İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-419
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :54
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-419
Şikayetçi:
 Altay Yemekçilik Temizlik Turizm İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Çınarlı Mahallesi 26. Sokak No:1 Yıldırım Apt. No:3 K:1 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü C Blok Kat 3 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38330
Başvuruya konu ihale:
 2007/147387 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.25.28.0078/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altay  Yemekçilik Temizlik Turizm  İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim  Sistemleri  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38330 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.11.2007 tarihinde yapılan söz konusu ihalenin idarece iptal edildiği, ihalede verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin iptal edildiğinin idare tarafından belirtildiği, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde işin konusunun kahvaltı, normal yemek, diyet yemek, ara öğün ve sandviç hazırlanması ve pişirilmesi hizmetlerini kapsadığı, 4 üncü maddesinde ana yemek çeşidinin 4 çeşit (öğle-akşam) olduğunun, kahvaltılarda 4 çeşit olmak üzere ilaveten çay/süt, şeker ve ekmek ile birlikte sunulacağının belirtildiği, idarenin 2006 yılında yaptığı 01.01.2007-31.12.2007 dönemini kapsayan aynı konulu yemek ihalesinin ihale edilen fiyatlarının ana öğün birim fiyatının 2,75.-YTL ve ara öğün birim fiyatının 2,25.-YTL olduğu, idarece firmaları tarafından verilen fiyatların piyasa rayiç fiyatlarını yansıtmadığının bildirildiği,  ancak 2007 yılı içinde ihale konusu hizmetin maliyet kalemini oluşturan tüm giderlerin arttığı, 2008 yılında yerine getirilecek hizmetlerin aynı fiyattan yapılmasının beklenemeyeceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 ve 11 nci maddeleri dikkate alındığında idarenin bahse konu ihale için yaklaşık maliyet hesabında yanlışlık olduğunun düşünüldüğü, Kamu İhale Genel Tebliğinde yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuat gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceğinin düzenlendiği, idarece şikayet başvuruları reddedilerek pazarlık usulü ile ihale yapıldığı, ancak pazarlık usulü ihaleye halihazırda hizmeti yerine getiren yüklenici firmanın ve iptal edilen ihaleye katılan firmaların davet edilmediği, 3 firmanın davet edildiği pazarlık usulü ile yapılan ihalenin üzerinde bırakıldığı firmanın teklif fiyatının şu an hizmet veren yüklenici firmanın yapmakta olduğu fiyatın sadece 10 kuruş daha altında bir fiyat olduğu, halihazırda işi yürüten firmanın pazarlık ihalesine davet edilmemesinin rekabet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

             Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca idarenin ihaleyi iptali işlemine karşı yapılan başvuruya ilişkin inceleme ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin; 209.440 adet kahvaltı (sabah+gece+diyet), 361.680 adet ana öğün (öğle+akşam+diyet), 82.125 adet ara öğün (diyet hastaları için), 26.000 adet sandviç (personel için) olmak üzere 2008 yılı malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerden oluştuğu, idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin yürütülmesinde görevlendirilmek üzere; hastane de görevlendirilmek üzere 22 (yirmiiki) garson, 1 (bir)adet yardımcı personel, 1 (bir) uzman kişi (diyetisyen veya gıda mühendisi), 2 (iki) aşçı ve  1 (bir) aşçı yardımcısı hastane bünyesinde  yatan hastalara diyet mutfağında  hizmet vermek üzere  1 (bir) adet aşçının çalıştırılacağı ve anılan idari şartnamenin 49.2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.01.2008 ile 31.12.2008 olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; hizmetin AKÜ Rektörlüğü Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinikler Binası ve Ali Çetinkaya kampusünde yer alan cerrahi servislerinde  yatarak tedavi gören hastaların ve nöbetçi personelin kahvaltı, normal yemek, diyet yemeği, ara öğün ve sandviçlerin (malzeme ve personel giderleri dahil) hazırlanması, pişirilmesi, dağıtılması, bulaşıkların yıkanması ve kullanılan alanların temizlenmesi hizmetlerini kapsadığı, anılan teknik şartnamenin 2 nci maddesinde de; işin yapılacağı yerin belirtilen birimlerin mutfak ve yemekhaneleri olduğu belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin 16.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; ihaleye teklif veren 3 isteklinin teklif dosyasında da eksik belge bulunmadığından tekliflerin değerlendirmeye alındığı, tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde isteklilerin teklif ettikleri bedellerin idarece belirlenen yaklaşık maliyete göre yüksek olduğunun tespit edildiği,  Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/C maddesi hükmü uyarınca yapılan değerlendirmede; idarece ihale yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak, öğün birim fiyatları tespit edilirken tüm hususların değerlendirildiği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterildiği, idarece yaklaşık maliyetin güncellendiği ve güncellemenin doğru yapıldığı, idarece yaklaşık maliyet belirlenirken Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilen 11.09.2007 tarih ve 2748 sayılı yaklaşık maliyet tespit yazısına verilen cevabın yaklaşık maliyet tespit edildikten sonra idareye ulaştığı, ilgili Odanın 02.10.2007 tarih ve BSN/1340 sayılı yazısında belirtilen birim fiyatların değerlendirilmesi sonucunda verilen teklif fiyatların piyasa rayiç fiyatlarını yansıtmadığının tespit edildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/C maddesi uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyete göre yüksek olduğu tespit edilerek ve teklif fiyatlar uygun bulunmadığından ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde; Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 

“Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 nci maddesinde; “Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

 

b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatların alındığı ay dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.

 

            c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

            d) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.”

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde;Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII/C maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdarece fiyat araştırması yapılarak ve daha önce gerçekleştirilen benzer hizmetlerdeki fiyatlar dikkate alınarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı, ayrıca yaklaşık maliyetin güncellenerek tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Altay  Yemekçilik Temizlik Turizm  İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim  Sistemleri  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının 1.821.976,00.-YTL olduğu, teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ise; kahvaltı teklif birim fiyatının 2,20.-YTL, ana öğün teklif birim fiyatının 3,10.-YTL, ara öğün teklif birim fiyatının 2,40.-YTL ve sandviç teklif birim fiyatının 1,65.-YTL olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin teklif fiyatının idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin üstünde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonunca verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde bulunması nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı XIII/C maddesi hükmü gereğince yapılan değerlendirme sonucunda idarece uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede en düşük fiyat teklifinde bulunan başvuru sahibi Altay  Yemekçilik Temizlik Turizm  İnşaat Tıbbi Görüntüleme Bilgisayar Otomasyon ve Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmış olup, geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde bulunduğu gerekçesi ile ihale komisyonunca ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 16.11.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul