İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-425
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :63
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-425
Şikayetçi:
 Deniz Temizlik Güvenlik İlaç. Mak. Med. İtr. Oto. Mob. ve Ref. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu 77/2 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği 43500 Simav / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37722
Başvuruya konu ihale:
 2007/151054 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Kullanıcısı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.24.34.0097/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Kullanıcısı” ihalesine ilişkin olarak Deniz Temizlik Güvenlik İlaç. Mak. Med. İtr. Oto. Mob. ve Ref. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sadece asgari işçilik maliyetini karşıladığı, giyim bedelini karşılamasının mümkün olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın ise aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim için öngördüğü bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu,  idarece bu maliyet kalemine ilişkin yapılan açıklamanın uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “Bilgisayar Kullanıcısı Hizmet Alımı İşi 45 Kişi 36 Ay” şeklinde belirtildiği;

 

İdari Şartnamenin “ Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi altında;

 

“26.3. İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

26.4. …

26.5. … Prim Nispeti: 1,5 olarak alınmıştır.

26.6. İhale konusu işte çalışacak personelin dini ve resmi tatil günlerinde çalışacakları fazla mesai ücreti giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            İhaleye ait Teknik Şartnamenin “İşçilerin Kılık Kıyafeti” başlıklı 6 ncı maddesinde ise; “Firma personeli kıyafeti bayan işgören lacivert pantolon beyaz gömlek ve lacivert fular takacaktır. Erkek personel beyaz gömlek lacivert pantolon ve lacivert kravat takacaktır. Personelin giyeceği kıyafetlerin rengini hastane idaresi değiştirebilir. Kıyafetler firma tarafından yıllık 2 takım olarak idarenin belirlediği kalite ve özelliklerde verilecektir…” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Öte yandan, İdari Şartnamede “İhale konusu işte çalışacak personelin dini ve resmi tatil günlerinde çalışacakları fazla mesai ücreti giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir” şeklinde açıklama yapılmış olduğu görülmekle birlikte; İdari ve Teknik Şartnamede resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak personel sayısı ile çalışılacak gün sayısına dair herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede; teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada ;

 

- 45 kişinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan (giyim ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin işçilik maliyeti hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.186.007,51-YTL’ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

İdarece ihaleye teklif veren Turteks Ltd. Şti. ile Teknik Işık Ltd. Şti. firmalarının teklifi ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunarak, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği firmalara gönderilen 19.11.2007 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte işçilik ve giyim giderine ilişkin açıklamada bulunmalarının istenildiği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

1) İhale üzerinde bırakılan Teknik Işık Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihli yazı ile yaptığı 1.186.007,00 YTL’lik teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin olarak; “45 kişi için yıllık 2 takım kıyafet, Teknik Şartnamenizin 6. maddesinde belirttiğiniz renk, cins ve modelde şirketimiz tarafından çalışmakta olduğumuz İmaj Tekstil’in verdiği teklif doğrultusunda bedelsiz olarak temin edilecektir” şeklinde açıklamaya yer verildiği, bu hususu tevsik amacıyla sunulan proforma faturada ise; “Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 45 kişi ile 36 ay süreli Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti için istemiş olduğunuz yıllık 2 takım, erkek personel için pantolon, gömlek ve kravat, bayan personel için pantolon, gömlek ve fular talebiniz şirketinizin 2007 yılı için belirlediğimiz kotayı (3000 adet) doldurduğunuzdan dolayı; 300 takım kıyafeti hiçbir bedel talep etmeden istenilen tarih, tip ve renklerde teslim edilecektir” şeklinde açıklamanın yer aldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu iş için giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının altında teklif verdiği, giyim gideri için ise herhangi bir bedel öngörmediği anlaşılmıştır.

 

      Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde: başlığı altında personele ilişkin giyecek giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu gider için bir bedel öngörmeleri ve bu bedeli belgelendirmeleri gerektiği, giyim için herhangi bir gider öngörülmediği yönündeki açıklamaların kabul edilmeyeceği hususları açıklanmıştır.

 

      Bu açıdan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmaması ve teklifinin aşırı düşük olması nedenleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

      Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Turteks Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihli yazı ile 1.186.320,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, giyim giderine ilişkin olarak KDV hariç 270,00-YTL bedel öngördüğü ve buna ilişkin proforma faturayı sunduğu görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Kılık Kıyafeti” başlıklı 6 ncı maddesinde ise; “Firma personeli kıyafeti bayan işgören lacivert pantolon beyaz gömlek ve lacivert fular takacaktır. Erkek personel beyaz gömlek lacivert pantolon ve lacivert kravat takacaktır. Personelin giyeceği kıyafetlerin rengini hastane idaresi değiştirebilir. Kıyafetler firma tarafından yıllık 2 takım olarak idarenin belirlediği kalite ve özelliklerde verilecektir…” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesi gereği 3 yıllık süre içinde 45 işçiye verilmek üzere toplam 270 adet gömlek, 270 adet pantolon ve 270 adet kravat/fular karşılığı olarak öngörülen KDV hariç 270,00-YTL’lik bedelin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan, sözkonusu isteklinin teklifinin aşırı düşük olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, teklifinin geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin 26.6. maddesinde;  “İhale konusu işte çalışacak personelin dini ve resmi tatil günlerinde çalışacakları fazla mesai ücreti giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.” şeklinde açıklama yapılmış olduğu görülmekle birlikte; İdari ve Teknik Şartnamede resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak personel sayısı ile çalışılacak gün sayısına dair herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 21 inci bendinde; “Yüklenici her türlü resmi tatil ve bayram günlerinde yeterli sayıda personeli görevlendirecek, izinlerini hafta sonlarında kullandıracaktır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Çalıştırılacak personel sayısı ile çalışılacak gün sayısına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından, ihaleye teklif veren firmalar tarafından bu hususa ilişkin olarak herhangi bir gider öngörülmediği, işçilik hesaplamasında resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı gününe ilişkin herhangi bir hesaplamanın yapılmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan, ihale dokümanı satın alan bir firma tarafından bu hususa ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu; idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta ise; “…maddeden de anlaşılacağı üzere fazla çalışmalar izinle karşılanacaktır..” şeklinde açıklama yapıldığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı düzenlemesi altında;

 

          “16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

          İhale dokümanından resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde personel çalıştırılacağı ancak bu çalışmalar karşılığı yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

          Tekliflerin hazırlanması ile ilgili sözkonusu düzenlemenin ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği ve işin yürütülmesi sırasında yükleniciyi zarara uğratacağının kuvvetle muhtemel olduğu, bu nedenle de ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul