İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-369
  • Toplantı No: 2008/05
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/05
Gündem No :177
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-369
Şikayetçi:
 Murat ATEŞ Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti., Hazı Yusuf Mescit Mah. Gürhanlar Sok. No:37 Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye İş Kurumu Konya İl Müdürlüğü, Medrese Mah. Çampınar Sok. No:8 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1362
Başvuruya konu ihale:
 2007/204522 İKN|li “Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.01.97.0167/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye İş Kurumu Konya İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2008  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Murat ATEŞ Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarih ve 1362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ait  ihale dokümanında; “Araçların şehir içi yolcu taşımacılığının, Karayolları ve Trafik Yasasının ve Tüzüğünün tüm mevzuatının öngördüğü şartlara ve konfora haiz olacak ve tüm araçlar klimalı ve en düşük 2005 model (2005 dahil), ve (C) plakalı olacaktır. 2005 yılı daha eski model olmayacaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak araçlar için bu şartnamede belirtilen özelliklerde araçları çalıştıracağına dair noter tasdikli taahhütname verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemede C plakalı araç istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olmaması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelemesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul