İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-424
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :62
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-424
Şikayetçi:
 Uzay Özel Güvenlik Dan. Güv. ve Eğt. Hizm. A.Ş. Kemerkaya Mahallesi Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İşmerkezi Nu 9/11 B K.5 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Rize Devlet Hastanesi Baştabipliği İslampaşa Mah. Şehitler Cad. Yeni Devlet Hastanesi 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38881
Başvuruya konu ihale:
 2007/153681 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.26.29.0097/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize Devlet Hastanesi Baştabipliğince 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Uzay Özel Güvenlik Dan. Güv. ve Eğt. Hizm. A.Ş.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38881 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeline ilişkin yaptıkları açıklamanın idarece uygun bulunmadığı ve ihalenin daha yüksek teklif veren başka bir firma üzerinde bırakıldığı, giyim bedeline ilişkin yaptıkları açıklamanın yaklaşık maliyete uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, oysa giyecek malzemelerini piyasadan uygun fiyata temin edebildikleri, idarece yaklaşık maliyete esas olan piyasa araştırmasının gerçekçi yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde; “Rize Devlet Hastanesi hizmet binalarının 01.01.2008- 31.12.2009 tarihleri arasında 60 güvenlik personeli ile 24 ay Özel Güvenlik hizmetlerinin yaptırılması işidir.” düzenlemesinin,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.3.a) Ayrıca işçilik ücretleri;

Yol bedeli: Yüklenici sözleşme süresince (Aylık 26 gün üzerinden) çalıştırılacak Özel Güvenlik Personeline 1 günlük brüt 4,00-YTL yol bedelini nakdi olarak ödeyecek ve ücret bordrosunda gösterecektir. Teknik şartnamede belirtilen iş elbisesi giderleri teklif fiyata dahildir.

(İstekli firmanın ayni olarak vereceği giyim 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak Teknik Şartnamede belirtilen adetler ve kısımlar halinde verilecektir.)

İşçilerinin sigorta primlerinin çalıştırıldıkları gün kadar yatırılması zorunludur; ancak sürekli çalışan personelin aylık sigorta primleri tam olarak (30 gün) yatırılacaktır.

Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dahildir.

59 Güvenlik personeli asgari ücret + (asgari ücretin %25)  fazlasını, 1 Güvenlik şefi asgari ücret + asgari ücretin %100) fazlası teklif fiyata dahildir,

4857 sayılı İş Kanunun 44. maddesi hükümleri doğrultusunda ulusal, dini bayram ve yılbaşı günlerinde çalışacak olan personele çalıştıkları günler için aynı kanunun 47. maddesi uyarınca ücret ödenecektir ve teklif fiyata dahil edilecektir. (İşin gerçekleştirileceği 01.01.2008- 31.12.2009 tarihleri arasında resmi, dini bayram ve yılbaşı günü olmak üzere toplam resmi tatil günü sayısı 27 gündür. Bu günlerde her bir gün için 7 güvenlik görevlisi çalışacaktır.

26.4…

26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesinin,

 

  İdari şartnamenin 49.2 maddesinde ise ; “İşin süresi 01.01.2008- 31.12.2009 tarihleri arasında olmak üzere 24 (yirmi dört) aydır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 10.4 maddesindeki düzenlemede, giyim giderinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı belirtilerek her bir personele 2 adet yazlık, 2 adet kışlık pantolon, 2 adet yazlık, 2 adet kışlık gömlek, 2 adet kep-bere, 2 adet kravat, 2 adet kazak, 2 adet kışlık mont, 2 adet palto-manto, 8 çift yazlık-kışlık çorap, 2 çift yazlık ve 2 çift kışlık ayakkabı, 2 adet kemer ve 1 adet yağmurluk verileceği öngörülmüştür.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

59 kişinin brüt asgari ücretin % 25 fazlası üzerinden hesaplanan (731,25-YTL) (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 7 personelle 27 gün üzerinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşına ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.485.875,38 YTL’ye karşılık geldiği, 1 güvenlik şefi için brüt asgari ücretin %100 fazlası  üzerinden hesaplanan (1.170,00-YTL) (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 38.264,34 YTL olduğu, dolayısıyla teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise bu tutarların toplamı olan 1.524.139,72-YTL olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.


İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye teklif veren Pars Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin ve Uzay Özel Güvenlik Dan. Güv. Eğit. Hizm. A.Ş.’nin tekliflerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü gereği firmalara gönderilen 20.11.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği tespit edilmiştir.

 

Uzay Özel Güvenlik Dan. Güv. Eğit. Hizm. A.Ş.’nin 1.528.000,00- YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 1.000,00-YTL, giyim gideri için ise 2.500,00-YTL teklif açıklamasında bulunduğu ve bunu tevsik edici belgeleri sunduğu, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 1.524.139,72 + 1.000,00+ 2.500,00=1.527.639,72 –YTL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 1.528.000,00-YTL’lik teklif bedeli ile karşılandığı görülmüştür.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından 60 özel güvenlik personelinin giyim gideri için toplam 2.500,00-YTL teklif edilmiş olduğu, bunun her bir kişiye verilecek giyim eşyası için 41,66-YTL’ye tekabül ettiği, bu tutarın ise piyasa koşulları ile hayatın olağan akışına uygun olduğu sonucuna varılmıştır

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği 1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul