İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-365
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :172
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-365
Şikayetçi:
 Emin Tem. Rek. Güv. Hay. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No: 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Kurupelit Kampüsü Kurupelit SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38171
Başvuruya konu ihale:
 2007/143106 İhale Kayıt Numaralı “Diş Hekimliği Fakültesi 15 Kişi İle Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi Arşiv. ve Dök. Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.25.12.0065/2007-66 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 16.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Diş Hekimliği Fak. 15 Kişi İle Bilgisayar Ortamında Hasta Bilgileri Veri Girişi Arşiv. ve Dök. Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Emin Tem. Rek. Güv. Hay. Orm. Ürn. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarih ve 38171 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin aşırı düşük olduğu, işçilik bedeli düşüldüğünde işçi başına günlük 3,75 YTL kaldığı, bu teklif ile idari şartnamede belirtilen yemek, yol ve giyim bedellerinin karşılanmasının mümkün olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yol bedeline ilişkin olarak taşıma şirketinden proforma fatura sunduğu, ancak idari şartnamenin 56.3 maddesi gereği, (C) plakası olmayan taşıma şirketinden alınan faturanın kabul edilemeyeceği, yemek bedeli için proforma fatura sunulduğu ancak yemeğin yapılacağı yerden verileceği yere taşınmasının hesaba katılmadığı, belirtilen bu nedenlerle, ihaleyi kazanan şirketin açıklamalarının 4734 sayılı kanunun 38 inci maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 20.11.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararını 22.11.2007 tarihinde tebellüğ ettiği, 26.11.2007 tarihinde, ihale üzerinde kalan firmanın teklifine ilişkin olarak aşırı düşük sorgulaması yapılmış ise açıklamasının değerlendirilmesinde hangi kriterlerin dikkate alındığının ve kendilerinin teklifine göre avantajlı koşullarının neler olduğunun 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince kendilerine bildirilmesini talep ettiği, idarenin bu talebe 27.11.2007 tarihinde verdiği cevapta, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca açıklama talebinde bulunamayacağı, bu nedenle başvurunun şikayet başvurusu olarak kabul edildiğinden bahsedilerek, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük sorgulaması sonucu açıklamalarının yeterli görüldüğü gerekçeleriyle şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, başvuru sahibinin idarenin bu kararını 30.11.2007 tarihinde tebellüğ ettiği, başvuru sahibinin 13.12.2007 tarihinde idareye tekrar başvuruda bulunarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 14.12.2007 tarih ve 364 sayılı kararı ile başvuruyu süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddettiği, başvuru sahibinin bunun üzerine 25.12.2007 tarihinde kayıtlara alınan 24.12.2007 tarihli dilekçesi ile Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinde ise;

“(5)-Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.

(8) Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler gereğince, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu 26.11.2007 tarihli başvurunun 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, nitekim idarenin başvuruyu şikayet başvurusu olarak kabul ettiği ve 27.11.2007 tarihli kararı ile şikayet başvurusunu uygun bulmadığı, başvuru sahibinin yukarda aktarılan açıklamalar ve hükümler gereği idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirim tarihi olan 30.11.2007 tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerekmekte iken bu süre geçildikten sonra 25.12.2007 tarihinde Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış veya ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul