,00.-YTL, veri giriş kontrol elemanı işçilik maliyetinin ise  idari şartnamede öngörülen brüt yol bedeli (2,20.-YTL), ayni giyim bedeli ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri ödenecek ücret dahil ve sözleşme gideri hariç olmak üzere toplam 155.353,44.-YTL olarak gösterildiği, aşırı düşük açıklamasında öngörülen giyim bedelinin işçi başına 100,00.-YTL olduğu ve öngörülen giyim bedelinin proforma fatura sunularak belgelendirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 49.2 nci maddesi uyarınca işin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.01.2008 ile 31.12.2008 ve işin süresinin 366 takvim günü olarak gösterilmesi nedeniyle ihale konusu işin 12 ay ve 366 takvim günü olduğu ve ihale konusu işte çalıştırılacak toplam 16 personelin asgari işçilik maliyetinin 12 ay üzerinden hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Alpdata Bilgisayar Yazılım Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasında öngördüğü 100,00.-YTL’lik giysi bedeli esas alındığında ihale dokümanı uyarınca toplam 16 personelin 12 Ay için ve sözleşme gideri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti toplamının 154.930,17.-YTL olması gerektiği hesaplanmıştır.

 

Bununla birlikte; Alpdata Bilgisayar Yazılım Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasında toplam 16 personel için toplam asgari işçilik maliyetini 155.353,44.-YTL olarak belirttiği, başvuru sahibince hatalı olarak 12 Ay ve ilave 1 gün üzerinden asgari işçilik maliyeti hesaplandığından ve 1 günlük kıst (artık gün) işçilik maliyetinin hesaplamaya ilave edilmesi nedeniyle toplam asgari işçilik maliyetinin 423,27.-YTL fazla gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Buna karşın; Alpdata Bilgisayar Yazılım Donanım Sistemleri ve Medikal Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasında toplam 16 personel için öngörülen işçilik maliyeti tutarının ihale konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin üzerinde bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, incelemeye konu ihale, Kurulun 14.01.2008 tarih ve 2007/UH.Z-216 sayılı kararı ile iptal edildiğinden başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul