İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-410
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :45
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-410
Şikayetçi:
 Okan Temizlik İlaçl. Gıda Mad. Üretim Paz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti Fatih Caddesi Nu:7/h ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Şeyhcui Mah. Küpderesi Mevkii No.1 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 102
Başvuruya konu ihale:
 2007/159751 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otelcilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 08.00.20.0041/2008-03 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otelcilik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Okan Temizlik İlaçl. Gıda Mad. Üretim Paz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 02.01.2008 tarih ve 107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Resmi tatil günlerinde yarım gün çalışacak işçilerim 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca sigorta prim oranlarının tam olarak yatırılması gerektiğinden bu maliyetin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar arasında sayılması ve aşırı düşük sorgulamasında da bu gidere ilişkin bir gider öngörülmesi gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci isteklinin yapmış olduğu açıklamada bu gidere yer verilmediği, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasının yeterli kabul edilmemesi gerektiği,

 

2) Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Devlet Memurları Giyim Yardımı Yönetmeliği ekinde belirlenen fiyatlar ile hayatın olağan akışı içinde temin edilmesi mümkün olan bedeller dikkate dalındığında yüklenici tarafından karşılanacak olan kıyafetin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin giyim için öngördüğü bedellerle temin edilmesinin mümkün olmadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, kesinleşen ihale kararının 08.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 10.12.2007 tarihinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının ihale komisyonunca yeterli görülmesinin nedenleri, bu isteklinin sunduğu belgelerin piyasa koşullarına göre gerçekçi bedelleri yansıtıp yansıtmadığı vb. hususlarda 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine istinaden kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama talebinde bulunulduğu; idarece, 14.12.2007 tarih ve 9148 sayılı yazı ile bir başka firmanın teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasına ilişkin bilgilerinin verilemeyeceğinden bahisle açıklama talebinin uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükmün uygulanmasına ilişkin olarak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinde;”...Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekli dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.

             ....

            (8) Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.

 

          ....” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

          İncelenen ihalede, şikayetçinin teklifi değerlendirmeye alındığı ve geçerli teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde zikredilen “teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler” kapsamında olmadığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında açıklandığı üzere, kesinleşen ihale kararı hakkında 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre açıklama talebinde bulunamayacağı açıktır.

 

          Bu durumda, kesinleşen ihale kararına karşı, kararının tebliğ tarihi olan 08.12.2007 itibaren 15 gün içerisinde şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

          Yapılan inceleme sonucunda; şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı (kesinleşen ihale kararının 08.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği) 08.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.12.2007 tarihli dilekçe ile 28.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul