İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-363
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :169
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-363
Şikayetçi:
 Diva Kurumsal Yemek Servisi Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ergazi Mahallesi Gersan Sanayi Sitesi 656 Sokak No:19 Batıkent / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:3 06100 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1468
Başvuruya konu ihale:
 2007/166646 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Bakanlığımız Merkez Teşkilatının Öğle Yemeği İçin Hazır Yemek, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.01.91.G012/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Bakanlığımız Merkez Teşkilatının Öğle Yemeği İçin Hazır Yemek, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Diva Kurumsal Yemek Servisi Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarih ve 1468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

            Yapılan inceleme neticesinde;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) fıkrasında işin süresinin takvim günü olarak belirlenmesi gerekirken iş günü olarak belirlenmesinin isteklilerin tekliflerini sıhhatli hazırlamalarını engellediği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği halde ilan metninin 4.3.2 maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısını gösterir örgüt şemasının (şirket yetkili kişilerince imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır) sunulması zorunludur.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki konu edilen belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenebileceğine dair Hizmet Yönetmeliğinin “isteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı,

            3) İdari şartnamenin 7.3.3.4 maddesinde; “İsteklilere ait hazır yemek üretim tesisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı sınırları dışında olması halinde istekliler tarafından o üretim tesisine ait istenilen belgelerin sunulması ve ayrıca ihale uhdelerinde kaldığı takdirde, Anakara Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir üretim tesisinin kiralanarak, bu şekilde hazır yemek temini, servisi ve servis sonrası hizmetlerin yürütüleceğine dair taahhütname…” şeklindeki düzenlemenin “istekliler tarafından o üretim tesisine ait istenilen belgelerin sunulması” kısmı ile idari şartnamenin 56.2 nci maddesindeki benzer içerikli düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin ekinde sunulan standart formlardan birim fiyat teklif cetvelinin idarece doldurulması gereken A1 sütununun idarece doldurulmamış olduğu, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 24.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 07.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.01.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

          İncelenen ihalede,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,   

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul