İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-412
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-412 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-412 olmuştur.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :47
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-412
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No.62/3 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane Devlet Hastanesi Baştabipliği, 29000 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38506
Başvuruya konu ihale:
 2007/181955 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Otomasyon Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.25.45.0041/2007-92E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşhane Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bilgisayar Otomasyon Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, bilgisayar otomasyon sistemi ile ilgili ISO 9001:2000 belgesi istenildiği, konusu itibariyle böyle bir belge bulunmadığı, ihale konusu işin idare bünyesinde gerçekleştirileceği, Kamu İhale Genel Tebliğinde idare bünyesinde gerçekleştirilen hizmetler için  TSE hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin engellendiği dikkate alındığına söz konusu ISO 9001 belgesinin de istenilmemesi gerektiğinden bahisle söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş tanımının kamu veya özel hastanede malzeme dahil otomasyon, bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı işi şeklinde yapıldığı, bu tanımlamayla ihale konusu hizmetle benzer nitelikte olan personel çalıştırma veya veri giriş hizmetleri ile üniversite ve vakıf hastanelerinde gerçekleştirilen hizmetlerin kapsam dışında tutulduğu, söz konusu düzenleme katılım ve rekabetin engellendiği,

 

3) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat esasına göre hazırlanacağı düzenlenmesine karşın, birim fiyat teklif cetvelinin boş bırakıldığı, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinin boş verilmesi nedeniyle teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı,

 

4) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde “Dini ve resmi bayram günlerinde personel çalıştırılacaktır, çalışan personele ücret ödenmeyip yerine izin verilecektir.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “Bilgisayar otomasyon sistemi ile ilgili geçerlik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 belgesi veya uluslar arası geçerli kalite belgesi ihale teklif dosyasında verilecektir. İstenen belgeleri ortaklardan birisinin vermesi yeterlidir” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden, ihale konusu hizmetin idare bünyesinde gerçekleştirilecek idarede kurulu bulunan hastane bilgi yönetim sistemi yazılım programının kullanılması ve veri giriş hizmeti alımı olduğu belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.3.3 maddesinde yapılan düzenlemeden bilgisayar otomasyon sistemleri konusunda faaliyet gösteren firmaya ilişkin ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi istenildiği anlaşılmaktadır.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, genel anlamda firmanın kuruluş yapısı ve faaliyet gösterdiği alanda çalışma kurallarına ilişkin olarak düzenlenen bir belge niteliğindedir.

 

Nitekim, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kapsamı “ … yazılım, bilgisayar sistemleri ve network” şeklinde belirtilen belge sunduğu görülmüş olup şikayetçinin kapsamı bilgisayar otomasyon sistemleri olan ISO 9001-2000 belgesi bulunmadığı iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgelerbaşlıklı 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII.L maddesinde;

 

“...

İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

...

 

Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır. ” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdare bünyesinde gerçekleştirilecek hizmetlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenilmemesi gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen, Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istenilmesi kısıtlanmamış olup idarenin takdirine bırakılmıştır.

 

Bu nedenle, incelemeye konu ihalede isteklinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olması yönündeki düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu veya özel hastanede malzeme dahil otomasyon, bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı kabul edilir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İdari şartnamede ihale konusu hizmete benzer nitelikteki işlerin belirlenmesinde “kamu veya özel hastane”lerde geçekleştirilmiş olması istenilmiş olup vakıf hastaneleri ve üniversite hastanelerinin -kuruluşuna ilişkin hukuki yapısına göre- kamu veya özel hastane statüsü ile bu kapsama gireceği açık olup bahse konu düzenlemenin, üniversite veya vakıf hastanelerinde gerçekleştirilen hizmetlerden edinilen iş deneyim belgelerinin sunulmasına engel olmadığından yönüyle katılımı daraltıcı nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, esası itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olan ve konusu bilgisayar kullanıcısı istihdamı ve malzeme temini olan şikayete konu ihalede, benzer iş olarak kabul edilmesi öngörülen hizmetlerin “malzeme dahil…” ve “hastanede” gerçekleştirilmiş olması şartı konulmuştur.

 

Benzer iş tanımında konulan “hastanede” ifadesiyle; bilgisayar veri giriş elemanı, bilgisayar otomasyon sistemi kurulması, işletilmesi, veri giriş elemanı çalıştırılarak esası itibariyle ihale konusu hizmetle aynı özellikteki hizmeti alan kamu veya özel sektör statüsündeki yerlerde gerçekleştirilen hizmetlerden elde edilen iş deneyiminin ihale konusu işte kullanılmasının engellendiği ortadadır.

 

Ayrıca, bu neviden hizmetlerde çoğunlukla malzeme teminini hizmet sunucusuna bırakılmaksızın hizmet alındığı bilinmektedir.

 

Benzer iş tanımında ihale konusu hizmetle benzer nitelikteki işlerin belirlenmesinde “malzeme dahil” şartı konulması nedeniyle, bu neviden hizmet veren ve fiziksel büyüklük olarak şikayete konu ihaleye teklif vermeye yeterli olanların, gerçekleştirdiği hizmetlerin kapsamında“malzeme temini” olmaması halinde ihaleye teklif verebilmesi mümkün değildir.

 

Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde;“Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmış olup ihale dokümanında yapılan benzer iş tanımının anılan Yönetmelik hükmünde belirlenen şartları taşımadığı, ihale konusu işlerle benzer nitelikteki işlerden elde edilen iş deneyim belgelerinin sunulmasına imkan vermediği anlaşılmış olup iddia yerinde görülmüştür.

 

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 nci maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

           

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “ İstekliler, tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. …” düzenlemesine yer verilmiş olmakla birlikte teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde iş kalemlerinin ve miktarlarının neler olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Şikayete konu 12 ay süreli ihalede, istihdam edilecek toplam personel sayısı 40 kişi olup işçilere asgari ücret ödenmesi öngörülmüştür. Diğer yandan, miktarı teknik şartnamede belirtilen 14 kalem kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesinin de teklif fiyata dahil edilmesinin istenildiği belirlenmiştir.

 

İhalenin, sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olması halinde 40 personelin bir aylık toplan ücretinin aylık birim fiyat alınarak 12 aylık toplam bedelin veya bir personelin aylık ücreti esas alınarak toplam 40 personelin yıllık ücretine göre toplam fiyatın belirlenmesi mümkün ise de şikayete konu ihalede artış/eksilişi birbirinden bağımsız olan malzeme ve personel gideri teklif fiyata dahil edileceğinden isteklilerce teklif birim fiyat mektubunun hazırlanmasında hata yapılması ve bu nedenle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olması mümkündür.

 

Bununla birlikte, teklif birim fiyatın sadece işçi sayısı ve süre esas alınarak hazırlanması halinde; hizmetin ifasında işçi sayısı ile malzeme miktarında birbirinden bağımsız olarak artış/eksiliş yapılmasının söz konusu olabileceği dikkate alındığında, bu durumda malzeme bedeli ile işçi ücretinin birbirinden ayrılması mümkün olmayacağından malzeme miktarında veya işçi sayısında birbirinden farklı oranlarda artış/eksiliş olması halinde sözleşmenin uygulanması döneminde ödenecek ücretin tespitinin ihtilafa neden olacağı açıktır.

 

Bu itibarla, Kamu İhale Genel Tebliğinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde  iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerektiği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen  ihale dokümanı alanlara birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin doldurulmaksızın teslim edildiği tespit edilmiş olup şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde “Dini ve resmi bayram günlerinde çalışan personele ücret ödenmeyip yerine izin verilecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunun 44 üncü maddesinde; “ Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

 

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”; aynı Kanunun 47 nci maddesinde ise; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.H.16 maddesinde “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” denilmektedir.

 

4857 sayılı Kanunun 47 inci maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personele ilave bir günlük ücret ödeneceği hüküm altına alınmış olup idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde bu günlerde çalışan işçilere ücret ödenmeyip yerine izin verileceğine ilişkin düzenlemede anılan Kanun hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda;  ihale dokümanında yapılan düzenlemelere ilişkin olarak bu aşamada düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliklerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul