İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-373
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :194
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-373
Şikayetçi:
 Alp Sosyal Hizmetler İnş. Dayn. Tük. Malları Temz. Mad. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi No:107 K:15 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 MESKİ Genel Müdürlüğü, Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No:99 33070 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1455
Başvuruya konu ihale:
 2007/149258 İKN|li “Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2008 tarih ve 08.01.80.0167/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Alp Sosyal Hizmetler İnş. Dayn. Tük. Malları Temz. Mad. Gıda  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 4x4 Min. 50 hp gücündeki kazıcı ve yükleyicilere ait noter onaylı kira sözleşmesinin idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ve ihale ilanının 4.3.3 maddesinde belirtilen özellikleri karşılamadığı,   

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde işin kapsamı; Mersin içme suyu şebekesinde meydana gelecek arızaların onarımı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde MESKİ hizmet alanlarındaki içme ve kullanma sularının klorlama işlemlerinin yürütülmesi işi olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; ihale konusu iş bünyesinde mühendis (alanında tecrübeli 2 adet inşaat, makine veya çevre mühendisi), formen, operatör makinist, elektrik teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni,  yardımcı personel (10 adet şoför, 20 adet boru ustası, 40 adet 2. sınıf usta) çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, her türlü teknik personele çalıştırılan hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İçme Suyu ve Atık Su Abonelerinin Sayaçlarının Okunması, İhbarnamelerinin Basımı ve Dağıtımı,  Bilgisayar Operatörü Görevlendirilmesi, Su Sayaçlarının Sökülmesi, Takılması, Mühürlenmesi ve Kaçak Su Bildirimi Hizmet Alımı” işi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Park Bahçeler ve Macit Özcan Kompleksi Personel Hizmet Alımı” işine ait 2 (iki) adet iş deneyim belgesi sunulmuştur.

 

            İhale komisyonunun 28.11.2007 tarih ve 5292 sayılı yazısı ile, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ile ilgili hakediş raporu ve çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin istenildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 03.12.2007 tarih ve 386 sayılı yazısı ekinde istenilen belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından sunulan belgelerin incelenmesi sonucunda anılan istekliye ait iş deneyim belgesinin uygun görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ile ilgili yapılan inceleme neticesinde;

 

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İçme Suyu ve Atık Su Abonelerinin Sayaçlarının Okunması, İhbarnamelerinin Basımı ve Dağıtımı,  Bilgisayar Operatörü Görevlendirilmesi, Su Sayaçlarının Sökülmesi, Takılması, Mühürlenmesi ve Kaçak Su Bildirimi Hizmet Alımı” işine ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Park Bahçeler ve Macit Özcan Kompleksi Personel Hizmet Alımı” işine ait deneyim belgesine konu iş bünyesinde; teknik servis personeli olarak 1 adet mühendis, 10 adet ustanın çalıştırıldığı görülmüştür. İhale üzeride bırakılan istekli tarafından sunulan hakediş raporu incelendiğinde, iş bünyesinde çalıştırılan teknik personellerle ilişkin tutarlar net olarak tespit edilememiştir. Ancak şikayet konusu iş bünyesinde 83 personel çalıştırılacağı belirtildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi bünyesinde yer alan teknik personel sayısı dikkate alındığında, teklif edilen tutarın idarece istenilen %30’luk oranı karşılayamayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, ihale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.3. Ayrıca,

            1- Yüklenici tüm personele günlük 5,25 YTL 1 ay içerisinde 26 gün için toplam 136,5 YTL/ay brüt yemek bedelini nakdi olarak ödeyecek ve bu tutar ücret bordrosunda gösterilecektir.

            2- Vasıflı personele brüt asgari ücretin en az formen için %74 -  operatör makinist içibn % 38 – borucu ustası için % 38 -  2. sınıf usta için % 15 – elektrik teknisyeni için % 38 – sıhhi tesisat teknisyeni için % 38 – şoför için % 15 fazlası ödenecektir. Mühendis için ise; 1. derecenin 4. kademesinden aylık almakta olan bekar 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru mühendisin maaşı oranında ödeme yapılacaktır.

            3- Yüklenici işçilik hesaplamalarında % 3 oranında sözleşme gideri ilave edecektir.

            Tüm bu hususlar teklif fiyata dahildir.

            ……

            26.5. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası oranları %3,5’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece hesaplan yaklaşık maliyet hesabında, asgari işçilik maliyetinin (personel ve fazla mesai giderleri dahil) 2.023.819.90 YTL olduğu,

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;

 

            Personel Giderleri : …………...    1.133.796,36 YTL

            Personel Fazla mesai : ……….         80.004,78 YTL

            Araç giderleri : …………………       418.295,00 YTL

            Toplam (12 AYLIK) : …………     1.632.096,14 YTL

            Toplam (1 AYLIK) : …………..        136.008,01 YTL

            Toplam (20 AYLIK) : …………     2.737.893,03 YTL

 

            Olarak fiyat teklifi verdiği görülmüştür.

           

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yaptığı açıklamalarda; 4 adet binek aracın kendi malı olduğunun belirtildiği, 1 aracın aylık maliyeti için (akaryakıt gideri, bakımı, şoför ücret ve sigortası, vergi giderleri dahil) 1.244,15 YTL, 20 aylık iş süresince toplam maliyetin 24.883,00 YTL fiyat öngörüldüğü, tekliflerindeki 20 aylık maliyetin 28.027,00 YTL olduğu,  10 adet pick-upın 1 aylık maliyeti için, 11.700,00 YTL, 2 adet traktörün 1 aylık maliyeti için, 3.000,00 YTL, 2 adet kazıcı yükleyicinin 1 aylık maliyeti için 9.200,00 YTL tutarında (akaryakıt ve şoförü ile birlikte her türlü masraf dahil ) kira sözleşmeleri yapıldığı, söz konusu maliyet kalemleri ile ilgili tutarlara %3 sözleşme gideri de dahil edilerek teklif verildiği,

 

            İhale komisyonunca yapılan açıklamaların uygun bulunduğu,

 

            Görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen tutardan, asgari işçilik maliyet tutarı düşüldüğünde geriye kalan tutar içerisinde kalan araç giderlerine ilişkin tutarın belgelendirildiği görüldüğünden, ihale komisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması anılan Kanun hükmüne uygun bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı 7.3.3 maddesi;

 

“İstekliler ihale kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte aracı ihale üzerinde kaldığı takdirde iş başında bulunduracağına dair taahhütname sunmak zorundadır. İstenilen araçların kendi malı olma zorunluluğu yoktur. Ancak isteklinin kendi malı olan araçlar fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayırlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise, noter onaylı taahhütname ve ekinde 2008-2009 yılları için kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortakların ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”

 

Adet            Adı – Cinsi                                             Özelliği

    2            Traktör                              Römorkuyla Beraber (şoförlü)

 10            Pick-up                            Çift kabinli (şoförsüz)

  2             Kazıcı yükleyici                4X4 min 50 hp lastik tekerlekli (şoförlü)

  4             Binek araç                        Şoförlü 

 

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından makine ekipman ve araç taahhütnamesi ekinde sunulan noter onaylı taşıt kira sözleşmeleri incelendiğinde, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenilen 2 adet kazıcı ve yükleyiciye ait noter onaylı kira sözleşmesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Sunulan kira sözleşmesinde belirtilen Hidromek marka aracın, 4x4 min 50 hp lastikli ve tekerlekli olma şartını sağlayıp sağlayamadığı yönünde tespit yapılamamıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-269 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul