İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-426
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :64
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-426
Şikayetçi:
 Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak Nu: 3/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38829
Başvuruya konu ihale:
 2007/162293 İhale Kayıt Numaralı “01.01.2008 - 31.12.2009 Tarihleri Arasında 42 Kişilik Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.25.96.0102/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01.01.2008 - 31.12.2009 Tarihleri Arasında 42 Kişilik Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38829 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmete konu işin; Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi olduğu, ihale dokümanında giyimin özelliğinin belirtilmediği,  giyeceğin nitelik ve özelliklerinin belirtilmemesinin direk olarak teklif fiyatı etkileyici olduğu, dolayısıyla tereddüt yaratıcı nitelik taşıdığı, ihaleye teklif vermeyerek ihalenin iptali için şikâyet başvurusunda bulundukları,

 

            2)  İhale dokümanı ekinde verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelin A1 kısmına idarenin aslında iş kalemi olmayan hususları iş kalemi gibi gösterdiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, bu haliyle ihale dokümanı mevzuata uygun düzenlenmediği,  bu nedenle de ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulundukları,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; özel güvenlik sistem, cihaz ye gereçlerine ilişkin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve ikincil mevzuatına uygunluk taahhütnamesi istendiği, ancak makine ve ekipmana ilişkin bu yeterlik kriterine ihale ilanında yer verilmediği dolayısıyla ihale ilanının geçersiz olduğu,  ihalenin iptali ile yeniden ihaleye çıkılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.5 maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerine hizmet süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı kıyafet verecektir. Verilecek olan giyim kuşamın ayrıntısı teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekliler teklif fiyatlarına giyecek bedellerini dahil edeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin F.(a) maddesinde; “özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyecekler, kıyafetler yüklenici firma tarafından temin edilerek hastane yönetiminin kontrolünde her bir personele imza karşılığı teslim edilecektir.” düzenlemesi

        

            Teknik şartnamenin  F.(e) maddesinde giyim için; “firma çalıştıracağı özel güvenlik görevlilerine hizmet süresi içerisinde İçişleri Bakanlığından onaylı kıyafet verecektir. Verilecek olan giyim kuşamın ayrıntısı tabloda gösterildiği gibidir.” düzenlemesi ve Giyecek Listesi Tablosunda; 42 personel için yazlık kıyafet olarak 168 adet gömlek, 84 adet pantolon, 84 adet ayakkabı, 84 adet kemer, 84 adet şapka, kışlık kıyafet olarak 168 adet gömlek, 84 adet pantolon, 84 adet ayakkabı-bot, 84 adet kemer, 84 adet şapka, 84 adet kazak-sueter, 42 adet mont, 84 adet kravat.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

      Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.G maddesinde; “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir.” açıklamasına  bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.13  maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklamasına bulunmaktadır.

 

İdarece giyim konusunda idari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin teklif verilmesi için yeterli olduğu ve anılan mevzuata aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanı ekinde yer alan Birim Fiyat teklifi Cetveli idarece aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

İhale kayıt numarası: 2007/162293

A1

B2

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

SÜRE/AY

Teklif Edilen

Tutar

Grubu

 

(A)

(B)

(C)

Birim Fiyat

(YILLIK)

1

Özel Güvenlik Görevlisi (Asgari Ücretin %50 fazlası)

Kişi

42

24 Ay

 

 

2

Resmi ve Dini Bayram Tatili Günü (2008-09 yılı 27 tatil gün, her gün 30 kişi olmak üzere toplam 810

 

 

 

 

 

3

Giyim Bedeli

Kişi

42

 

 

 

4

Yol Bedeli

Kişi

42

24 Ay

 

 

5

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Kişi

42

24 Ay

 

 

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması bulunmakta olup, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yol ve giyim bedelinin ayrı birim olarak belirlenmesinin teklif hazırlanmasını ve teklif vermeyi engelleyici nitelik taşımadığı, birim fiyat cetvelinin 2 nci satırında yer alan resmi ve dini bayram tatili günü için birim ve miktar sütunu boş bırakılmış olmakla birlikte aynı satırda 2008-09 yılı 27 tatil gün, her gün 30 kişi olmak üzere toplam 810 gün açıklamasına yer verildiği dikkate alındığında birim ve miktarın belirli olduğu, dolayısıyla teklif vermeye engelleyici nitelikte bir sonuç oluşturmayacağı anlaşılmıştır. Nitekim ihaleye teklif veren 6 istekliye ait birim fiyat cetveli idarenin belirlediği çerçevede doldurulmuş bulunmaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “İhale teknik şartnamesinde belirtilen özel güvenlik sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin 5188 sayılı Özel Güvenlik ve ikincil mevzuatına uygunluk taahhütnamesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yer alan anılan düzenlemeye 23.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında yer verilmediği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesinde; Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve ekipmana ilişkin yer alan taahhütname düzenlemesinin ihale ilanında yer almadığı görülmekle birlikte, düzenlemenin istekli tarafından düzenlenecek bir taahhütname verilmesini kapsadığı, noterden onaylı olma şartı aramadığı, zorlaştırıcı bir unsur içermediği, 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca bu Kanuna uygun teçhizat kullanılması zorunluluğu bulunduğu, düzenlemenin ilanda yer almamakla birlikte idari şartnamede yer aldığı ve teklif verecek isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca ihale dokümanını satın almak zorunda bulunduğu, istekli tarafından bir şekil şartına tabi olmadan düzenlenecek bir belge olması nedeniyle düzenlenmesinin zor olmadığı, ihaleye teklif veren 6 isteklinin de bu taahhütnameyi düzenleyerek ihaleye sunduğu,  dolayısıyla ihaleye katılımı, teklif hazırlamayı, teklif fiyatı oluşturmayı engelleyici ve esası etkileyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul