• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-418
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :53
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-418
Şikayetçi:
 Mehmet GÜNDOĞDU, Fethiye Caddesi Ulus Apt. K.3 D.3 İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Alikahya KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1644
Başvuruya konu ihale:
 2007/143744 İhale Kayıt Numaralı “Bahçıvanlık, Bahçe Temizleme, Terzihane, Kalorifer Kazanları Yakma ve Diğer Teknik Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.02.36.0078/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahçıvanlık, Bahçe Temizleme, Terzihane, Kalorifer Kazanları Yakma ve Diğer Teknik Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Mehmet GÜNDOĞDU’nun 16.01.2008 tarih ve 1644 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yazılı başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 09.10.2007 tarihli 2007/143744 İhale Kayıt Numaralı ihalesine usulsüzlük ve fesat karıştırıldığı, bu ihaleye ilişkin şartname alan firmaların idarenin satın alma memurundan aldığı bilgi ile ihaleye katılımlarının engellendiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin 17.10.2007 tarihinde idarece iptal edilmesi ve iddia konularının ihale işlem dosyası üzerinde yapılacak bir inceleme ile sonuçlandırılacak nitelikte olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

  2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul