• Karar No: 2008/UH.Z-423
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :61
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-423
Şikayetçi:
 Aldemirler Hay. Ürün Gıda İth. İhr. Tic. Turz. San. Ltd. Şti. Çaylı Mahallesi Milli Egemenlik Cad. Nu 3 Ortaca/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Belediyesi Başkanlığı Y.Pazarcı Kordon Cad. 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38700
Başvuruya konu ihale:
 2007/151912 İhale Kayıt Numaralı “Kent İçi Katı Atık Toplama, Nakli El ve Makine İle Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.25.89.0097/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Belediyesi’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent İçi Katı Atık Toplama, Nakli El ve Makine İle Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aldemirler Hay. Ürün Gıda  İth. İhr. Tic. Turz. San. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 38700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece yapılan “Kent İçi Katı Atık Toplama, Nakli El ve Makine ile Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmet Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, ancak sundukları iş deneyim belgesinde yer alan hizmet tanımının benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işin; “Katı Atık Toplama Nakli ve Sokakların el ve makine ile süpürülmesi işlerinden herhangi birinin veya tamamının bir arada yapılmış olması benzer iş olarak değerlendirilecektir” şeklinde tanımlandığı, firmaları tarafından Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde ise hizmetin tanımının “parkların, refüjlerin, yaya yollarının temizliği” şeklinde yapıldığı, Teknik Şartnamede ise işin tanımının “Katı Atıkların Toplanması ve Cadde, Sokak, Meydan, Pazar Yerleri, Kaldırım ve Parkların İçindeki Yürüme Yollarının Temizlenmesi ve Yıkanması İşi” şeklinde olduğu, ihaleye sundukları iş deneyim belgesinde yer alan hizmet tanımının benzer iş tanımına ve ihale konusu işin adına uygun olduğu, bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Kent İçi Katı Atık Toplama, Nakli El ve Makine İle Cadde ve Sokakların Temizlenmesi Hizmet Alımı” şeklinde belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “250 personel ve 34 araçla tüm kent içi temizlik hizmetleri” şeklinde belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Katı Atık Toplama, Nakli Cadde ve Sokakların el ve makine ile süpürülmesi işlerinden herhangi birinin veya tamamının bir arada yapılmış olması benzer iş olarak değerlendirilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamede ihale konusu iş ile ilgili düzenlemelere bakıldığında;

 

Teknik Şartnamenin “Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “ Manavgat Belediyesi hudutları içerisinde bulunan 17 mahallenin (…) ile Titreyengöl bölgesindeki otel ve tatil köyleri Kızılağaç Köyü otel ve motelleri, mücavir alandaki köyler(…) katı atık (çöp) toplama nakli el ve makine ile cadde ve sokakların temizlenmesi işi, teknik şartname ekinde bulunan cadde, sokak, Pazar yerlerinin süpürülerek ve yıkanarak temizlenmesi, piknik alanları ve Sorgun çamlığının temizlenmesi ve toplanan çöplerin Belediyenin kum mevkiindeki çöp transfer istasyonuna taşınarak uygun şekilde boşaltılması konularını oluşturmaktadır” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

Teknik Şartnamenin “İşlerin Tarifi” başlıklı 2 nci maddesinde ise; ihale konusu işin iki ana başlık altında düzenlendiği, bunların “1-Katı Atıkların Toplanması” ve “2-Cadde, Sokak, Meydan, Pazar Yerleri, Kaldırım ve Parkların İçindeki Yürüme Yollarının Temizlenmesi ve Yıkanması” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin “İşlerin Tarifi” başlığı altında yer alan “2-2- Cadde, Sokak, Meydan, Pazar Yerleri, Kaldırım ve Parkların İçindeki Yürüme Yollarının Temizlenmesi ve Yıkanması” şeklindeki düzenlemesinde ise;

 

“A- Şartname ekinde listelenmiş cadde ve sokaklardaki kaldırımlar ve refüj kenarları ile meydanlar ve parkların içindeki yürüme yolları yeterli sayıdaki işçi ile her gün 07.00 ile 16.00 saatleri arasında süpürülerek temizlenecektir.

B-Süpürme işlemi yapılırken trafiğin aksamamasına azami dikkat gösterilecek, kaldırımların süpürülmesi esnasında yayaları rahatsız edecek toz kaldırmak başta olmak üzere olumsuzluklardan kaçınılacak, yayalara saygılı olunacaktır.


J- Parkların temizliği (yürüme yerlerinin süpürülmesi ve çöp kutularının boşaltılması) yüklenici tarafından günlük olarak yapılacaktır.


N- Cadde ve sokakların süpürülmesi esnasında işçilerin topladıkları çöpler çöp poşetine konularak, yüklenici tarafından toplatılacaktır.

O- Cadde, sokak ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar yüklenici firma tarafından kazınarak temizletilecektir.”

 

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

İdarenin benzer iş tanımı ve Teknik Şartnamenin “Kapsam” başlıklı 1 inci maddesi ile “İşlerin Tarifi” başlıklı 2 nci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihaleye teklif veren isteklilerin iş deneyim belgeleri incelendiğinde;

 

  İhale üzerinde bırakılan Arça Tem. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu iş ile ilgili iş deneyimini tevsik için Manavgat Belediyesi tarafından tanzim edilen 14.08.2007 tarih ve 452 sayılı belgenin sunulduğu, sözkonusu iş deneyim belgesinde hizmet tanımının “Kent İçi Katı Atık Toplama Nakli ve İlaçlama İşi” şeklinde olduğu,

 

Başvuru sahibi Aldemirler Hay. Ürn. Gıda İth. İhr. Tic. Turz. San. Ltd. Şti.’nin sunduğu Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19.02.2007 tarih ve 246 sayılı iş deneyim belgesinde ise hizmetin tanımının; “Bornova Belediyesi sınırları içindeki parkların, refüjlerin, yaya yollarının temizliği, sulanması, bakımı, onarımı ve fidanlık hizmetlerinin 220 kişiyle yapılması” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

İhale dosyasının incelenmesinden; idare tarafından 20.11.2007 tarih ve 632 sayılı yazı ile; Aldemirler Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Tic. Turz. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 19.02.2007 tarih ve 246 sayılı iş deneyim belgesinin içeriği hakkında tereddüte düşüldüğü belirtilerek, sözkonusu iş deneyim belgesinin sadece park ve bahçelerin bakım, onarım ve temizliğine dair mi olduğu yoksa kent içi tüm çöp ve katı atıkların toplanması, nakli ve cadde ve sokakların temizliğinin de iş deneyim belgesi kapsamına girip girmediği hususunun sorulduğu,

 

            Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Manavgat Belediyesi Başkanlığına gönderilen 20.11.2007 tarih ve 1536 yazıda; sözkonusu firma tarafından belediyeye ait parkların, refüjlerin ve yaya yollarının temizliği, yeşil alanların sulanması, bakımı, onarımı (çimlerin biçilmesi, budama yapılması, parklardan çıkarılan bitkisel atıkların toplanarak nakledilmesi, havuzların temizlenmesi, bitki dikimi ve fidanlık hizmetleri) işlerinin gerçekleştirildiğinin bildirildiği,

 

İhale komisyonunca başvuru sahibi firmanın iş deneyim belgesinin İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Arça Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta ise özetle; ihale konusu işin sadece sokakların süpürülmesi ve temizlenmesi işi olmadığı, ihale konusunun esas olarak kent içi katı atık toplama ve nakli olduğu, bu kapsam ve nitelikteki bir işte sokak, park ve bahçelerin temizliği ve bakımı hususlarını içeren iş deneyim belgesinin uygun ve yeterli olmadığı hususlarının açıklandığı anlaşılmıştır.

 

            Kurumumuz tarafından Bornova Belediye Başkanlığı’na gönderilen 15.01.2008 tarih ve 266 sayılı yazı ile de; başvuru sahibi firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer verilen hizmetin tanımı ile ilgili olarak; sözkonusu hizmetin katı atık toplama ve nakli işini kapsayıp kapsamadığı ve hangi hizmetler için sözkonusu iş deneyim belgesinin düzenlendiği hususunda gerekli belge, bilgi ve görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

            Bornova Belediyesi tarafından Kurumumuza gönderilen 15.01.2008 tarih ve 59 sayılı yazıda; “…Belediyemize ait parkların, refüjlerin ve yaya yollarının temizliği, yeşil alanların sulanması, bakımı, onarımı (çimlerin biçilmesi, budama yapılması, parklardan çıkarılan bitkisel atıkların toplanarak nakledilmesi, havuzların temizlenmesi, bitki dikimi ve fidanlık hizmetleri) hizmetlerinin yapılması işidir…” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu çerçevede; Teknik Şartnamedeki düzenlemelerden ihale konusu işin sadece katı atık toplama ve naklinden oluşmadığı, cadde, sokak, park ve pazaryerlerinin süpürülmesi ve temizlenmesi işlerini de içerdiği,

 

Başvuru sahibi firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinde ise; Bornova Belediyesi sınırları içindeki parkların, refüjlerin ve yaya yollarının temizliği, yeşil alanların sulanması, bakımı, onarımı işlerinin belirtildiği,

 

Bu doğrultuda, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Teknik Şartnamede iki bölüm halinde düzenlenen (1- Katı Atıkların Toplanması ve Nakli 2- Cadde, Sokak, Meydan, Pazar Yerleri, Kaldırım ve Parkların İçindeki Yürüme Yollarının Temizlenmesi ve Yıkanması) ihale konusu işin ikinci bölümüne ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idarenin benzer iş tanımında sadece katı atık toplama ve naklinin düzenlenmediği; bunun yanı sıra cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi işlerinin de düzenlendiği, benzer iş tanımında yer verilen bu işlerden herhangi birinin veya tamamının yapılmış olmasının yeterli olduğunun açıkça belirtildiği görülmektedir.

 

Bu doğrultuda, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinde yer alan hizmet tanımının benzer iş tanımında yer verilen “cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi” şeklindeki ifadeyle ve Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde açıklanan hizmet işinin özellikleri ile uyumlu olduğu, ihale dokümanına uygun olarak teklif veren isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aldemirler Hay. Ürn. Gıda İth. İhr. Tic. Turz. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği 1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 
                        

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul