İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-407
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :42
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-407
Şikayetçi:
 Şentur Turizm Taşm. Akaryakıt Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti., Osmangazi Caddesi Nu 84/b Bornova / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü, Sanayi Cad. Nu 39 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37564
Başvuruya konu ihale:
 2007/147393 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.24.00.0022/2007-84E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Şentur Turizm Taşm. Akaryakıt Alım Satım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2 ve 7.3.3 maddelerindeki düzenlemelerin ihaleye katılımı güçleştirdiği ve rekabeti engellediği, ihalenin firmaları üzerinde kalması gerekirken daha yüksek fiyat veren firma üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale konusu iş, 01.01.2008-31.12.2008 (12 ay) tarihleri arasında 251 iş ve 366 takvim günü süresince personel, araç gereç ve malzeme taşıttırılması hizmet alım işi olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türünün;

 

“72 adet Servis ve Hizmet aracı kiralanması;

10 adet otobüs 43 kişilik (Servis),

10 adet midibüs 23 kişilik (Servis),

8 adet minibüs 18 kişilik (Servis),

6 adet midibüs 23 kişilik (Hizmet),

4 adet kamyonet 5 kişilik (Hizmet),

24 adet kamyonet 4 kişilik (Hizmet),

            10 adet arazi kamyonet (Hizmet) kiralanması işi.” olduğu belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Şentur firması, bilançosu ve iş hacmini gösterir belgeleri olmadığından değerlendirme dışı bırakılmış olup idarece buna ilişkin tutanaklar tutulmuştur.

 

            Firmanın 22.11.2007 tarihli yazısı ile idareden teklifinin uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi istenilmiş olup, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile değerlendirme dışı bırakılma nedeni firmaya bildirilmiştir.

           

Firmanın, ihale dosyası kapsamında idarece gönderilen teklif dosyasında  bilançosu ve iş hacmini gösterir belgelerinin bulunmadığı görülmüş olup firmanın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibi firma, istekli sıfatıyla kesinleşmiş dokümana karşı şikayette bulunma ehliyetine sahip olmadığından bu ihalede başvurunun uygun bulunmadığına kararı verilmesi gerekmekle birlikte, istekli olabilecek sıfatını haiz diğer bir firma tarafından dokümana itiraz niteliğinde Kurumumuza yapılmış başka bir itirazen şikayet başvurusunda aynı iddialar incelenmiş olup 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-404 sayılı Kurul Kararıyla;

           

“İdari şartnamenin 7.3.2 ve 7.3.3 maddelerinde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:

 

“7.3.2.İsteklinin Organizasyon Yapısına ve personel Durumuna ilişkin Belgeler:

a) İşin süresince çalıştırılacak şoförlerin sürücü belgelerinin fotokopileri

            b) İşin süresince çalıştırılacak araçların plakalarını (S plakası uygulaması olan araçlar S plaka, K plaka uygulaması olan araçlar K plaka olacak), istekliler çalıştıracakları araçların kendilerine ait olduğunu (Ruhsatı) veya işin süresince kiralanacağını gösterir kira taahhütnamelerini (Asıl veya Noter tasdikli) ihale komisyonuna sunacaklardır. Bununla ilgili ruhsattaki bilgiler esas alınacaktır.

7.3.3. Makine Tesis ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler:

a) Kiralanacak 10 adet Arazili kamyonetin isteklinin kendi malı olduğunu gösterir belge.(Araçların ruhsatlarının noter tasdikli fotokopileri veya aslı)

b) Üzerinde ihale kalan istekli SÖZLEŞMEDEN ÖNCE, ihale konusu personel,araç,gereç ve malzeme taşıttırılması hizmetlerinde çalıştırmayı taahhüt ettiği araçların herbiri  için   idarenin  kontrol  edip   düzenlediği  ARAÇ  UYGUNLUK BELGESİ´ni alacaktır. Araçlar teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olacaktır. (İstenilen
kiralık araçlar Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünce oluşturulacak heyet tarafından görülecek ve Kiralık Araç Uygunluk belgesi verilecektir.”

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 (a) maddesinde, “İşin süresince çalıştırılacak şoförlerin sürücü belgelerinin fotokopileri” istenilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ilk fıkrasında, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarenin çalıştırılacak sürücülerin nitelik ve sayısını belirtmesi gerekli ve yeterli iken bunu yapmayıp teklif verme aşamasında çalıştırılacak personele ilişkin belge istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 (b) maddesinde ise, isteklilerin araçlarının kendi malı olduğunu sadece ruhsatla belgelendirmeleri istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde,

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir....” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kendi malı olma durumu, ruhsat dışında, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebilecekken sadece ruhsat sunulmasına ilişkin sınırlandırma yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

7.3.3 (a) maddesinde yer alan, “10 adet Arazili kamyonetin isteklinin kendi malı olduğunu gösterir belge.(Araçların ruhsatlarının noter tasdikli fotokopileri veya aslı)” düzenlemesi de ruhsatla sınırlandırma yapılmış olması yönünden mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca anılan düzenlemede, 10 adet arazi kamyonetinin kendi malı olmasına ilişkin şart getirilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait diğer belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme rekabet ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kural olarak makine ve ekipmanın taahhüt yoluyla temin edilmesini öngörmekte ise de, ihale konusu işin süresi, önemi, özelliği ya da kullanılacak makine ve ekipmanın sayısı, niteliği ve temin güçlüğü gibi unsurlar göz önüne alınarak isteklinin yeterliğini ölçmeye yönelik biçimde ve işin kesintisiz olarak devamını sağlamak amacıyla sınırlı kalmak üzere orantılılık ilkesi çerçevesinde bir kısım makine, tesis ve ekipman için isteklinin kendi malı olma şartının aranmasına engel teşkil etmemektedir.

 

Ancak “araç kiralama” ihalesinde istenilen 7 grup araçtan sadece bir türünün tamamının kendi malı olma şartının aranmasının, orantılılık ilkesiyle uyuşmaması nedeniyle rekabeti engelleyici olduğu sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin Kamu İhale Kurulu’nun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-404 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul