İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-408
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :43
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-408
Şikayetçi:
 Onat Temizlik Bilgi İşlem İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Ömerağa Mahallesi İnönü Cad. Nam Apt. No 146/6 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, Sakarya Caddesi 41600 Kandıra / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38015
Başvuruya konu ihale:
 2007/162834 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 22 Kişi İle Veri Hazırlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.24.99.0026/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’nce 15.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2008 Yılı 22 Kişi İle Veri Hazırlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onat Temizlik Bilgi İşlem İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale yetkilisinin 15.11.2007 tarihli işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2007/162834 ihale kayıt numaralı “2008 Yılı 22 Kişi İle Veri Hazırlama Hizmeti Alımı” ihalesinin tek firmanın teklif vermesi ve yeterli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle kamu menfaatinin sağlanamadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iptal yetkisinin sınırsız olmadığı, açık ihale usulünde tek teklifle ihalenin sonuçlandırılabileceği, yaklaşık maliyetin altında olan tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme başvuru konusu ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır:

 

İdarenin başvuru sahibinin şikayetini uygun bulmadığını belirten 10.12.2007 tarih ve 3961 sayılı cevap yazısında özetle; 4734 sayılı Kanunda açık ihale usulü ile yapılan bir ihalenin sonuçlandırılabilmesi için teklifi değerlendirmeye alınan istekli sayısına ilişkin herhangi bir asgari sayı belirlenmemiş olmakla birlikte başvuru konusu ihaleye tek teklif verilmiş olması, aynı iş için tekrar ihaleye çıkılması halinde hastane işleyişinin aksamayacağının öngörülmesi, teklif edilen bedel yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte, işin sadece işçi çalıştırılmasına yönelik olduğu, malzeme ve ekipman olarak firmanın ek bir maliyete katlanmayacağı, yalnızca işçilerin maaşları ile yasal giderlerinin karşılanacağı hususları işin niteliği ile birlikte göz önüne alındığında işin daha düşük bedelle yapılabileceği düşünüldüğünden, kırım oranının yaklaşık maliyete göre az olması nedeniyle kamu yararı gözetilerek ihalenin ihale komisyonu tarafından
   Oybirliği ile iptaline karar verildiği bildirilmiştir.

 

15.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru konusu ihalenin ihale komisyonunca iptal edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur... Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü,

 

39 uncu maddesinde ise; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibinin teklifi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte, idarece işin daha düşük bedelle yaptırılabileceği görüşü ile kamu yararı gözetilerek ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul