İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-416
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :51
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-416
Şikayetçi:
 Altay Yemekçilik Tem. Tur. İnş. Tıb. Gört. Bilg. Otoms. ve Yön. Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Çınarlı Mahallesi 26. Sokak No:1 Yıldırım Apt. No:1/3 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 03200 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38328
Başvuruya konu ihale:
 2007/146858 İhale Kayıt Numaralı “Öğle Yemeği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.25.29.0078/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altay  Yemekçilik Temizlik Turizm  İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece ihalenin iptal edilmesi üzerine ihalenin iptal gerekçelerinin sorulduğu, idarenin 1187 sayılı yazısında tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeni ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmü gereğince idarenin yaklaşık maliyet hesabında yanlışlık olduğunun düşünüldüğü, Kamu İhale Genel Tebliği gereğince yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin kabul edilebilir nitelikte bulunması halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ödenek aktarımının mümkün bulunması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, benzer işler için verilen fiyatların ortalaması dahi dikkate alınsa verilen teklif fiyatlarının son derece makul olduğunun anlaşılacağı, ancak idareye yapılan şikayet başvurusu uygun bulunmayarak pazarlık usulü ile ihale yapıldığı, bu ihaleye halihazırda işi yürüten firmanın ve iptal edilen ihaleye katılan firmaların davet edilmediği, 3 firmanın davet edildiği ihaleyi kazanan firmanın verdiği fiyatın halihazırda işi yürüten yüklenici firmanın işi yaptığı fiyattan sadece 10 kuruş düşük olduğu, hizmetin yüklenicisi olan firmanın pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmemesinin Kanunun rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

             İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca idarenin ihaleyi iptali işlemine karşı yapılan başvuruya ilişkin inceleme ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır.

 

12.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, 16.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararında özetle; 3 istekli tarafından teklif verilen ihalede Kamu İhale Kanununun 37 inci maddesine göre yapılan ilk değerlendirmede sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmadığının belirlendiği, tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesinde en düşük teklifi veren Altay  Yemekçilik Temizlik Turizm  İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği birim fiyat olan 3,25.-YTL’nin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı maddesinin (c) bendi uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda Kamu İhale Kanununun 39 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi uyarınca verilen tekliflerin aşırı yüksek olduğu belirlendiğinden ve kamu yararı dikkate alınarak ihalenin iptal edilmesine karar verildiği belirtilmiştir. İhale komisyonunun ihaleyi iptal kararının ihale yetkilisi tarafından 16.11.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüsleri öğrenci ve personelin öğle yemeği hizmeti alımı olduğu, 01 Ocak 2008-30 Haziran 2008 tarihleri arası 317.500 adet öğün, 01 Temmuz 2008-30 Eylül 2008 tarihleri arası 32.500 adet öğün, 01 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arası 150.000 adet öğün olmak üzere toplam 500.000 adet öğle yemeğinin pişirilmesi, taşınması ve servisini içerdiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi uyarınca ihale konusu işte çalışacağı öngörülen personelin; 1 adet aşçıbaşı, 2 adet aşçı yardımcısı, 1 adet diyetisyen ve 16 adet garson, bulaşıkçı ve ara elemanı olmak üzere toplam 20 kişi olduğu, ancak 01 Ocak 2008-30 Haziran 2008 tarihleri arasında 20, 01 Temmuz 2008-30 Eylül 2008 tarihleri arasında 10 ve 01 Ekim 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında 20 kişi ile hizmetin yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Anılan idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince (KDV hariç) ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri yükleniciye aittir.”, 26.3 maddesinde; “Ayrıca, personele yol, yemek ve giyecek gibi giderlerin tümü istekli tarafından ödenecektir. Bu giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin “Tanımlar” bölümünde; işin mahiyetinin öğle yemeği pişirilmesi, taşınması ve servisi olduğu, A.K.Ü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi mutfak hizmetlerinin A.K.Ü mutfağında yürütüleceği ifade edilmiştir.

            Teknik şartnamede yer alan düzenlemeler uyarınca hizmetin yerine getirilmesinde idarenin mevcut mutfağında yer alan demirbaş eşya ve tesisatın (çelik kaplar, masa örtüleri, sıcak yemeklerin servisini sağlayan cihazlar vb.) kullanılacağı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde; Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 

“Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 nci maddesinde; “Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

 

b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatların alındığı ay dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.

 

            c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

            d) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.”

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde;Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.”,

 

“İdarenin malzeme vermesi durumunda yaklaşık maliyet hesabı” başlıklı 13 üncü maddesinde; “İhale edilecek hizmet alımlarında malzeme ve ekipmanın idarece karşılanması durumunda; verilen malzeme ve ekipmanın fiyatları dahil edilmeden, işçilik veya diğer giderler esas alınarak yaklaşık maliyet belirlenir ve yaklaşık maliyet hesap cetveline idarece verilecek malzeme listesi de eklenir.”  hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII/C maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almıştır.

 

            İhale konusu işin toplam 500.000 öğün öğle yemeğinden oluştuğu, idarece yaklaşık maliyetin fiyat araştırması yapılarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin güncellenerek tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif fiyatının 1.625.000,00.-YTL ve ögün başına teklif birim fiyatının 3,25.-YTL olduğu ve başvuru sahibinin teklif fiyatının idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin üstünde bulunduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde bulunması nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII/C maddesi hükmü gereğince yapılan değerlendirme sonucunda verilen teklif fiyatların idarece uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan başvuru sahibi Altay  Yemekçilik Temizlik Turizm  İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmış olup, geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde bulunduğu gerekçesi ile ihale komisyonunca ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 16.11.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul