İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-431
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :69
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-431
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak Nu 22/21 Kızılay Ankara
 İhaleyi yapan idare:
 Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi Başhekimliği,Emirdağ Cad. Bolvadin/AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38040
Başvuruya konu ihale:
 2007/158617 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.24.98.0102/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi’nce 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarenin ihale ilanında haşerelere karşı ilaçlama izin belgesi istenmemesine karşın idari şartnamenin kalite ve standarda ilişkin belgeler maddesinde bu izin belgesini istediği, dolayısıyla ihale dokümanı ve ihale ilanının birbirinden farklı düzenlendiği,

 

2) İdari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmesine rağmen  ihale dokümanına birim fiyat teklif sözleşmesi eklendiği,

 

3) İhale konusu işin  24 saat kesintisiz hizmet verilecek bir iş  olmasına karşın teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde 2008-2009 yılları arasındaki resmi ve dini bayram ve yeni yıl da çalışılacak gün sayısının 13 gün olarak belirtildiği, işin başlama ve bitiş tarihleri göz önüne alındığında 1 yıl içerisinde 13.5 gün tatil bulunduğu,

 

4) İdari şartnamenin teklif ve sözleşme türü başlıklı 19 uncu maddesinde; istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir düzenlemesi yapılmasına karşın, yine şartnamenin 51  inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişlerine imkan verildiği, 

 

5) Teknik şartnamede; ilaçlama hizmetinin hastane idaresince lüzum görüldükçe yapılacağını belirtildiği, ay içerisinde kaç kez lüzum görüleceği veya lüzum görülüp görülmeyeceğini açıklamadığı, dolayısıyla düzenlemenin belirsiz olduğu,

 

6) İdarenin benzer iş tanımını kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen temizlik hizmeti veya park/bahçe hizmeti olarak belirlediği, hastanede yapılan bir hizmet alımı ihalesinde işçilik hizmet alımı olan park bahçe iş deneyimi belgesinin istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler düzenlemesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

         1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin yeterlik kriterlerine ilişkin 7.3.3.2 maddesinde; “ilaçlama işi Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleşecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin istekliler taahhütname vereceklerdir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının yeterlik kriterlerine ilişkin 4 üncü maddesinde ise bu düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı  30 uncu maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35’inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almakta olup, yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemeye  idari şartnamede yer verilmesine karşın ilanda yer verilmemesinde Yönetmelik ile belirlenen mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerini Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdarece hazırlanan ihale dokümanı ekinde ise; “Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi” yer almakta olup, tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.       

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “2008-2009 her yıl için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatil gün sayısı 13 gün olarak hesaplanmıştır. Tatil günlerinde 10 kişi çalıştırılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak olan personel 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesine göre hesaplanacak ücret teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Temizlik saatleri ve zamanı” başlıklı 4.g maddesinde “milli ve dini bayram günlerinde de gerekli yerlerde temizlik hizmetleri devam edecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale konusu iş ihale dokümanında belirtildiği üzere; 30 kişi ile 24 ay genel temizlik hizmeti alımı olup, götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılmış bulunmaktadır. İdarece, idari şartnamenin anılan maddesinde, resmi tatil ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı belirtilmesine karşın, ihale konusu işin 2008 ve 2009 yıllarını kapsadığı, bu yıllara ait resmi tatil ve dini bayram günlerinin yıl bazında 13,5 gün olduğu dikkate alındığında yeterli düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerini Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde; “işin yerine getirilebilmesi için sözleşme bedelinin % 20’si oranında iş fazlası verilebilir veya düşürülebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Sözleşme Tasarısının 30 uncu maddesinde de iş artışı veya eksilişine izin veren düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” başlıklı VIII. maddesinde; “4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” hükmü yer almakta olup, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Haşere İle Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri” başlıklı 11 inci maddesinde; ilaçlamanın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Teknik Şartnamenin 11.f maddesinde; “ilaçlama aylık, gerekirse haftalık periyotlarla yapılacaktır. Hastanedeki tüm haşerelerin yok edilmesi için genel ilaçlama yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, ilaçlamanın aylık periyotlarla, ancak gerekirse haftalık periyotlarla yapılacağı belirtilmiş olup, düzenlemenin bu haliyle tereddüt yaratıcı nitelikte olduğu görülmektedir.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.4 maddesinde ve idari şartnamenin ilgili maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak , kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda temizlik hizmet işi veya Park Bahçe işi bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin “Bahçe Temizliği” başlıklı 10 uncu maddesinde; “bahçe ve çevre temizliği, ağaçların budanması ve bakımı, çimlerin bakımı ve sulanması, ilaçlanması …” düzenlemesine yer verilmiş olup, ihale konusu işi içerisinde bahçe temizliği ve bakımı işinin de yer aldığı dikkate alındığında, benzer iş tanımının ihaleye katılımı daraltıcı etkide bulunmadığı, katılımı genişletici olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere ilişkin, “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde ise; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İş hacmi belgelerine ilişkin düzenlemenin bu haliyle ihale ilanı ve idari şartnamede birbirinden farklı oranlar taşıdığı ve dolayısıyla birbiri ile uyumlu olmadığı açık olduğu gibi, aynı zamanda, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu dikkate alındığında; idari şartnamedeki iş hacmi belgelerinin taşıması gereken kriterlere ilişkin düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı VIII.S maddesi ile düzenlenen; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar; Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir.” hükmüne aykırılık taşıdığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, 16 adet ihale dokümanının satın alındığı, beş teklifin sunulduğu, sadece iki teklifin geçerli olduğu ve ikisinin de  yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, bu durum 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine aykırılık oluşturduğundan, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul