İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-420
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :58
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-420
Şikayetçi:
 Ay- Tem Medikal İnş. Tem. Gıda Taş. Turz. Danış. Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi No 33/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi No 19 06520 Balgat Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36976
Başvuruya konu ihale:
 2007/153134 İhale Kayıt Numaralı “Kurum Hizmet Binasının Genel Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.23.60.0092/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kurum Hizmet Binasının Genel Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Ay- Tem Medikal İnş. Tem. Gıda Taş. Turz. Danış. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36976 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 1 inci maddesinin 1.1.b bendinde idarenin adresinin belirtilmediği,

            2) İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi bölümünde 364 günün üzerinin çizilerek 365 yapıldığı, şartnamede yer alan hususun zeyilname ile değiştirilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

            3) İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan benzer iş tanımının, bina temizliği ile ilaçlama hizmeti ile bahçe bakımı işlerinin birlikte yürütülmesi şeklinde yapıldığı, buna karşılık ihale ilanında ise benzer iş tanımının bina temizliği, ilaçlama hizmeti ve bahçe bakım işi şeklinde virgüllerle (,) ayrıldığı, bu tanıma göre ayrı ayrı iş bitirmelerin kullanılabileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla bu durumun rekabeti kısıtladığı ve çelişkiler yarattığı,

            4) Gerek idari gerekse teknik şartnamede personele verilecek iş elbisesinin özelliklerinin ve sayısının belirtilmediği, ayrıca teknik şartnamenin 9.1 maddesinde yeterli miktarda yedek kıyafet yüklenici tarafından elde hazır bulunacaktır, düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu düzenlemede yer alan yeterli ifadesinin bir miktar öngörmediği, isteklilerin tekliflerinde aykırılıklar oluşturacağının açık olduğu,

5) Fazla çalışma ücretlerinin ihale dokümanında düzenlenmediği, ayrıca işçiler tarafından fazla çalışma yapılmak istenmemesi durumunda doğabilecek anlaşmazlıkların ne şekilde çözümleneceğinin ihale dokümanında belirtilmediği,

6) Kullanılacak makineler arasında sayılan “Çift Kovalı Döner Pres 8 Adet” için amortismana tabi olmadığı, amortismanın genel giderler içerisinde yer alacağı kabul edildiğinden ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği, 8 adet çift kovalı döner presin makineler arasında bulunması ve teklif fiyatına dahil edilecek olan ekipman ve malzeme listesinde bulunmaması nedeniyle maliyet aşamasında çelişkiler uyandırdığı,

7) Teknik Şartnamenin 8.7 maddesinde öngörülen işler için bir maliyet öngörülmediği, yüklenici firmanın bu tür maliyeti büyük bir iş için kaynağı nereden bulacağının ve Belediyelerin çöp atıklarını şehir dışı yerlerde imha etmesi nedeniyle bu maliyet kaleminin nasıl karşılanacağının tereddütte neden olduğu,

8) Bina temizliği, ilaçlama ve bahçe bakımı olarak ihaleye çıkıldığı halde, idari şartnamenin 2.c maddesinde yükleme- boşaltma işlerinin de ihale konusu edildiği, yükleme ve boşaltma işlerinin sorumluluk ve maharet gerektiren bir iş olduğu, istenen yükleme ve boşaltma işinin tehlikeli bir iş olduğu, ihale dokümanında bu işle ilgili hiçbir maddede göreve ve sorumluluklara yer verilmediği, yükleme ve boşaltma sırasında doğabilecek kaza ve olumsuzluklara karşı yüklenici firmanın ne gibi önlemler alması gerektiğinin belirtilmediği, ilgili personelin ne gibi bir eğitim yada kurslardan geçerek bu işi yerine getireceğinin belirtilmediğinin görüldüğü, yükleme ve boşaltma işi kapsamında idare ile yüklenici arasında anlaşmazlıklar olacağı ve ileride işçi sağlığı yada kazalara sebep olabileceği düşünülüp, telafisi zor durumlar yaşanacağından tereddütte kaldıkları, genel temizlik işçilerinin yükleme boşaltma yapamayacakları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 1.1.a maddesindeki idarenin adı bölümünün boş bırakıldığı ve devam eden 1.1.b maddesinde de idarenin adresi olarak “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde idari şartnamede hangi hususların belirtilmesinin gerektiği hususu sayma yöntemi ile açıklanmış olup, idarenin adresi de idari şartnamede belirtilmesi gereken unsurlardan birisi olarak sayılmıştır.

 

Buna göre, idari şartnamenin 1.1.b maddesinde idare adresi açık olarak belirtilmemiş olmakla birlikte, şartnamenin 2.d maddesinde; “Ziyabey Caddesi No 19 Balgat/ANKARA adresindeki kurum hizmet binası” şeklinde ve 4 üncü maddesinde ise; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ... Ziyabey Caddesi No 19 Balgat/ANKARA” adresine yer verildiği, diğer taraftan  ihale dokümanı oluşturan ihale ilanı,  teknik şartname ve sözleşme tasarısında da idarenin adresinin açık olarak yazılmış olduğu belirlenmiştir.

 

İdari şartnamede, idarenin adresi konusunda yanıltıcı, tereddüt doğurucu bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından, Kanunun 27 inci kapsamında bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında işin süresinin, “02/01/2008- 31/12/2008 tarihleri arası 365 takvim günüdür.” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

Buna karşılık, idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi bölümüne önce “02/01/2008- 31/12/2008 tarihleri arası 364 (üçyüzaltmışdört) takvim günüdür.” ibaresinin yazıldığı, ihale ilanından farklı yazıldığı fark edilen işin süresinin rakam ve yazı ile yazılan kısmının üzeri çizilerek sonradan elle 365 yapıldığı, bu suretle ihaleye ilişkin idari şartnamedeki çelişkinin giderildiği, dolayısıyla işin süresinde bir değişiklik yapılması söz konusu olmadığı anlaşıldığından, ihale ilanı ile ilgili olarak zeyilname yapılmasını gerektirir bir durumun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının, “kamu ya da özel sektörde yapılan bina temizliği ile ilaçlama hizmeti ile bahçe bakımı işi kabul edilecektir” şeklinde, ihale ilanında ise benzer iş tanımının, “kamu ya da özel sektörde yapılan bina temizliği, ilaçlama hizmeti ve bahçe bakımı işi kabul edilecektir” şeklinde yapıldığı belirlenmiştir.

 

Her iki dokumanda yapılan benzer iş tanımı arasında anlam açısından bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, benzer iş tanımlaması hakkında herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı, ayrıca idare tarafından gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinde, iş deneyim belgesinin konusu uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılan isteklinin bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, ilgili istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin tanımı olarak tek başına bina temizliğinin yer aldığı, ilaçlama ve bahçe bakımı işinin bulunmadığı ve bu haliyle iş deneyiminin uygun görüldüğü tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde personele verilecek iş elbiseleri ile ilgili olarak; “..., Çalıştırılacak personelin (Üniforma “gömlek, yelek, pantolon”, terlik ve iş elbisesi vb.) giyecek yardımı iki takım (yazlık- kışlık) olarak ayni verilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 9.1 maddesinde ise konu ile ilgili olarak; “Yüklenici tarafından çalıştırılan işçilere verilen iş önlüğü ve iş tulumu ile ayakkabı ve terlikler idarenin uygun görüşü alınmak suretiyle kullanılacaktır. Bu kıyafetler temiz ve muntazam bir durumda olacak, yırtık ve ütüsüz giydirilmeyecektir. Kıyafetler üzerinde Yüklenici firmanın adı belirtilecektir. Yeterli miktarda yedek kıyafet yüklenici tarafından elde hazır bulundurulacaktır. ...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

İhale ilanında ve teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde ise çalıştırılacak işçi sayısının 42 kişi olduğu belirtilmektedir. Buna göre, yapılan düzenlemeler ve ilgili mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; 42 kişi için gömlek, yelek ve pantolondan oluşan üniforma ile terlik ve iş elbisesinin istendiğinin açık olduğu, ayrıca iş başında ilgili kıyafetlerin temiz ve muntazam bir durumda olması ile yırtık ve ütüsüz giydirilmemesinden yüklenicinin sorumlu tutulacağı hüküm altına alındığından, bu kıyafetlerin ne kadar yedeğinin bulundurulacağının takdirinin de yüklenicinin kendisinde bulunması gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu yönde yapılan şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde çalışma saatleri ile ilgili olarak; “Temizlik çalışmaları günlük ve haftalık olmak üzere iki ana esasta programlanacaktır. Günlük temizlikler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 07.30- 12.00 / 13.00- 16.00 saatleri arasında (öğle tatili 12.00- 13.00) yapılacaktır. Haftalık temizlikler ise cumartesi veya pazar günleri 08.30- 12.00 / 13.00- 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Ayın belirli günlerinde Kurumun bazı birimlerinde mesai yapılması halinde o bölümlerdeki alışmalar durumlarına göre organize edilecektir.” düzenlemesi ile,

 

Anılan şartnamenin devam eden 5 inci maddesinde ise; “Yüklenici, temizlik işlerinde çalıştıracağı işçilerin çalışma süresini, iş kanunu hükümleri uyarınca günlük 7,5 saati haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlayacaktır.” düzenlemesi,

 

Yapılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun fazla çalışma ücretleri ile ilgili 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.” hükmü ile,

 

Anılan Kanunun çalışma süresine ilişkin 63 üncü maddesinde ise; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

İlgili Kanun hükümleri ve yapılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; idare tarafından hafta içi toplam 37,5 saatlik çalışma süresi ile hafta sonu da 7,5 saat olmak üzere haftalık toplam çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği görülmektedir. Bununla birlikte, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde çalışma süresinde bir planlamanın yapılması gerektiği hususunun da belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, yapılan düzenlemelerin 4857 sayılı Kanunun 41 ve 63 üncü maddelerine uygun olduğu ve söz konusu düzenlemelerde fazla çalışma yapılmasının istenmediği belirlenmiştir. Dolayısıyla, fazla çalışma yapılması söz konusu olmadığından, fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ve çalıştırılacak işçilerden fazla çalışmayı kabul ettiklerine dair onay alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmış olup, yapılan şikayet yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde işin görülmesi sırasında kullanılacak makinelerin neler olduğu  hususuna ilişkin olarak; “Yüklenici aşağıda cins ve miktarları gösterilen temizlik makinelerini ihaleyi aldığı taktirde idarece bildirilecek mahallerde çalışır vaziyette hazır bulunduracaktır.

...

4- Çift kovalı döner pres 8 adet” düzenlemesi yapılmıştır.

 

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin,  “XIII- Tekliflerin Değerlendirilmesi” bölümünün “H- Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altındaki “B- Hizmet Alımı İhalelerinde” alt başlıklı bölümünün 3 üncü ve 11 inci fıkralarında sırasıyla; “Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” ve “Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin belirtilen fıkralarında; amortisman giderleri için “teklif fiyatına dahil masraflar” bölümünde ayrıca bir bedel öngörülmemesi hususu ile aşırı düşük teklif sorgulamasına verilecek cevapta temizlik ihalelerinde kullanılan ve amortismana tabi olmayan malzemeler için öngörülen bedellerin belgelerle tevsik edilmesi  gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapılan düzenlemeler ile konuya ilişkin mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, temizlik hizmeti alımlarında amortismana tabi olmayan temizlik malzemeleri olarak; kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin sayıldığı, buna karşılık şikayet konusu edilen döner pres aletinin, amortismana tabi olmayan temizlik malzemeleri içinde sayılmadığı görüldüğünden, bu konuda yapılan şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 8.7 nci maddesinde işlerin yapılması sırasında uyulması gereken kurallar ile ilgili olarak; “Çöplerin muhafazası ve taşınması için gerekli çöp poşetleri, belediyenin kabul ettiği vasıflarda olmak şartıyla yüklenici tarafından temin edilecektir. Toplanan çöpler, idarenin belirlediği yere yüklenicinin işçilerince taşınarak depo edilecektir. Belediye işçilerinin işi yavaşlatma veya greve gitmesi halinde biriken çöpler yüklenici tarafından attırılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teklif ve sözleşmenin türünün belirlenmesi ile ilgili olarak idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vermeleri ve ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı hususları hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan şartnamenin teklif fiyatına dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin temizlik programı başlıklı 7 nci maddesinde günlük temizlik ile ilgili olarak, “binada toplanan çöplerin belediye çöp araçlarının alacağı yere konması” işinin yapılmasının öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

Şikayet konusu edilen “Belediye işçilerinin işi yavaşlatma veya greve gitmesi halinde biriken çöpler yüklenici tarafından attırılacaktır” düzenlemesine karşılık, idari şartnamenin 7, 19 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, yapılan söz konusu düzenlemenin maliyet hesaplanmasında tereddüt yaratıcı bir husus içermediği belirlendiğinden, yapılan şikayet yerinde bulunmamıştır.

 

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinin “c” bendinde işin fiziki miktarı ve türü bölümünde; “Ankara’daki hizmet binasının yaklaşık 9000 metrekarelik kullanım alanının teknik şartname madde 3’de belirtildiği şekilde temizliği, kuruma gelen veya kurumdan gidecek olan malzemelerin yükleme ve boşaltma işleri, temizliği yapılan mekanlarda kaldırılan malzemelerin tekrar yerine konulması, katlar arasında eşya naklinin yapılması, Kurum hizmet binasının ilaçlanması ile Kurum bahçesinin bakımının yapılması işidir.” tanımlaması yapılmıştır.

 

Yükleme- boşaltma işleri ile ilgili olarak, teknik şartnamenin temizlik programı başlıklı 7 nci maddesinin haftalık temizlik işleri bölümünde konu ile ilgili olarak, “özellik arz eden malzemeler hariç (kasa, müzik aletleri, tıbbi malzeme gibi) kurum adına hizmet binası içi ve dışında yapılacak, yükleme ve boşaltma işleri, temizliği yapılan mekanlarda kaldırılan malzemenin yerine konulması, katlar arasında eşya naklinin yapılması” işlerinin yapılmasının öngörüldüğü, bu düzenlemeye göre yükleme ve boşaltma işlerinin özellik arz etmeyen malzemeler için öngörüldüğü, dolayısıyla yükleme ve boşaltma işlemlerinin özellik arz etmesi durumunda, bu işlerin ihale yüklenicisine yaptırılmasının söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde yer alan yükleme boşaltma işleri, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan açıklamalar ile birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından yapılan düzenlemelerde herhangi bir tereddüt yaratıcı ve mevzuata aykırılık içeren bir hususun bulunmadığı, yapılan şikayetin uygun olmadığı belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul