İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-432
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :70
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-432
Şikayetçi:
 Vatan Teknik Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., 68 Sokak (Ata Durağı) Nu: 1/a D.2 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü,Kazım Dirik Mh. Üniversite Cd. 361 Sk. No: 41 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 454
Başvuruya konu ihale:
 2007/171331 İhale Kayıt Numaralı “23. Şube (Manisa) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.00.77.0102/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “23. Şube (Manisa) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Vatan Teknik Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye en avantajlı teklifi verdikleri, ancak ihalenin yeterli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, ihale için 9 firmanın doküman satın aldığı ve 7 isteklinin ihaleye teklif verdiği, dolayısıyla yeterli rekabet ortamı oluştuğu, idareye bu yönde şikayet başvurusunda bulundukları, şikayetlerinin İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Tebliğ’in 4 üncü maddesi (a) bendinde belirtilen; “ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır” hükmüne aykırı olarak ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek reddedildiği, aynı usul ve esaslarla yapılan diğer ihalelerde verilen tekliflerin bu ihaleye verilen tekliflere dayanak oluşturamayacağı, başka bir istekli tarafından verilen rekabet ortamının oluşmadığı yönündeki şikayet dilekçesinin gerçekçi olamayacağı, verdikleri teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; “1 adet Kamyon ve 1 adet Pikap ile 2 şoför, 4 kalifiye işçi ve 24 yol işçisi olmak üzere toplam 30 işçi ile 10 ay süreli Yol Bakım ve Onarımı, Sanat Yapılarının Bakım-Onarım ve Temizlikleri, Düşey ve Yatay Trafik İşaretlerinin Bakım-Onarım-Montaj-Demontajı ile Diğer Trafik İşlerinin Yapılması, Çevre Düzenlemesine Yönelik Ot Biçme, Ağaç Budama V.B. Peyzaj İşlerinin Yapılması, Kar ve Buz Mücadelesi ve Şube Şefliğine Yönelik Diğer Çalışmaların Yapılması” ihalesidir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanı 09.11.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış olup, ihalede 10 adet doküman satın alınmış  03.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 7 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhaleye teklif veren 7 istekliden, sadece 2 istekliye ait teklif yaklaşık maliyetin altında olup, diğer 5 istekliye ait teklif fiyatın ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonunun 10.12.2007 tarihli kararında; “Yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucu 3 sıra numarası ile kayda alınan Vatan Tek. Yapı. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin en düşük teklif olduğu tespit edilmiştir. Ancak komisyonumuzca yapılan  değerlendirmede isteklilerce verilen tekliflerin yeterli rekabet ortamı oluşturmadığı kanaati oluşmuştur. Durumun İta Amirinin takdirine sunulmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir.”
ifadesine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonunun anılan 10.12.2007 tarihli kararı üzerine, ihale yetkilisi 12.12.2007 tarihli onayında; “yeterli rekabet ortamı oluşmadığından ihalenin iptaline” karar verildiğini belirtmiştir.

 

İhaleye teklif veren isteklilere gönderilen 13.12.2007 tarihli iptal edilen ihale kararında da; “ihalenin ihale yetkilisi tarafından yeterli rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiği” bildirilmiştir.

 

İhalede tesis edilen işlemlerden, ihale komisyonunca yeterli rekabet ortamı oluşmadığı yönünde kanaat belirtilmesi üzerine, ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı 17.12.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine alınan ve 02.01.2008 tarih 128 sayılı yazı ile başvuru sahibine bildirilen kararda ise; “İhale Komisyonu Kararı"nda komisyon isteklilerce verilen tekliflerin yeterli rekabet ortamını oluşturmadığı kanaatini belirtmiş, İta Amiri´nce de 12/12/2007 tarihinde Yeterli rekabet ortamı oluşmadığından ihale iptal edilmiştir. İsteklilerce verilen teklifler incelendiğinde; İhaleye 5 isteklinin teklif verdiği, l isteklinin teklif ettiği bedelin  yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, 4 isteklinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Başvuru   sahibinin   de   içinde   bulunduğu   bu   ihaleye   katılan   isteklilerce, 04-06/12/2007 tarihleri arasında konu, miktar   ve bedel olarak birbirine çok yakın 5 farklı işyeri için yapılan diğer ihalelerde, birim fiyat tarifleri aynı olan iş kalemlerine çok daha düşük fiyatlar verildiği tespit edilmiştir. Birim fiyat tarifleri, yaklaşık maliyete esas birim fiyat analizleri, yaklaşık maliyet hesapları ve ihale dokümanını oluşturan belgeleri idarece aynı usûl ve esaslarla hazırlanan, uygulama yılı 2007 ve öncesi dönemleri kapsayan ihalelerde; yaklaşık maliyetler ile ihalelerde verilen  teklif bedelleri  karşılaştırmalı  olarak  incelendiğinde, söz konusu ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı tespit edilmiştir. Hatta 17/12/2007 Tarih ve 52444 sayı ile idare kaydına giren Mehmet Kaya´ya ait dilekçede rekabet ortamının oluşmadığı konusu dile getirilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler Başlıklı 5. maddesinde; İdarelerin ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmektedir. İhalelerde rekabet ortamının sağlanarak kısıtlı kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmasında, teklif sayısının birden fazla olmasının tek başına yeterli olamayacağı, verilen teklif bedellerinin de benzer konulu işlerin ihalelerindeki bedellere benzer olması gerektiği ile de ilişkisi olduğu çok açıktır. Sonuç olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu ve 40 inci maddelerinde belirtilen yetkiyi kullanarak İta Amiri´nce ihalenin "Yeterli rekabet ortamı oluşmaması nedeniyle iptal edilmesi, kısıtlı kamu kaynaklarının israf edilmesini önlemiş....” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            İptal edilen ihale kararında ihalenin, yeterli rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiği belirtilmesine karşın, şikayete ilişkin alınan kararda yer verilen; 7 istekliye ait teklif fiyatın yaklaşık maliyetin üzerinde olması, 2 istekliye ait teklif fiyatın ise yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyetle eşdeğer düzeyde olması hususlarına yer verilerek, ihalenin kamu kaynaklarının verimli kullanılması gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı maddesinde; “ihale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü bulunmaktadır.  

            Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde; “…bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak” temel ilkelerden sayılmış olup, ihalenin uygun şartlarla sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması gerekçesiyle iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

           

            Diğer taraftan başvuru sahibinin idareye yaptığı 17.12.2007 tarihli şikayet başvurusu; raportör olarak idarece oluşturulan 5 kişilik bir inceleme komisyonu tarafından incelenmiş,  ancak alınan “şikayetin uygun bulunmadığı” yönündeki karar ihale yetkilisi tarafından istekliye 02.01.2008 tarih 129 sayılı yazı ile bildirilmiş bulunmaktadır.

 

            İdarece raportör olarak oluşturulan 5 kişilik bir inceleme komisyonu içerisinde yer alan, 4 raportörün ihale komisyonunda görev aldığı, ancak, 1 raportörün ise ihale komisyonunda yer almadığı görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı I.4.(a) bendinde; “İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır. Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusuna ilişkin olarak, raportörler tarafından yapılan inceleme sonucunda alınan kararın ihale yetkilisince verildiği ve başvuru sahibine bildirildiği anlaşıldığından tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul