İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-434
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :72
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-434
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak No: 11/6 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kazlıçeşme Abay No: 165 34760 Zeytinburnu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2151
Başvuruya konu ihale:
 2007/159854 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Personel Destek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.02.93.0119/2008-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Personel Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarih ve 2151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)  İdari şartnamenin 26. 3. maddesinde yüklenicinin yol, yemek giderleri için aylık gün sayısının 30 gün alınacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde 2 adet çift kabinli kamyonet ve 2 adet camlı mini panelvan istenildiği, araçların en az 2007 model olmasının talep edildiği, bu araçların yakıt maliyetinin firmaya ait olduğu, fakat yakıt giderine esas maliyet hesaplaması için araçların günde ortalama ne kadar “km” yapacağı veya hesaplama yapmaya yarar benzeri bir ölçü bulunmadığı, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yemeğin haftanın 7 günü verileceğinin belirtildiği,  işin resmi-dini bayram günlerinde de devam edeceği belirlenmesine rağmen bugünlerin sayısı ve çalışacak personel sayısının ihale dokümanında gösterilmediği,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinde 3 no’lu iş kaleminde; camlı mini panelvan (2 adetxl2 ay) miktar “24”, birim “adet” düzenlemesinin yer aldığı, birimin "adet" değil "ay" olması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinin hatalı olduğu,

 

           

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 28.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 31.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne,  22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede 26.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul