İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-421
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :59
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-421
Şikayetçi:
 Karahan Group İnşaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyol Caddesi Akasya Apt. No 2 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,Alım İkmal Dairesi Başkanlığı ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2314
Başvuruya konu ihale:
 2007/154218 İhale Kayıt Numaralı “Ankara’da Bulunan Merkez Hizmet Binaları ve Diğer Binaların Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.02.99.0092/2008-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 22.11.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara’da Bulunan Merkez Hizmet Binaları ve Diğer Binaların Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnşaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarih ve 2314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında iş kazaları meslek hastalıkları sigorta risk prim oranının % 2 olarak belirlendiği, ancak ihalede taşıma işinin de bulunduğu, taşıma ve hamaliye işlerinin risk priminin % 3 olması gerektiği, bu nedenle ihaledeki risk prim oranının net olmadığı ve sağlıklı teklif vermeyi engellediği,

           

            2) İdari şartnamede, ihale konusu temizlik işinde kullanılacak ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını, markasını ve parekende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenlenecek taahhütnamenin sunulmasının istendiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 35 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği,

 

 

            3) Teknik şartnamenin “c- Temizlikte kullanılacak makineler listesi ve özellikleri” başlıklı düzenlemesinde temizlik işinde kullanılan makine ve malzemelerin gerek duyulması halinde resmi veya özel bir kurumda muayenelerinin yapılacağının belirtildiği, ancak hangi aralıklarla ve kaç adedinin muayenesinin yapılacağının belirlenmediği, ayrıca kullanılacak makinelerin herhangi bir nedenle kullanılmaması durumunda yenisi ile değiştirileceğinin istenmesinin maliyet bileşenlerini önemli ölçüde etkilediği ve masrafın ne olacağının tahmin edilemediği,

 

            4) İşin konusu başlığında taşıma işleri ile ilgili olarak, “işe ilişkin binaların herhangi bir sebeple tahliye edilmesi halinde yeni binanın temizliğinin yüklenici tarafından yapılacağı“ şeklinde düzenleme bulunduğu, buna karşılık bina temizliği ihalelerinin götürü bedel yapılmasının esas olduğu, ancak işin yapılması sırasında işçi sayısının artıp azalma ihtimali bulunmasının öngörülmesi durumunda işçi başına birim fiyat teklif alınmasının mümkün olduğu, bu durumda da birim fiyat eki cetvelinin ayrıntılı bir şekilde doldurulması gerektiği hususlarının hüküm altına alınmış olduğu,  ancak söz konusu iş süreci içinde tahliye edilecek binaların oluşması ihtimali ve işçi sayılarının değişip değişmemesi belirsizliğinden dolayı sağlıklı bir şekilde ihale sürecinin geçirilmesinin mümkün olmadığı,

 

5) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde bir işçi için nakdi 26 gün üzerinden 135,20 YTL yol ücreti öngörüldüğü halde, aynı şartnamenin 56 ncı maddesinde ise işçilerin işe gidiş gelişlerinden ve eksiksiz zamanında iş başı yapılmasından yüklenicinin sorumluluğu bulunduğu yönünde düzenleme yapıldığı, her iki düzenlemenin birbiri ile çeliştiği 56 ncı maddedeki düzenlemeye göre personel yol giderlerinin ayni olarak karşılanacağının anlaşıldığı,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin son fıkrasında, “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir”,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 27.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin kararın 07.01.2008 tarihinde alındığı ve alınan bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın 14.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde olmak üzere 17.01.2008 tarihine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, “ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

          

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.

 

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

(2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.

(3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”

Düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, idarece başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararın 07.01.2008 tarihinde alındığı, söz konusu kararın 14.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, bu nedenle “idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu” yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı, zira başvurunun ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam ve sözleşmenin imzalanması kararına karşı yapılmadığı, anılan Yönetmelikte düzenlenen üç günlük sürenin Kanunda hüküm altına alınan onbeş günlük itirazen şikayet süresini ortadan kaldırmayacağı, anılan Yönetmelik düzenlemesinin Kanuna aykırı olduğu dolayısıyla incelenen ihalede esasın incelenmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul