İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-360
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :161
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-360
Şikayetçi:
 Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Vekili: Av. Mustafa DALOKAY, Mithatpaşa Cad. No:51/13 Yenişehir / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Bey Cad. 38030 Melikgazi / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1458
Başvuruya konu ihale:
 2007/170676 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sarih Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.01.94.0201/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sarih Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Vekili Av. Mustafa DALOKAY’ın 14.01.2008 tarih ve 1458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçelerinin açıkça belirtilmediği, ayrıca şikayeti sonuçlandıran karardan ayrı olarak alınıp, ayrı ayrı tebliğ edilmemesinin de mevzuata aykırı olduğu, idarece İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’de 19.12.2007 tarihinde yapılan değişiklikten söz edildiği, bu halde karar tarihinin 19.12.2007 tarihinin bu tarihten sonra olması gerektiği, bu nedenlerle itirazen şikayet başvurularının 15 günlük süre içerisinde yapılmış bir başvuru olarak kabul edilmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartname ve genel şartnamede kullanılacak cihazlara ilişkin CE uygunluk belgesi, istekli, distribütör veya üretici adına cihaz ve kitlerle ilgili düzenlenen ve geçerliliğini koruyan satış sonrası hizmetleri yeterlik belgesi, teklif edilecek sistemle ilgili yetki belgesi veya bayilik belgelerinin istenildiği, bu belgelerin kısa süre içinde temininin güç olduğu, bu durumun şartnamede isim verilmeksizin belli üreticilerin ürettikleri veya belli ithalatçıların ithal ettiği cihazların tarif edilmesinden kaynaklandığı, üretici veya ithalatçıların şartname maddelerinden elde ettikleri gücü belli isteklilere yetki verip, diğer isteklilere vermemek yönünde kullandığı ve bu kişilerin rekabeti engellediği,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği ihale dokümanının 27.11.2007 tarihinde satın alındığı tarihte şikayete yol açan durumun farkına varıldığı ve 27.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin 26.12.2007 tarih ve 38304 sayılı bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul