• Karar No: 2008/UH.Z-374
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :208
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-374
Şikayetçi:
 Güneş Sigorta A.Ş., Atatürk Bulvarı Gama İşhanı No: 97 K:2 06650 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Botaş Genel Müdürlüğü,Bilkent A-1 Blok 06530 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1924
Başvuruya konu ihale:
 2007/127458 İhale Kayıt Numaralı “Yangın All Risks ve Makine Kırılması Sigortası” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.02.44.G014/2008-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Botaş Genel Müdürlüğü tarafından 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yangın All Risks ve Makine Kırılması Sigortası” ihalesine ilişkin olarak Güneş Sigorta A.Ş.’nin 17.01.2008 tarih ve 1924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 25.10.2007 tarihinde yapılan ihalede en avantajlı teklifin kendilerince verilmesine rağmen idare ekonomik açıdan en düşük fiyatın tek başına etkili olmayacağı ve tekliflerinin taleplerinde bazı rezervler ileri sürdükleri gerekçesi ile kabul edilmediği, idarece özel şartta bu teminatlara ilişkin wording (genel şartlar) işin taraflarına tevdi edilmesinin ardından reasürörlerin onayına ve mutabakatına vabestedir denildiği, ancak şuan için alınmış onay veya mutabakatın olmadığı, iş verilmese dahi poliçe düzenlenme tarihinde ihale belgelerindeki şartlara reasürörlerin onay veya mutabakat verip vermeyeceğinin bilinmediği, Türkçe tercümenin olmadığı, ıslak imza bulunmadığı, idari şartnamede kotasyon listesinin ve %100 plasman listesinin verilmesi gerekirken firmanın, tekliflerinin kabulü halinde verileceği yönünde beyanının olduğunun kesinleşen ihale kararında belirtildiği, Özel şartta "Terör teminatı uluslararası ekli T3 ve LPO 437 terör wordingleri esaslarınca temin edilmiş olup, başka bir wording onaylanmayacaktır." denildiği; ancak, ihale belgelerinde özel şartla ve ek klozlar ve madde 6’da poliçe şartları sırası da belirtilmiş olup, başka bir wording onaylanmayacaktır denilerek idarenin şartları yerine uluslararası T3 ve LPO 437 terör wordingleri şartı getirilmektedir gerekçesine dayandığı, ihale belgelerinde yer alan "Prim, vergi vb ödemeler YTL ödenmesi durumunda, poliçenin ve zeyilnamenin tanzim tarihindeki TCMB döviz alış kurundan ödemesi yapılacaktır." hususunda USD olarak hesaplanan primler ve hasarların ihale belgesinde yer alan TCMB döviz alış kurundan ödeme gününde çevrilerek alınacağı, ihaleye giren diğer şirketin de prim teklifini USD olarak sunduğu, idarenin “Savaş ve nükleer riskler istisna ancak, iç savaş hususunda kargaşa ve / veya grev ve / veya ayaklanma ve / veya kasti hasar sigortası zeyilnamesi (terörist metni) mevcuttur” gerekçesine dayandığı oysa ki; verilen teminatın uluslar arası piyasada Botaş´ın mevcut poliçesi ile aynı olup savaş, iç savaş ve nükleer riskler hariç olup, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörizm teminatı teminata dahil olduğu, idarenin değerlendirmelerinin yerinde olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 08.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 10.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, bu nedenle, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

          İncelenen ihalede,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

          

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.

 

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

(2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.

(3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”

Düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, idarece başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının da alındığı, söz konusu kararın 10.01.2008 tarihinde şikayetçiye elden tebliğ edildiği, bu nedenle “idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu” yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı, zira başvurunun ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam ve sözleşmenin imzalanması kararına karşı yapılmadığı, anılan Yönetmelikte düzenlenen üç günlük sürenin Kanunda hüküm altına alınan onbeş günlük itirazen şikayet süresini ortadan kaldırmayacağı, anılan Yönetmelik düzenlemesinin Kanuna aykırı olduğu dolayısıyla incelenen ihalede esasın incelenmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul