• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-411
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-411 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-411 olmuştur.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :46
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-411
Şikayetçi:
 Can Gıda Turz. İnş. Tic. Ltd Şti Ceyhun Atıf Kansu Cad. 43.Sokak No: 8/c Balgat ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No: 10 67030 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38840
Başvuruya konu ihale:
 2007/170393 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.26.06.0041/2008-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turz. İnş. Tic. Ltd Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38840 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)İdari şartnamede benzer iş tanımının “Kamu veya Özel Hastanelerde, Üniversite Hastanelerinde, Her türlü yataklı tesislerde (işçi veya öğrenci yurtları) veya otellerde yapılmış olan malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı, benzer iş tanımında hastane veya yataklı yerlerde verilen yemek hizmeti şeklinde düzenleme yapılmasının katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.m.b fıkrasında İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin istenildiği, hastane mutfağında gerçekleştirilecek yemek pişirme hizmeti için bu belgenin istenilmesine gerek bulunmadığı,

 

            3) İhale dokümanının 13.12.2007 tarihinde alıp 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları halde idarece ilan tarihi esas alınarak başvurularının süreden reddedildiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler; “Kamu veya Özel Hastanelerde, Üniversite Hastanelerinde, Her türlü yataklı tesislerde (işçi veya öğrenci yurtları) veya otellerde yapılmış olan malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, ihale konusu hizmetin hastane mutfağında yemek pişirme, hastalara yemek dağıtımı ve sonrası hizmetlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Benzer iş tanımında yapılan düzenlemeden, ayrım yapılmaksızın kamu veya özel sktöre karşı gerçekleştirilen her türlü yataklı tesislerde yemek pişirme/dağıtım hizmetlerinden edinilen iş deneyiminin benzer iş olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, ihale konusu hizmetin niteliği yönünden belirleyici unsurunun malzeme dahil yemek pişirme hizmeti olduğu, yemek pişirme hizmetinin büyüklüğüne ilişkin ayırt edici unsurun ise teklif bedeline göre belirlenen iş deneyimi ile sağlandığı dikkate alındığında, ihale konusu hizmet ile benzer nitelikte işlerin belirlenmesinde “yataklı tesis” şeklinde ayrım yapılmasının katılım ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğundan şikayetçinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1.m maddesinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belgeler” başlığı altında; “a)Tarım ve Köy İşlerine bağlı İl Müdürlüğünden alınmış Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesi,

b) İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki ürünler için Gıda Üretim İzin Belgesi,

ç)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış İşletme Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

d) İstekli hastanede meydana gelecek besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek yangınlara karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesini ihalenin onaylanmasını müteakip sözleşme yapılmadan önce hastane idaresine vereceğine dair noter tasdikli taahhütnameyi,

e) Mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza hallerinde yemek pişirme işini aksatmadan yürüteceğine dair noter tasdikli taahhütnameyi,

f) Kendilerine teslim edilen demirbaş malzemelerin veya mahalli aynen muhafaza ederek aynı sayıda ve özellikte geri teslim edeceğine dair noter tasdikli taahhütnameyi,

g)Mutfak, yemekhane ve gıda ambarlarının haşerelere karşı ilaçlanmasında, ilaçlama işinin yetkili kişilere firmalara yaptırılacağına ilişkin noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasında vereceklerdir.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

 

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda idari şartnamenin 7.1.m.a maddesinde istenilen; Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretimi yapamayacağı açıktır.

 

Sonuç olarak, idare tarafından isteklilerden sadece gıda üretim izni belgesinin sunulmasının istenilmesi yeterli olacakken, gayrisıhhi müessese ruhsatının ve işletme belgesinin fazladan istenildiği anlaşılmakla birlikte; idari şartnamenin 7.1.m.a maddesi uyarınca gıda üretim izni belgesi vermelerinin zorunlu olduğu, dolayısıyla bu belgeyi vermek için ilgili mevzuatı gereği anılan şartname maddesinde istenilen bu belgelere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, gıda üretim izni istenilen ihalede gayrisıhhi müessese ruhsatı istenilmesine gerek olmamasına karşın, bu belgenin sunulmasına yönelik düzenleme isteklilerin teklif vermesini engelleyecek nitelikte olmadığından bu husus, tek başına  ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçi tarafından 13.12.2007 tarihinde doküman satın alınarak 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece, ihale ilanının 07.11.2007 tarihinde yayımlandığı gerekçesiyle şikayet başvurusunun süreden reddine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri”, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde “Şikayet; ihale sürecinde Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işlem tesis edildiği iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde istekli olabileceklerin ; “ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar” hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gün” olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

          İhale dokümanında mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için başvuru sahibinin “İstekli olabilecek” sıfatını haiz olunması, bunun için de ihale dokümanı satın alınması gerektiği açık olup ihale dokümanına yönelik başvurularda başvuru süresinin ihale dokümanı alındığı günden itibaren hesaplanması gerekmektedir.

         

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir….” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu nedenle, şikayetçinin ihale dokümanı aldıktan sonra ihaleye teklif vermeksizin, dokümanın satın alındığı günden itibaren 15 gün içinde idareye yapmış olduğu başvurunun süreden reddinde mevzuata uyarlık bulunmadığından Kuruma yapılan başvuru esasın incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

B ) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca, dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda;

 

1) İdari şartnamenin 7.1.m.a maddesinde, Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesinin  Tarım ve Köy İşlerine bağlı İl Müdürlüğünden alınmış olması şartı konulmasının, sözkonusu belgelerin düzenlenmesine ilişkin mevcut yasal duruma uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce İl Müdürlüklerine gönderilen “Gıda Üretim İzni Talimatı”; 5179 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicil numarası almak zorunda olduğu, çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemlerin 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemlerin yetki alanına göre belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlandığı, bu nedenle işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularının İl Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlara yönlendirilmesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilen üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle “Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” istenileceği, 5179 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi”nin çalışma izni ve gıda sicil belgesi yerine kabul edilerek bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Bu durumda, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiği işyerlerince alınması zorunlu olan Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesine ilişkin işlemlerin , belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlandığından idari şartnamenin 7.1.m.a maddesinde Tarım ve Köy İşlerine bağlı İl Müdürlüğünden alınan belgelerin geçerli kabul edileceği sonucunu doğuran düzenlemenin mevcut yasal duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin, ilgili mevzuatına uygun olarak Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi alanların ihaleye teklif verememelerine neden olabileceği veya teklif verseler dahi tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda bu belgelerin kabul veya reddi yönünde tesis edilen işlemlerin uyuşmazlık konusu edilebileceği dikkate alınarak; ihale sürecinin kesintiye uğratılmaması bakımından ihale dokümanında istenilen bahse konu belgeleri düzenleyen idareye ilişkin belirleme yapılmaksızın sadece ilgili mevzuatına atıf yapılmasının uygun olacağı ortadadır.

 

Sonuç olarak, idari şartnamede yapılan bahse konu düzenlemede belgeyi düzenleyen idareye yönelik belirlemenin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinde sayılan belgelerin sunuluşuna ilişkin olarak yapılan düzenlemede; iş ortaklığı şeklinde teklif verilmesi halinde her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gereken belgeler arasında (m) bendi de sayılmıştır.

 

Buna göre, idari şartnamenin 7.1.m maddesinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belgeler” başlığı altında mesleki faaliyete ilişkin izin ruhsat vb. niteliğinde olmayan (d), (e), (f) ve (g) alt bentlerinde istenilen taahhütnamelerin sayılması, taahhütnamelerin iş ortaklarındaki her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi sonucunu doğuracağından bahse konu düzenleme bu yönüyle mevzuata aykırı bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde sadece taahhüt edilecek makine ekipman için noter onaylı taahhütname sunulması öngörülmesine rağmen, idari şartnamenin 7.1.m bendinin (d), (e), (f) ve (g) alt bentlerinde istenilen taahhütnamelerin noter onaylı olarak istenilmesi teklif hazırlanmasında maliyet artırıcı bir unsur olduğu gibi, bu taahhütnamelerden herhangi birinin noter onaylı sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacağı da ortadadır.

 

İhaleye teklif verenlerin, ihale dokümanında yapılan düzenlemeleri kabul ederek teklif verdiklerine ilişkin düzenlemelere idari şartnamede yer verilmesinin yanında beyanları teklif mektubunda  açıkça isteklinin beyanı bulunduğundan ihaleye teklif verilmesi, isteklilerin şartnamede istenilen hususları yerine getireceğine ilişkin taahhüt anlamındadır.

 

Diğer yandan, bahse konu taahhütnamelerin isteklilerce şartnamede belirtilen şekilde hazırlanmasının ve teklif verilmesinin mümkün olduğu, ihaleye teklif veren tek istekli bulunduğu, bahse konu taahhütnameler nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin incelenen ihalede ihalenin iptalini gerektirecek hukuki sonuç doğurmadığı anlaşılmış ise de; şartnamede düzenleme yapılması yeterli olan hususlarda ayrıca noter onaylı taahhütname istenilmesi gereksiz ve teklif hazırlanmasında maliyeti artıran bir husus olarak tespit edilmiştir.

 

3) İdari şartnamenin 7.1.m.d maddesinde; besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek yangınlara karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesinin ihalenin onaylanmasını müteakip sözleşme yapılmadan önce hastane idaresine verileceğine ilişkin taahhütname istenilmiştir.

 

Bu düzenlemenin doğal sonucu ihale üzerinde bırakılan isteklinin bahse konu sigorta poliçesinin maliyetini teklif fiyatına dahil edilmesidir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;“Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinde;“İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (32) numaralı dipnotta;“İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Buna karşın idarece ihale dokümanı eki sözleşme tasarının 22 nci maddesinde;“ İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” denilerek teminat kapsam ve limitlerine ilişkin düzenleme yapılmadığı tespit edilmiş olup isteklilerin sigorta poliçesinin maliyetini sıhhatli belirlemelerinin mümkün olmadığı ortadadır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; idareler, ihalelerde rekabeti, eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu kılınmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale dokümanı alan 17 (Onyedi) kişi olmasına karşın, teklif veren sayısının sadece 1 (bir) istekli olduğu, isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin çok az altında olduğu görülmüş olup bu durum ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda belirlenmediğini ortaya koyduğundan incelenen ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” arasında sayılan rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin sağlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanında yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen hususlar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 
   Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul