İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-429
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :67
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-429
Şikayetçi:
 Grup Temizlik Oto Kiralama Taşımacılık Servis ve Yedek Parça Dış Tic. Ltd. Şti., Topçu İbrahim Sokak Kat 4 D 8 Nu: 9 İçerenköy Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bimtaş-Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ophanelioğlu Cad. İski Hizmet Binası Nu: 62/3 34662 Altunizade-Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37734
Başvuruya konu ihale:
 2007/140832 İhale Kayıt Numaralı “Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.24.43.0102/2007-98E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bimtaş-Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Grup Temizlik Oto Kiralama Taşımacılık Servis ve Yedek Parça Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Tip idari şartnamede sayıları, teknik şartnamede genel özellikleri belirtilen toplam 184 araç için 2007 40.000 km geçmemiş ve/veya 2008 model olma şartı aranmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi hükmünde yer alan "idarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat sağlaması zorunludur" ibaresine aykırılık teşkil ederek, ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu, araç bedelleri göz önünde bulundurulduğunda l yaş dahi en az % 10 fiyat farkı içereceğinden ihaleye teklif verecek firmalar arasında eşitlik sağlamadığı,

 

            2) Şartnamede; “otomatik vites binek araca özürlülerin kullanabileceği şekilde özel tertibat takılması  talep  edilebilir. Bu  talebin  gerçekleşmesi  durumunda  firma  aracı  özürlülerin kullanabileceği şekilde bütün teknik ve kanuni değişiklikleri yapmakla mükelleftir” düzenlemesi bulunduğu, bu maddede aracın özel tertibatlı olup olmayacağına dair bir açıklık getirilmediği, talep edilebilir şekilde mi maliyet çıkartmak uygun olur yoksa göz ardı etmek mi gerekir karar verilemediği, bir adet özürlü aracının maliyeti araç üzerine takılacak ekipmanların yanında bunun ruhsata işlenmesi normal ruhsat masrafının 4-5 katı kadar masraf gerektirdiği, bu hususun maliyeti etkileyeceği, dolayısıyla net olarak açıklık getirilmesi gerektiği,

 

            3) Şartnamede; yüklenici, BİMTAŞ´ a verdiği araçların her türlü işlemlerini (bakım onarım, trafik işlemleri vb.) takip etmek üzere l (bir) eleman görevlendirir. Bu elemanın isim, telefon ve adres bilgileri işe başlarken BİMTAŞ Mali ve İdari İşler Müdürlüğü´ne bildirilir. Ayrıca yüklenici hizmet konusu işe ilişkin 5 adet araç bakım elamanı çalıştıracaktır. düzenlemesinin  yer aldığı, 5510 sayılı SSK Kanununun 8 inci maddesinde, işverenler, sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıcından önce,  sigortalı  işe  giriş bildirgesi ile Sosyal  Sigortalar Kurumuna bildirmekle yükümlüdür denildiği, buna rağmen Tip İdari Şartnamede ve Teknik Şartnamede çalışacak personelin SSK´na göre çalışacağına dair bir ibare yer almadığı, dolayısıyla maliyet oluşturulmasının engellendiği, 6 adet personelin sigortalı olarak yüklenici bünyesinde çalıştırılmasının maliyeti büyük ölçüde etkileyecek kalem olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin mali yükümlülükler maddesinde; “Sürücüsüz kiralık hizmet araçlarında meydana gelebilecek herhangi bir kaza nedeniyle veya Yüklenici´nin taahhüdünde olup eksik bırakılan bir iş nedeniyle BİMTAŞ´ın zarara uğraması halinde yaptığı harcamalar, her türlü arıza ve hasar bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aksi taktirde yapılan toplam masraf tutarı Yüklenici´nin ilk hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu,  ihale konusu hizmetin adının Sürücüsüz Araç Kiralama İşi olduğu, kiralanacak olan araçların şoförsüz olarak kiralanması da göz önüne alınırsa araç şoförlerinin BİMTAŞ tarafından karşılanacağı, doğal olarak da BİMTAŞ´ın şoförlerinin yaptığı bir kaza nedeni ile BİMTAŞ´ın zarara uğramasının Yüklenici tarafından karşılanmasının mantığının ne olduğunu anlamadıkları, 

 

5) Yüklenicinin tüm araçlar için Tam Kasko sigortasını (şoför hatasına bakılmaksızın kaza, hırsızlık, yangın, tabi afetler, terör, sabotaj, halk hareketleri vb.) yaptırmak zorunda olduğu, buna rağmen sürücüsüz hizmet araçlarında 2.000 (ikibin) YTL´ye kadar olan her türlü hasar bedelinin sigorta şirketinden beyan usûlü ile çözülmesi ve BİMTAŞ´tan ayrıca bir evrak ve belge istenmemesinin talep edildiği,  beyan usulü ile karşılanma sonucunda kasko poliçe indiriminin kalkacağı, bir kasko poliçe indiriminin % 60´lara kadar çıktığı göz önünde bulundurulursa, bu durumun hiç de yadsınamayacak rakamlar ortaya çıkaracağı,  hiçbir sigorta şirketinin 3-5 defadan sonra sorunsuz olarak beyanla çözüme yanaşmayacağı, maliyet hazırlanması aşamasında tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda net bir rakama ulaşmanın mümkün olmadığı, bu nedenle ihaleye iştirak edemedikleri,

 

  iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Kiralık Hizmet Araçlarında Aranan Özellikler” başlıklı VII maddesinde; “sürücüsüz kiralık hizmet araçları 2007 40.000 km geçmemiş ve/veya 2008 model olacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi bu düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı ve fiyat farkı oluşturacağı iddiasında bulunmaktadır.

 

            Şikayet üzerine idarece alınan kararda konuya ilişkin olarak; “…araçlar için katılımcıya iki seçenek sunulmuştur. Araçlar ya 2007 model 40.000 km geçmemiş olacak ya da 2008 model olacaktır. Çalışan personelimizin taşıma emniyetini sağlamak ve gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak amacıyla bu şekilde bir düzenlemeye gidilmiştir. İhaleye 8 firma katılmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında düzenlemenin rekabeti engelleyici ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını söylemek mümkün görülmemektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtildiği üzere, ihale konusu iş; 1 yıl süreli (27 adedi 121 günlük) 184 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı ihalesidir.

 

            Başvuruya konu ihale; kısmi teklife açık olarak yapılmış olup, ihalede 3 kısım belirlenmiştir. 1. Kısım; 96 adet binek tipi hizmet aracı ve 26 adet müdür aracı olmak üzere toplam 122 adet araçtan, 2. Kısım; 6 adet minibüs ve 13 adet hafif ticari araç ve 9 adet çift kabin 4X2 olmak üzere toplam 28 araçtan, 3. Kısım; 27 adet binek tipi araç, 4 adet hafif ticari araç, 3 adet minibüs olmak üzere toplam 34 araçtan oluşmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin V inci maddesinde; aracın yakıt tipi, motor gücü, maksimum güç, maksimum tork, subap sayısı, vites tipi, radyo/kasetçalar veya radyo/CD, ABS/ASR fren sistemi, hava yastıkları, manual klima/dijital klima, yol bilgisayarı gibi 3 kısımda yer alan her tip aracın teknik özelliklerine yer verilmiştir.

       19.10.2007 tarihinde ilanı yayımlanan ve 28.11.2007 tarihinde yapılan ihalede yer alan bu düzenleme ile en fazla 1 yaşında ve 40.000 km geçmemiş araç istendiği anlaşılmaktadır. İhalenin kısmi teklife açık olarak yapıldığı, kendi malı olma şartının aranmadığı dikkate alındığında şikayete konu husus, başvuruya konu ihale açısından teklif vermeyi engelleyici, rekabeti kısıtlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Kiralık Hizmet Araçlarında Aranan Özellikler” başlıklı VII nci maddesinde; “1. tipte belirtilen otomatik vites binek araç özürlülerin kullanabileceği şekilde özel tertibat takılması talep edilebilir. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda firma aracı özürlülerin kullanabileceği bütün teknik ve kanuni değişiklikleri yapmakla mükelleftir” düzenlemesi,

 

            İhale konusu işin 1. Kısmında 96 adet araçtan “1 adedinin otomatik vites olacağı” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece şikayet başvurusuna ilişkin alınan kararda; “1. tipte belirtilen otomatik vites binek araç özürlülerin kullanabileceği şekilde tertibat takılması talep edilebilir denmiş, bu talebin gerçekleşmesi durumunda ise aracın gerekli olan tüm teknik ve kanuni özellikleri sahip olacak şekilde düzenleneceği ifade edilmiş, ayrıca artı bir özellik talep edilmemeiştir. Teknik şartnamedeki bu açıklama, artı bir maliyete sebep teşkil edeceği için isteklilerin bunu dikkate alarak teklif fiyat hazırlamaları sağlanmaya çalışılmıştır.” açıklamasında bulunulmuştur.

 

            Teknik şartnamede yer alan düzenlemenin, 1 adet otomatik vites binek tipi aracın özürlülerin kullanabileceği şekilde talep edilmesi ihtimalini ifade etmekte olup, açık bir düzenleme olmadığı değerlendirilmekle birlikte; 184 araç içerisinde önemli oran teşkil etmediği ve düzenlemenin 1 adet otomatik tipi binek araca özürlü sistemi kurulması ihtimali dikkate alınarak teklif verilmesi gerektiğini ifade ettiği, söz konusu düzenlemenin ihale dokümanında yer aldığı ve bütün istekliler için eşit düzenleme olduğu, dolayısıyla ihalede esası etkileyici ve teklif vermeyi engelleyici bir unsur olmadığı değerlendirilmiştir. Nitekim, 1. Kısım 122 adet binek tipi araç ihalesine 5 istekli tarafından teklif verildiği ve ihaleye teklif veren isteklilerin bu konuda şikayet ya da itirazen şikayet başvurusu olmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin teklif verilemediği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “istekli hizmet konusu işe ilişkin 5 adet araç bakım elemanı çalıştıracaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Sevk ve idari sorumluluk” başlıklı VIII inci maddesinde; “Yüklenici BİMTAŞ’a verdiği araçların her türlü işlemlerini (bakım, onarım, trafik işlemleri vb.) takip etmek üzere 1 (bir) eleman görevlendirir. Bu elemanın isim, telefon ve adres bilgileri işe başlarken BİMTAŞ Mali İşler Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca yüklenici hizmet konusu işe ilişkin 5 adet araç bakım elemanı çalıştıracaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari ve teknik şartnamede yer alan anılan düzenlemeler uyarınca, ihale konusu işin esas unsuru olan kiralanacak araçların bakım, onarım, trafik işlemleri vb. her türlü işlemlerini yapmak üzere yüklenici tarafından 6 personel çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında düzenlendiği haliyle, sürücüsüz 184 adet araç kiralaması hizmet alımı işi olup, personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı açıktır.  İdarece ihale konusu işin kapsamı, içeriği ihale dokümanında belirtilmiş olup, şikayete konu olan 6 personel çalıştırılacağı hususunun da dokümanda açıkça yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla teklifin ihale konusu işin dokümanında belirtildiği kapsamda hazırlanarak verilmesi gerekmekte olup, idarece personel çalıştırılmasına dayalı olmayan başvuruya konu hizmet alımı ihalesinde, ihale konusu araçların bakım, onarım ve trafik ve benzeri işlemlerde çalıştırılacak personel için düzenleme yapılmamasında teklif verilmesini engelleyici bir unsur olmadığı, dolayısıyla mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Mali yükümlülükler” XI maddesinde; “Sürücüsüz kiralık hizmet araçlarında meydana gelebilecek herhangi bir kaza nedeniyle veya Yüklenici´nin taahhüdünde olup eksik bırakılan bir iş nedeniyle BİMTAŞ´ın zarara uğraması halinde yaptığı harcamalar, her türlü arıza ve hasar bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aksi taktirde yapılan toplam masraf tutarı Yüklenici´nin ilk hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu husus sözleşmenin uygulanması aşamasına ait olup, kusurlu ve kusursuz sorumluluğa ilişkin hükümlere Borçlar Kanununda yer verildiği, 3 kısım olarak yapılan ihaleye toplamda 7 istekli tarafından teklif verildiği, teklif veren isteklilerin bu konuda açıklama talebi veya bir şikayet ya da itirazen şikayet başvurusu bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, şikayet konusu edilen düzenlemenin teklif vermeyi engelleyici bir unsur olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Sigorta” başlıklı IX uncu maddesinde; “yüklenici BİMTAŞ’a kiraladığı 24 saatlik sürücüsüz kiralık hizmet araçlarının tam kasko sigortasını (şoför hatasına bakılmaksızın kaza, hırsızlıki yangın, tabi afetler, terör, sabotaj, halk hareketleri vb.) yaptırmak zorundadır. Kasko harici veya kasko teminatları üzerinde BİMTAŞ veya BİMTAŞ personelinin bir ödeme yapması halinde bu miktarlar yüklenicinin hak edişinden kesilir” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “Mali yükümlülükler” başlıklı XI inci maddesinde; “sürücüsüz hizmet araçlarında 2.000(ikibin) YTL’ye kadar olan her türlü hasar bedeli, Yüklenici tarafından sigorta şirketinden beyan usulü ile çözümlenecek, BİMTAŞ’tan ayrıca sigortaya esas herhangi bir evrak ve belge istenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi, beyan usulü ile karşılanma sonucunda kasko poliçe indiriminin kalkacağı, bir kasko poliçe indiriminin %60´lara kadar çıktığı göz önünde bulundurulursa, bu durumun hiç de yadsınamayacak rakamlar ortaya çıkaracağı,  hiçbir sigorta şirketinin 3-5 defadan sonra sorunsuz olarak beyanla çözüme yanaşmayacağı, dolayısıyla maliyet hazırlanmasının mümkün olmadığını ileri sürmektedir.

 

            İdarece şikayete ilişkin olarak alınan kararda; “Araçların sürücü kusuruna bakılmaksızın tam kasko sigortalarının yapılması istenmiş, ayrıca 2.000YTL’ye kadar olan harslarda sigorta şirketi ile yüklenici arasında problemin çözümüne gidilmesi ve bu hususta ayrıca idareden evrak talep edilmemesi, yani beyan usulü ile çözüm sistemi benimsenmiştir. Kamu yararına hizmetlerin yapıldığı bir kurumda hizmetlerde ivediliğin sağlanması ve gecikmelerin önlenmesi için böyle bir çözüme gidilmiştir. İvedilikle yerine getirilmesi gereken bir hizmet esnasında bir hasarın meydana geldiği ve bu hasar için trafik ekiplerinin gelmesi İstanbul trafiği düşünüldüğünde hizmetin önemli ölçüde aksayacağı aşikardır. Ayrıca bu hükmün olmaması durumunda meydana gelen belli hasarlarda sigorta şirketleri hasar incelemesinden sonra bazen belli evrakların noksanlığından dolayı ödemeden imtina edebilmektedirler. Bu sebeplerden ötürü bu madde hem idaremiz hem de bu şartlar çerçevesinde ihaleye giren istekliler için koruyucu bir hüküm teşkil etmektedir. Sigorta şirketlerince de böyle bir anlaşma imkanının şirketlere tanındığı dikkate alınırsa teknik şartnamemizde yapılan düzenlemenin herhangi bir hukuki aykırılık teşkil etmediği açıktır.” açıklamasına yer verildiği, ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği ve katılan istekliler tarafından bu konuda şikayet veya itirazen şikayet başvurusu yapılmadığı dikkate alındığında, düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

     İncelemeye konu kiralık hizmet aracı ihalesinde kurul çoğunlukla 4734 sayılı kanunun 56/c maddesinde yer alan  “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” kararını vermiştir.

 

                 Karara esas inceleme raporunda yer alan Teknik Şartnamenin V  ve VII. Maddelerindeki 2007 model 40.000 km. geçmemiş ya da 2008 model olacak koşulu ile birlikte; aracın yakıt tipi, motor gücü, maksimum güç, maksimum tork, supap sayısı, vites tipi, radyo/kasetçalar veya radyo/CD, ABS/ASR fren sistemi, hava yastıkları, manual klima/dijital klima, yol bilgisayarı gibi teknik kriterlerinin bir bölümünün verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmaktan ziyade rekabeti engelleyici hususları içerdiği ve bütün istekliler için  fırsat eşitliği sağlamaktan uzak olduğu görüşü ile “ihale işlemleri ve ihale kararının iptali” gerektiği oyuyla  çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul