İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-406
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :41
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-406
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37749
Başvuruya konu ihale:
 2007/155775 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Sistemlerini Kullanmaya Yönelik (160 Kişi İle 12 Ay)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2008 tarih ve 08.24.51.0022/2007-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Sistemlerini Kullanmaya Yönelik (160 Kişi İle 12 Ay)” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; hangi ücret grubundan işçinin resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacağının anlaşılamadığı, bunun ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediği, bu nedenle sağlıklı maliyet oluşturulamadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, 160 kişi ile 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 12 ay süresince bilgisayar sistemlerini kullanmaya yönelik hizmet alımı işi olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiş ve fiyat farkı verilmesi öngörülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde,

 

“26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Yüklenici çalıştıracağı personelin giyim bedellerini ayni olarak karşılayacaklardır. Yol bedeli nakdi olarak (2,00 YTL) ayda 22 gün üzerinden verilecektir. Resmi ve dini bayram günleri için çalıştırılacak işçi sayısı 8 gün sayısı ise 11’dir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 30 gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Sıra No

İşçinin Pozisyonu

Asgari ücretten fazlası

1

Birim sorumlusu (14 kişi)

 

15

 

26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeden resmi ve dini bayram günlerinde vasıfsız işçinin çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Zira, idare bugünlerde çalışacak işçilerin vasıflı işçi olduğunu belirtmemiş ve 14 kişinin % 15 asgari ücret alacağını bu düzenlemenin devamında belirtmiştir.

 

İdarece verilen birim fiyat teklif cetveli ise şöyle düzenlenmiştir.

 

 

 

 

Sıra No

Malın/işin adı

Miktar

Birim

Teklif Edilen Birim Fiyat

(Para birimi belirtilerek)

Tutarı

(Para birimi belirtilerek)

 

1

bilgisayar sistemlerini kullanmaya yönelik hizmet alımı (160 kişi ile 12 ay)

 

12

Ay

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-M. “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde,

 

          “2-...Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”

 

açıklamalarına yer verilmiş olup idare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, tatil günlerinde işçilere ödenek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği görülmüştür.

 

Sonuç olarak, idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği anlaşıldığından, ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin 6.1 ve 6.2 maddelerinde, personelin işe alınıp işten çıkartılmasında başhekim veya görevlendirdiği komisyonun yetkili olduğuna ilişkin düzenlemelerin yapıldığı; 7.12 maddesinde de aynı yönde hüküm sevk edildiği görülmüş olup bu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale sözleşme ve şartnamelerine, “İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,” yönünde hükümlerin konulmasının yasak olduğunu öngören hükme aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, teknik şartnamenin 6.1 ve 6.2 maddelerinde, personelin işe alınıp işten çıkartılmasında başhekim veya görevlendirdiği komisyonun yetkili olduğuna ilişkin düzenlemelerin yapılmış; 7.12 maddesinde de aynı yönde hüküm konulmuştur.

 

Bu düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale sözleşme ve şartnamelerine, “İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,” yönünde hükümlerin konulmasının yasak olduğunu öngören hükme aykırılık teşkil etmekte olup bu aykırılığın da ihalenin iptalini gerektirdiği düşüncesiyle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul