En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-428
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :66
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-428
Şikayetçi:
 Zengin Kardeşler Gıda Temz. Yemek Pişirme ve Dağt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Karaer Mahallesi Hükümet Cad. Nu: 16 GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği,Şingah Mah.Çaykara Cad. BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 144
Başvuruya konu ihale:
 2007/159896 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.00.38.0102/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt Devlet Hastanesi’nce 15.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Zengin Kardeşler Gıda Temz. Yemek Pişirme ve Dağt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin "Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli İşçi Sayısı ve
Nitelikleri" alt bendinde; firma işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mesai saati
süresince bir şef atayacak ve  bu  atanan  kişi  için  kurum  herhangi  bir ücret
ödemeyecektir. Bu atanan kişi sözleşme süresince iş takibi yapacak ve görevden
ayrılmayacak düzenlemesine yer verildiği, düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

 

2) Yine teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; "Komple temizlik, çamaşır yıkama, ütü, çarşaf değiştirme işinde firma yetkilisi tatil, dini ve milli bayramlarda ve gece idarenin öngördüğü sayıda işçi çalıştıracaktır düzenlemesine yer verildiği,  düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu ,  hastane gibi özellikli, 7 gün 24 saat hizmet verilen bir kurumda resmi, dini bayram günleri ile yılbaşı  günü yaptırılacak çalışma  için  idari şartnamede çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 7 nci maddesinde; şirket demirbaşına kayıtlı olup hastane temizlik işinde kullanılacak olan malzemelere ait şirket demirbaş listesinin yeterlilik kriteri olarak istendiği, düzenlemenin bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde; ihale konusu işin fiziki miktarı 52 kişi olarak belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesi (b) bendinde; toplam işçi sayısı 52 olarak belirtilmiştir.

           

            Teknik şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli İşçi Sayısı ve
Nitelikleri”  başlıklı 2 nci maddesinin, (b) alt bendinde; “firma işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mesai saati süresince bir şef atayacak ve  bu  atanan  kişi  için  kurum  herhangi  bir ücret ödemeyecektir. Bu atanan kişi sözleşme süresince iş takibi yapacak ve görevden
ayrılmayacak.”
düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece şikayet üzerine alınan 26.12.2007 tarihli kararda, konuya ilişkin olarak; Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde firma işlerinin takibi ve yürütülmesi için ücreti firma tarafından karşılanmak üzere bir şef istenmiştir. İlimizde teknik yeterliliğe ve yeterli iş deneyimine sahip Temizlik Firması bulunmadığından yapılan ihalelere diğer illerden firmalar katılmaktadır. Bu güne kadar yapılan ihaleler diğer illerdeki firmalara ihale edilmiştir. İhaleyi alan firmalar çalıştırılacak işçilerden birini yetkili kılarak işleri yürütmeye çalışmaktadır, dolayısıyla temizlik hizmetinde çalıştırılacak işçi, firmanın özel işlerini ve idari işlerini yürüterek çalıştırması gereken işçi sayısından bir eksik işçi çalıştırmaktadır. Firma hizmetin yürütülmesinde, denetlemesinde, aksaklıkların giderilmesinde firmaya ait sorumlu bir kişi bulundurmadığından kaliteli hizmet verememekte ve hizmetin aksamasına neden olmaktadır. İdare muhatap alacak yetkiliyi ancak telefonlarda bulmaktadır. Firma yetkilileri sadece ay sonunda fatura keserek idareyi tanımaktadır. Bu durumlardan dolayı kaliteli hizmet alabilmek ve idarenin muhatap olabileceği kurumda sürekli kalabilecek bir yetkili istemiştir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G. maddesinin 14 numaralı alt bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü yer almakta olup, idarece yapılan düzenlemenin Tebliğ hükmüne uygunluk taşımadığı anlaşılmaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu hizmet alımı işi, ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde belirtildiği üzere götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyat dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 maddesinde; Hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, temizlik için çalışacak 52 kişiye her yıl 2 adet olmak üzere iş tulumu tekliflere dahildir.” düzenlemesi,

 

            26.2 maddesinde; (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca, Çalıştırılacak personel 26 gün yemek hastanemiz yemekhanesinden, 26 gün servis hastanemiz personel servisinden karşılanacak olup Kişi
 başına yemek aylık 83,20 YTL, yol 39 YTL yüklenicinin hakedişinden kesilecektir,
 bu bedeller teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

            26.4 maddesinde; “Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

 

26.5 maddesinde; “Sigorta risk prim oranı %2 dir.” düzenlemesi yer almakta olup, resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin bir düzenlemenin 26 ncı maddede bulunmadığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan, teknik şartnamenin 2 nci maddesinin (b) bendinde; “Komple temizlik, çamaşır yıkama, ütü ve çarşaf değiştirme işinde firma yetkilisi tatil, dini ve milli bayramlarda ve gece idarenin öngördüğü sayıda işçi çalıştıracaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece şikayet başvurusuna ilişkin alınan kararda da; “….tatil, dini ve milli bayramlarda işçi çalıştırılması hastane gibi 24 saat hizmet veren kurumlarda kaçınılmazdır.  4857 Sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine aykırılık teşkil eden bir hüküm idari ve teknik şartnamede yer almamaktadır.” cevabı verilmiştir.

 

          Resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesine karşın, çalışılacak gün ve personel sayısının belirlenmemesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G maddesinin 16 nolu alt bendinde belirtilen; İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmüne aykırı olduğu açık bulunmaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 73.2 maddesinde;“şirket demirbaşına kayıtlı olup hastane temizlik işinde kullanılacak olan malzemelere ait şirket demirbaş listesi” yeterlik kriteri olarak istenmiş bulunmaktadır.

 

İhale ilanının, “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinde de; “Şirket demirbaşına kayıtlı olup hastane temizlik işinde kullanılacak olan malzemelere ait şirket demirbaş listesi” düzenlemesine yer verilerek,  isteklinin demirbaş listesi makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriteri olarak istenmiş bulunulmaktadır.

 

İdarece şikayet başvurusu hakkında alınan kararda konuya ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 44 üncü maddesinde makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esas olarak kabul edilmiş olup; Şirket Demirbaş Listesi istenilmeyecek yönünde kesin bir hüküm konulmamıştır. Ayrıca; Tip idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde belirli bir sayıda makine ve ekipman için  miktar, cins ve sayı şart koşulup istenmemiştir. Temizlik Hizmeti veren ihaleye katılmak için en az %15 iş deneyimine sahip bir şirketin kendine ait bir demirbaş mevcudu olduğu kaçınılmazdır.” beyanında bulunulmuştur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde ise; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.” hükmü bulunmakta olup, idarece makine ve ekipman için tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul