İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-362
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :167
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-362
Şikayetçi:
 Esa Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti., R.Hatun Mah. Musa Şahin Bulvarı No:349 Kat: 2/OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Kadirli Devlet Hastanesi,Cemalpaşa Mah. Hastane Cad. Kadirli/OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38571
Başvuruya konu ihale:
 2007/171267 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Personeli Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.25.69.0027/2008-08 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kadirli Devlet Hastanesi tarafından 03.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Güvenlik Personeli Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esa Özel Güvenlik ve Eğitim ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarih ve 38571 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Anılan ihalede idarece iş deneyim belgesi istenildiği, ihale tarihi itibariyle firmalarının iş deneyim belgesini hak etmediği, bu düzenleme nedeniyle firmalarının mağdur edildiği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 20.11.2007 tarihli 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, iş deneyim belgesinin istenilmeyeceğinin belirtildiği,

 

2) İdari şartnamenin 26.1 (a) maddesinde, “5188 sayılı yasaya giyim kuşam bedeli bir kişi için 134,00 YTL’dir. ... d) isteklinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetine dair kanunun 21 inci maddesi gereğince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 12 kişi için 650,00 YTL’dir. ... ”, 26.3 maddesinin ise, “ ... Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. ...” şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanuna ve mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenemeyeceğine karar vereceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul