İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-361
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :162
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-361
Şikayetçi:
 Özkay Grup İnş. Pro. Taah. Elk. Elkr. Kli. Sis. Tur. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Bozkurt Caddesi No:52 Kahramanlar / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimliği, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Söke/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1150
Başvuruya konu ihale:
 2007/175785 İhale Kayıt Numaralı “Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.01.43.0201/2008-09 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Özkay Grup İnş. Pro. Taah. Elk. Elkr. Kli. Sis. Tur. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarih ve 1150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Firmaları tarafından teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle uygun bulunmadığının belirtildiği, tekliflerinin işçilik hesaplamaları, kıyafet bedeli, kıdem tazminatı, yetkili servislere ödenecek ücret ve firma karından oluşturulduğu,

 

2) İdare tarafından geçmiş yıllarda yapılan ihalelerde benzer iş tanımı “kamu veya özel sektörde teknik hizmet sunumu” olarak belirlenirken bu ihalede “kamu veya özel sektördeki teknik hizmet bakım onarım işi, ısıtma soğutma havalandırma bakım onarım işleri” olarak belirlendiği, ihaleye katılan dört firma teknik hizmet sunumu işine dair iş deneyim belgesi sunmuş iken ihale üzerinde bırakılan firmanın “kazan dairesi ve/veya güneş enerjisi yapım işi”ne dair iş bitirme belgesini sunduğu, yapım işinin bakım onarım işinden farklı olduğu,

 

            3) Hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdarenin yasal itiraz sürelerini beklemeden işi başlattığı ve ihale sürecine devam kararı aldığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 24.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 04.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak  Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği gerekçesiyle  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 


  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul