İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-433
  • Toplantı No: 2008/0 6
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/0 6
Gündem No :71
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-433
Şikayetçi:
 Turnam Temz. Hizm. Yemek Ürt. Güvenlik Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. K.İsmailpaşa 7.Sokak Buhara Apt. No:1/6 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Alanı No:3 31020 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 64
Başvuruya konu ihale:
 2007/159513 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.00.10.0119/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antakya Belediye Başkanlığınca 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şehir Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Turnam Temz. Hizm. Yemek Ürt. Güvenlik Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 64 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İdari şartnamenin 7 nci maddesinde geçici teminat oranının belirlenmediği, bu belirsizliğin teklif vermelerine engel teşkil ettiği,

 

          2) Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde yağlıboya ile yapılacak yol kaldırım kenarlarının metrajı: yılda toplam 20640 m2 olarak verildiği, 3 nci maddesinde kireç-oksit boya ile yapılacak yerlerin metrajının “m”olarak verildiği, ayrıca şehir genelindeki tüm ana caddeler, bulvarlar ve parklarda bulunan ağaçların 1,5 m yüksekliğe kadar kireç boya ile boyanacağının belirtildiği, aynı şartnamenin 1 inci maddesinin (b) bendinde "bu şartnamenin 2.i. maddesinde belirtilen yerler yağlı boya ile iki renk olarak yılda iki defa boyanacaktır. Bu iş için sadece yağlı boya bedeli ödenecektir." düzenlemesinin, (c) bendinde de; "Bu şartnamenin 2.1 maddesinde belirtilen yerler kireç-oksit boya ile iki renk olarak yılda iki defa boyanacaktır. Bu iş için sadece kireç-oksit boya bedeli ödenecektir." düzenlemesinin bulunduğu, oysa ki teknik şartnamenin 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen temizlikte kullanılacak araç-gereç malzemelerin özellikleri ve miktarlarını gösteren liste içinde teknik şartnamenin 2 inci maddesinin (b) ve (c) bentleriyle çelişecek şekilde kireç boya (25 Kg.Torbada) 300 adet ile oksit boya (10 Kg. torbada) 50 adet istenildiği, ancak teknik şartnamenin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ve bedeli ayrıca ödenecek olan yağlı boya miktarının bu tabloda yer almamasının, yine bedeli teklif mektubuna dahil olmaması gereken (ücreti ayrıca ödenecek olan) kireç-oksit boya miktarının bu tabloda yer almasının teklifin bütününü oluşturan bileşenlerin yanlış hesaplamasını ortaya çıkardığı, ayrıca teknik şartname´nin ekindeki ihtiyaç listesinde kireç ve oksit boyalar için ödemenin nasıl yapılacağı konusunda bir belirlemenin olmadığı, dolayısıyla bir fiyatlandırma çelişkisi olduğu, söz konusu gider kalemleri için belediye kasasından iki defa ücret ödeneceği, bu durumun hem sağlıklı teklif vermeyi engelleyeceği hem de kamu zararına neden olacağı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Geçici Teminat” başlıklı 27 nci maddesinin 1 inci bendinde; “İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan şartnamenin 7.1.f maddesinde de bu şartnamede belirlenen geçici teminat isteklilerce sunulması gereken belgeler arasında sayılmıştır. Anılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

  Teknik şartnamenin “İşin nevi ve miktarı” başlıklı 1 nci maddesinin (b) bendinde ;“Bu Şartnamenin 2.İ maddesinde belirtilen yerler yağlı boya ile iki renk olarak yılda iki defa boyanacaktır. Bu iş için sadece yağlı boya bedeli ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiş,   teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yağlı boya ile yapılacak olan yol kaldırım kenarlarına metrajı 20640 m2 olarak verilmiştir.

 

Anılan şartnamenin 2 nci maddesinin (b) bendinde Kireç-Oksit boya ile yılda iki defa boyatılacak kaldırım kenarlarındaki bordur taşları ve orta refüjler metre (m) olarak belirtilmiş, ayrıca  şehir genelindeki tüm ana caddeler, bulvarlar ve parklarda bulunan ağaçların, 1,5 m yüksekliğe kadara kireç boya ile boyanacağı ifade edilmiştir.

 

Teknik şartname eki ihtiyaç listesinde, teknik şartnamede açıklaması yapılan işlerin kalem bazında tek tek sayıldığı, yağlı boya kalemine ilişkin miktarın 20640 m2 olarak belirtildiği, kireç boya kalemi miktarının 25 kg. torbalarda olmak üzere 300 adet, oksit boya kalemi miktarının 10 kg. torbalarda olmak üzere 50 adet olarak istenildiği görülmüştür.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusuna verilen 13.12.2007 tarihli cevap yazısında;

 

Teknik şartnamenin 2. maddesinde yağlı boya ile yapılacak olan yol kaldırım kenarlarına metrajı 20640 m2 olarak verildiği, anılan maddede boyanacağı belirtilen caddelerin şehrin merkezi yerlerine ait caddeler olması, bu caddelerin kaldırım yüksekliklerini standart olarak yapılmış olması nedeniyle bu yerlerde yapılacak yağlı boya alanı tam olarak hesaplandığından yağlı boya yapılacak yerlerin miktarının m2 olarak belirlendiği, böylelikle isteklilerin kullanılacağı yağlı boya miktarını buradan hesaplayabilecekleri, kireç-oksit boya yapılacak yerlerin metrajının m2 olarak değil metre olarak verildiği, söz konusu yerlerin kaldırım yüksekliklerinin standart olmaması nedeni ile kireç-oksit boya yapılacak yerlerin m2 olarak verilmediği, ayrıca şehirde 1,5 metre yüksekliğe kadar boyanacak ağaç sayısı tam sayılamadığından, isteklilerin kullanacakları kireç-oksit boya miktarının tespit etmelerinin mümkün olamayacağından kireç-oksit boya yapılacak yerlerde kullanılacak kireç-oksit boya miktarının verildiği” belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemeler ile şikayet başvurusuna verilen 13.12.2007 tarihli cevap yazısı birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu düzenlemelerin teklif vermeyi ve fiyatlandırmayı engelleyecek nitelikte olmadığı, ayrıca söz konusu gider kalemleri için iki defa ücret ödenmesine sebebiyet verecek bir belirlemenin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

İncelenen ihalede 22 adet ihale dokümanı satın alındığı, 28.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden en düşük teklif sahibi olan firmanın teklif dosyası üzerinde ihale komisyonunca yapılan incelemede geçici teminatın verilmediği, TS 13111 Hizmet Yeterlik Belgesinin sunulmadığı belirlenerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ikinci en düşük teklif fiyatını veren istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif olarak belirlenen firmanın teklif fiyatının ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmektedir. Yukarıda yer verilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, başvuru konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinde öngörülen rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin temin edilemediği anlaşılmakta olup, ihale işlemleri ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İtirazen şikayete konu olan ihaleyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, ihaleye3 isteklinin katıldığı, bunlardan 2 adedinin geçerli sayıldığı ve ihalenin yaklaşık maliyetin altında bir teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İhaleye konu her işin kendine has özellikleri bulunabileceğinden, sunulan teklif sayısına ve bu tekliflerin yaklaşık maliyete oranına bakılarak ihalede yeterli rekabetin sağlanıp sağlanmadığına karar verilmesi, çoğu zaman objektif bir değerlendirmeye konu edilebilecek bir husus değildir. Objektif bir esasa dayandırılamayan böyle bir değerlendirmenin Kamu İhale Kurulunca yapılması, yetki ve sorumluluk dengesi çerçevesinde idarelere ait olması gereken takdir yetkisine de müdahale anlamına gelecektir.

 

Ayrıca, söz konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı, ihale dokümanında ihaleye katılımı engelleyici herhangi bir hususun yer almadığı ve ihalenin yaklaşık maliyetin altında bir teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı da dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesi gerektiği karşı oyu ile inceleme konusu ihalenin, ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle iptaline yönelik çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul