• Karar No: 2008/UH.Z-40
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-40 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-404 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :42
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-40
Şikayetçi:
 Kaan İnş.Coğ. Bil. Sis. Hrt. Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Mrt Hrt. İmar İnş. Müh. Mim. San. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Aziziye Mah., Refik Belendir Sokak, No:78/8, Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü,G.M.K. Bulvarı, No:68/7, Maltepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34180
Başvuruya konu ihale:
 2007/89960 İhale Kayıt Numaralı “10. Grup Bingöl İli Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.21.49.0171/2008-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 20.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10. Grup Bingöl İli Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kaan İnş.Coğ. Bil. Sis. Hrt. Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti.- Mrt Hrt. İmar İnş. Müh. Mim. San. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nin 18.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tamamlatılabilecek belgeler olmasına rağmen anahtar teknik personele ilişkin sundukları belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin  değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde;  

 

" Personel yeterlilik kriteri olarak; anahtar teknik personel;

 

Pozisyon

Personel Sayısı

Toplam Deneyim (yıl)

Proje Yöneticisi (Harita Mühendisi)

1

5

Harita Mühendisi

1

5

Kadastro Uzmanı veya Harita Mühendisi

1

5

Harita Mühendisi

1

2

Kadastro Uzmanı veya Harita Mühendisi

1

2

Harita Teknikeri/Teknisyen

6

3

 

çizelgelerde belirtilen personelin bulundurulması gerekmektedir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında;

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak ihale komisyonuna sunduğu listede 6 adet harita mühendisi ve 5 adet de harita teknikeri/teknisyenine ilişkin liste sunulduğu ve bu liste ekinde de listede isimleri geçen harita mühendislerine ilişkin belgeler tam olmakla birlikte, harita teknisyenlerinden Fatmagül ÖZBAYRAK (GÖKER), Abdurrahman TUTYENEZ, Salih YAKIŞIR ve Latif CİNİBULAK’ ın ihale tarihinde bünyesinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı, ayrıca 6 adet teknisyen anahtar teknik personel olarak istenilmesine karşın 5 adet teknisyene ilişkin isim listesi verildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, eksik belgelerin tamamlattırılabilir belgeler olduğu ileri sürülmekte ise de, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.“ hükmü çerçevesinde söz konusu eksikliğin tamamlattırılabilir belgeler arasında bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; idari şartnamenin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde anahtar teknik personel olarak sunulacak personel belirtildikten sonra ;

“… ancak işin niteliğine ve gidişatına ( iş programında gelinen aşamaya ve yapılan iş kaleminin niteliğine) göre işin zamanında tamamlanabilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte personel çalışma alanında hazır bulundurulacaktır. İş yeri teslimi ile Kabul Teklif Belgesinin düzenlenmesine kadar olan her aşamada yukarıda belirtilen her personelden en az; 1 adet Proje Yöneticisi, 2 adet Mühendis, 5 yıl deneyimli 1 Kadastro Uzmanı ( veya yerine 5 yıl deneyimli 1 mühendis), 2 adet tekniker/teknisyen proje alanında sürekli bulunacaklardır.” düzenlemesine,

 

Aynı şekilde idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin 7 nci fıkrasında;

 

Üzerine ihale yapılan isteklinin anahtar teknik personel olarak bildirilen personelleri ihale konusu işin yapılacağı yerde görev yapacaklardır. Bu personellerde değişiklik yapılması durumunda, değişiklik yapılan personellerin yerine aynı nitelik ve sayıda personel temin edilerek belgeleriyle birlikte idarenin onayına sunulacak ve idarenin onayını takiben çalıştırılabilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.   

 

Bu düzenlemeler ile anahtar teknik personel olarak öngörülen personelden 6 adetinin proje uygulama sahasında, başka bir ifadeyle ihale konusu hizmetin ifası sırasında çalıştırılacağı belirtilmektedir.

 

Oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında;

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ihale konusu iş alanında bulunması gerektiği şeklindeki düzenlemenin, anılan personelin aynı zamanda teknik personel olarak da istihdam edileceği anlamını taşıdığından söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul