En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-39
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :41
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-39
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşl. Otom. Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic A. Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi, A4 Blok, No: 4, İkitelli Küçükçekmece/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Bereketzade Medresesi Sok. 34420 Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35946
Başvuruya konu ihale:
 2007/153943 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon Sistemi İçin Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 08.22.52.0171/2008-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomasyon Sistemi İçin Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşl. Otom. Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic A. Ş.,’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35946 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin piyasa rayiç fiyatlarının üzerinde olmadığı halde tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin ihaleyi tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal ettiği görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyet kalemleri incelendiğinde, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelinin gerçekçi bir piyasa araştırması sonucu elde edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü  bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII – C Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı  bölümünde İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklamada, 

            İhale komisyonu;

             a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

            b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

            c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

            Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir..” denilmektedir.

 

İdarenin yaklaşık maliyetini sorgulayıp sorgulamadığı gönderilen belgelerden anlaşılamamakla birlikte, yaklaşık maliyet cetveli, idari şartname ve  teknik şartname birlikte değerlendirildiğinde idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasının doğru olduğu sonucuna varılmıştır. Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 20.11.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul