İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-405
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :40
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-405
Şikayetçi:
 İstanbul Müzayede Org. Sos. Hiz. Gıda Nakl. Teks. En. İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İş Hanı Kat 2 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Saray Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yuvalı Köyü Yolu Üzeri 59600 Saray / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37427
Başvuruya konu ihale:
 2007/162886 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar İşletmenliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.90.0022/2008-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Saray Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Müzayede Org. Sos. Hiz. Gıda Nakl. Teks. En. İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37427 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde şüphe uyandıracak ve istekliler arasında çelişki meydana getirecek ibareler olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari maliyet tutarının altında kaldığı, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin bu firma üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası 15 işçi ile bilgisayar işletmenliği hizmet alımı olup götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiş ve fiyat farkı verileceği öngörülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:

 

“26.l. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2.   (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.

26.3.  Ayrıca yol giderleri teklif fiyata dahildir.
Yol bedeli brüt olarak : 2.80 x 26(günlük) = 72.80

  72.80 x 15 (işçi) x 12 ay = 13.104,00

Yol bedelleri nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

Sağlık Bakanlığının 22.02.2005 tarih ve 725(726) 2005/29 sayılı genelgesine istinaden işçilerin yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır, 1 (bir) kişinin günlük brüt yol gideri 2.80 YTL. olarak hesaplanacak olup, yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı 26 (yirmialtı) gün olarak esas alınacaktır.

 

Resmi tatil, milli ve dini bayram günleri için yaptırılacak çalışma 4857 sayılı İş Kanununun 47 maddesi uyarınca çalıştırılacak işçilere her gün için günlük brüt asgari ücret üzerinden ücret ödenecektir. Bugünler için ayrıca yol ücreti ödenmeyecektir. Bu günlerde çalışacak gün sayısı 27 (yirmiyedi) gündür, l günde çalışacak işçi sayısı 2 (iki) dir.

İşçilere giyecek kıyafetler hastane idaresi tarafından karşılanacaktır. Firmalar tarafından teklif edilen fiyata giyim ücreti dahil edilmeyecektir. Vasıflı 3 (üç) işçiye brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret verilecektir.

26.4.  Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5.         İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı 1,5 tir.”

 

            Teknik şartnamenin 4.1 maddesinde ise aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır: “Çalışma saatleri: Normal çalışma saatleri resmi tatil günleri haricinde (08:00 - 17:00 ) arasıdır. Haftada 6 gün fiilen çalışmak zorundadır. Haftalık çalışma saatleri ve izin günü aylık listeler halinde hazırlanan cetvellerde belirtilen günlerde birim amirinin bilgisi dahilinde kullanılır. Yemek molası çalışma saatleri içindedir ve ayrıca yemek saatinde hizmet kesintiye uğratılmaz, hastane terk edilemez.

Bilgisayar işletmenleri Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinde belirtilen tüm esaslara ve emredici hususlara, hastane çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymak zorundadır.”

 

Başvuru sahibi tarafından 14.11.2007 tarihinde ihale dokümanının satın alındığı, ihale öncesinde idareden herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı, 21.11.2007 tarihinde teklif sunduktan sonra 22.11.2007 tarihinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığından bahisle ihalenin iptali talebiyle idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin 27.11.2007 tarihinde bu başvuruya cevap verildiği, 26.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının tebellüğünün ardından 07.12.2007 tarihinde idareye kesinleşmiş dokümandaki hususlara karşı şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İdare 07.12.2007 tarihli cevabında, tatil günlerinde toplam çalışılacak gün sayısının 13,5 x 2=27 şeklinde anlaşılması gerektiği cevabıyla şikayet başvurusunu reddetmiştir. “Resmi tatil, milli ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün sayısı 27 (yirmiyedi) gündür, 1 günde çalışacak işçi sayısı 2 (iki) dir.” düzenlemesinden, 1 yılda çalışılacak toplam tatil günü sayısının ifade edildiği anlaşılabileceğinden, iddia yerinde görülmemiş ve kesinleşmiş dokümandaki bu verilerle hesaplama yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

            Bu veriler dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde, nakdi yol bedeli, toplam 27 günlük resmi tatil ve bayram günlerine ait ücret ve 12 işçinin asgari ücreti ile 3 işçinin % 25 asgari ücret fazlası dahil olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti 150.897,87 YTL ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 155.424,80 YTL’dir.

 

            İncelenen ihalede başkaca maliyet unsuru olmadığı ve yaklaşık maliyetteki yüksekliğin kar eklenmesinden kaynaklandığı anlaşıldığından, % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 155.424,80 YTL’yi teklif eden firma üzerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına gerek olmaksızın ihalenin bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul