İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-38
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :40
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-38
Şikayetçi:
 On İlaç Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Atb İş Merkezi C Blok Nu:70 06370 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Levazım ve Ağırlama Müdürlüğü, Eskişehir Yolu Dr. Sadık Ahmet Cad. Nu:17 06520 Balgat Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35515
Başvuruya konu ihale:
 2007/164872 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.22.25.0168/2008-92E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Levazım ve Ağırlama Müdürlüğü’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak On İlaç Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış İşletme Belgesi düzenlemesine yer verilmesine karşın ihale konusu hizmetin kurum yemekhanesinde gerçekleştirileceğinin belirtildiği ve buna göre istenen söz konusu belgenin ihale konusu hizmet ile ilişkisinin bulunmadığı iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

         

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinin (b) bendinde; “T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış işletme belgesi” istenilmiştir.

 

            İşe ait teknik şartnamede işin konusu; “Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bakanlık Yemekhanesinde Bakanlık mensuplarına verilecek öğle yemeği ile akşamları nöbetçi olarak kalacak yardımcı hizmetliler statüsündeki şoför ve hizmetlilere akşam yemeğinin hazırlanması, pişirilmesi, ve Bakanlık zemin katında yer alan mutfaktan 3. kata servis asansörü ile yemekhaneye taşınması, servis sonrası bulaşıkların servis araçları ile asansöre konulması ve mutfağa indirilmesi ve temizlenmesi hizmetlerini kapsamaktadır.” olarak belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemesinden ihale konusu işin idare binasında gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

           

İşletme Belgesi”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenen bir belge olup, anılan Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre “İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi” ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tespiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi” ni  ifade etmektedir.

 

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı;

 

Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

 

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

 

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”

 

şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”nin, işyeri kurulmadan önce alınan ve işyeri kurma izninden sonra  bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belge olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez.Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alındığında; idarenin bünyesinde gerçekleştirilecek bir ihale konusu işte isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları “İşletme  Belgesi” nin de aynı gerekçelerle istenilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken “İşletme Belgesi” nin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle paralel olmadığı anlaşılmış olup, bahse konu düzenleme ihalede rekabet ve katılımı engelleyici nitelikte bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin (c) bendinde; “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış çalışma izni, üretim izni ve gıda sicil belgesi” istenilmiştir.

 

5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

         Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

   

             Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idari şartnamede “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış çalışma izni, üretim izni ve gıda sicil belgesi ”ne yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

          İdari Şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2/a maddesinde; “İstekli Bakanlık mutfağını kullanmak ile beraber olağanüstü durumlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içersinde günlük 1000 yemek kapasiteli tesisi olduğuna veya kiralayacağına ilişkin Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış kapasite raporu aslı veya noter onaylı suretini sunmaları zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Hizmet Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesindeki: “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükümleri gereğince idarece isteklilerden kendi malı olma şartının arandığı ihalelerde yönetmelikte sayılan belgeyi isteyebileceği ayrıca isteklilerden “Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içersinde günlük 1000 yemek kapasiteli tesisi olduğuna veya kiralayacağına ilişkin” belge istenileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. İdarenin kendi mutfağında gerçekleştirilecek yemek hizmet alımı için kapasite raporu istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu sebeple bu hususunda iptal gerekçeleri arasında sayılması gerekçesiyle karara katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul