İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-409
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :44
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-409
Şikayetçi:
 Baybora Hizmet Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti., Bahçelievler Mah. Cengiztopel Cad. Yenikıbrıs Apt. No 31 K 1 D 3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Toroslar Belediye Başkanlığı, Zeki Ayan Mah. Kuvayi Milliye Cad. MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38132
Başvuruya konu ihale:
 2007/157181 İhale Kayıt Numaralı “Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.25.05.0026/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Toroslar Belediye Başkanlığı’nca 27.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizmet Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teknik Şartnamenin 19 uncu maddesinde yer alan “Yüklenici şartnamelerde belirtilen sayıda elemanı hazır bulunduracaktır. Ayrılan elemanın yerine yenisi konacaktır. Hafta sonu ve özel tatil (resmi tatil ve bayramlarda) günlerinde de; idarenin belirlediği elemanları çalıştırarak hizmeti aksatmayacaktır...” düzenlemesi ile bayramlar ve tatil günlerinde personel çalıştırılması öngörüldüğü halde, bayram ve tatil günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilmediğinden tatil günlerinde çalışacak işçilere ödenecek ücretin hesaplanamadığı, bu durumun 2007/UH.Z-2081 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde yüklenicinin hafta sonu ve özel tatil (resmi tatil ve bayramlarda) günlerinde idarenin belirlediği elemanları çalıştırarak hizmeti aksatmayacağı belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işte bayram ve tatil günlerinde personel çalıştırılması öngörüldüğünden, anılan hüküm uyarınca bu günler için ödeneceği anlaşılan ücretin hesaplanabilmesi için idarece hazırlanan ihale dokümanında çalışılacak gün ve personel sayısının açıkça belirtilmesi gerektiği halde, başvuru konusu ihalede bayram ve tatil günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısı açıkça belirtilmediğinden, bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu ihalede teklif fiyatının sağlıklı bir şekilde hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul