İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-437
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :77
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-437
Şikayetçi:
 Mehmet GÜNDOĞDU, Fethiye Caddesi Ulus Apt. K.3 D.3 İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Alikahya / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1628
Başvuruya konu ihale:
 2007/178869 İhale Kayıt Numaralı “Bahçıvanlık ve Bahçe Temizleme, Terzihane Kalorifer Kazanları Yakma ve Diğer Teknik Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.02.37.0120/2008-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahçıvanlık ve Bahçe Temizleme, Terzihane Kalorifer Kazanları Yakma ve Diğer Teknik Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet GÜNDOĞDU’nun 16.01.2008 tarih ve 1628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhale konusu işi yürütmekte olan Tünta Gıda Tem. Nak. Ltd. Şti.’nin, idarenin satın alma biriminden bir yetkili ile birlikte hareket ederek ihaleye katılacak firmaların bir kısmının ihaleye katılımını engellediği, bir kısmının ise ihaleye kendi belirlediği fiyatlarla katılmasını sağladığı,

 

            İhale konusu iş (41 kişi ile 427 günlük) için 09.10.2007 tarihinde yapılan ilk ihaleye iki firmanın katıldığı, Tünta Gıda Tem. Nak. Ltd. Şti.’nin 877.000 YTL, Tolga Ltd. Şti.’nin 900.000 YTL teklif fiyatı verdiği, şikayete konu ihalede ise Tünta Gıda Tem. Nak. Ltd. Şti.’nin 537.500 YTL teklif fiyatı sunduğu, anılan firmanın telkinleri ile Tolga Ltd. Şti.’nin 548.000 YTL teklif vererek ihalede Tünta Gıda Tem. Nak. Ltd. Şti.’nin yolunu açtığı,

 

            İhalede Tünta Gıda Tem. Nak. Ltd. Şti.’nden 0,50 YKR daha ucuz teklif veren Çınar Nakliye Ltd. Şti.’nin idarece istenilen aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği, Tünta Gıda Tem. Nak. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında proforma fatura ve belgelerin yer almadığı halde ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, anılan firma ve idarenin satın alma biriminden yetkilinin ihaleye fesat karıştırdığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

           

            İncelenen ihalede, kesinleşen ihale kararının en son istekliye 26.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve sözleşmenin 11.01.2008 tarihinde imzalandığı görülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul