İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-440
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :80
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-440
Şikayetçi:
 Y.K. Grup Dekorasyon Mermer İnş. Tem. İlç. Mak. San. Tic. Ltd. Şti., Samsun Yolu Ortaköy Mahallesi No:235 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36975
Başvuruya konu ihale:
 2007/151618 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.23.59.0134/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığı’nca 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Y.K. Grup Dekorasyon Mermer İnş. Tem. İlç. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığı tarafından 14.11.2007 tarihinde yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin ihale dokümanı satın aldıkları,

 

            1) Firmalarının maliyet aşamasında çelişkiye düştüğü zira, idari şartnamenin 1.e. maddesi ile 26 ncı maddesinin birbiriyle uyumlu olmadığı,

 

            2) Teknik şartname ile idari şartnamede işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin birbiriyle çelişir nitelikte olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 2.1 inci maddesinde yer alan “Yüklenici firma, teklif dosyasında hizmette çalıştırmayı planladığı 2.2 inci maddede belirtilen elemanların isim, doğum yeri ve tarihleri ile 3 üncü maddede belirtilen niteliklerini içeren listeyi idarenin bilgisine beyan ve taahhüt edecektir.” şeklindeki düzenlemenin yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edeceği,

 

            4) Teknik şartnamenin 2.2 maddesindeki düzenlemede yer alan “2 (iki) bayan, 2 (iki) bay değiştirici eleman” ifadesinin anlaşılamadığı, zira bu kişilerin giderlerinin ne şekilde karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edilecek masraflarda ne gibi düzenlemelere gidileceği konusunda firmalarının çelişki içinde kaldığı, ayrıca yine teknik şartnamenin çalışma saatleri başlıklı maddesinin 4.2.3 bendindeki düzenlemenin de mevzuata aykırı olduğu,

 

         5) Teknik şartnamenin 7.6 ncı maddesinde düzenlenen giyecek konusunun maliyet aşamasında isteklileri çelişkiye düşürdüğü ve mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 

         6) Teknik şartnamenin 10.3 üncü maddesindeki düzenlemenin de maliyet oluşturmayı engellediği ve mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

  

         7) Teknik şartnamenin 12.5 inci maddesinde düzenlenen “2 adet cep telefonu ve kurumsal cep telefon hattı” ile ilgili olarak bir bedel öngörülmediğinden dolayı mevzuata aykırılık oluşturulduğu,

 

          8)  Teknik şartnamenin 12.6 ncı maddesinde yer alan “50 adet gerekli nitelik ve standartta çelik soyunma dolabı temini” düzenlemesinde söz konusu çelik soyunma dolaplarının ne gibi bir bedelle karşılanacağı ve gerekli nitelik derken ne gibi özelliklerde olacağının belirtilmemesi nedeniyle maliyet aşamasında çelişkiler doğacağı,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türü olarak;  “12 ay temizlik hizmeti 1 yönetici ve 49 işçi” , 2.e maddesinde ise hizmete ait diğer bilgiler kapsamında; “Malzeme ve ekipman hariç bina içi temizlik işinin 50 personel ile yaptırılması. Söz konusu iş için çalışacak işçilere asgari ücretin % 10 oranında fazla ödeme yapılacaktır” düzenlemesine,

 

Aynı şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26.3 maddesinde; “Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı % 30 fazlası olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücret grubundaki personel için teklif edilen birim fiyatın personel sayısına bağlı olarak ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar vasıfsız işçilere ödenecek asgari ücretin % 10 oranında fazla ödemenin idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde (26.3) yer almadığı tespit edilmiş ise de idarenin hizmetin gerçekleşmesinde görev alacak personelin niteliklerini açıkça işin fiziki miktarı maddesinde belirttiği ve bu niteliklere göre asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılmasını ilgili düzenlemeler ile  öngördüğü, ayrıca iki ayrı iş kalemi olarak belirtilen vasıflı ve vasıfsız personel için ücretlerinin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiğinin de ilgili maddelerde çelişkiye neden olmayacak biçimde belirtildiği tespit edildiğinden, söz konusu düzenlemelerin ihaleye teklif vermede tereddüt oluşturabilecek hususlar olmadığı anlaşılmıştır.

 

 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabii işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 3 (üç) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 02/01/2008; işi bitirme tarihi 31/12/2008 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin “Özel Şartlar” başlıklı 13.7 maddesinde; “Yüklenicinin hizmet süresi; hizmet alımları sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 01.01.2008 tarihinde başlayacak  ve 31 Aralık 2008 tarihinde sona erecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, tekliflerin toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verileceğine ilişkin düzenleme yapılarak, birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücret grubundaki personel için teklif edilen birim fiyatın personel sayısına bağlı olarak ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenip her bir iş kaleminde çalışan personel sayısı esas alınarak sözleşme süresinin (12 Aylık) tamamı için birim fiyat teklif alındığı tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede idari şartnamede işin başlama tarihi 02.01.2008, süresi 365 takvim günü şeklinde belirtildiğinden 31.12.2008 tarihinin de sözleşmenin süresine dahil edildiği açıktır. Buna karşın teknik şartnamede düzenlendiği şekilde yüklenicinin hizmet süresinin 01.01.2008 tarihinde başlayacağı durumda sözleşme süresinin 12 ay olduğu dikkate alındığında yılın ilk günü işe başlanıp 365 gün çalışıldıktan sonra 30.12.2008 tarihinde sözleşmenin sona ermesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu düzenlemedeki hatanın tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde veya sözleşmenin uygulanmasında uyuşmazlığa neden olup olmayacağının irdelenmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gün olmayan veya işin bitiş tarihi ayın son günü olmayan ihalelerde işçilik hesabının yapılmasında yapılacak işlemler Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.G.7 nci maddesinde belirlenmiş olup; “İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”  açıklaması bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda; işin teknik şartnamedeki düzenleme dikkate alındığında işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününe tekabül ettiği, tekliflerin aylık işçilik bedelleri üzerinden alındığı ihalede işçilik hesabı yapılırken yılın ilk günü işe başlanıp 365 gün çalışıldıktan sonra 30.12.2008 tarihinde sözleşmenin sona ermesi gerektiği kabul edilerek hesap yapılması halinde aralık ayının 31 gün olması nedeniyle bu ayda çalışılan gün sayısının 30 gün alınması gerekmektedir. Bu durumda, anılan Tebliğ hükmüne göre aralık ayı için tam ay ücreti hesaplanması gerekeceğinden, şikayete konu ihalede idari şartnamedeki işe başlama tarihinin 02.01.2008 olarak belirtilmesiyle teknik şartnamede 01.01.2008 olarak belirtilmesinin, işçilik ücretlerinin hesabında aylık ücretin baz alınacağı, yükleniciye yapılacak ödemenin gün sayısına bağlı olarak değil birim miktar üzerinden verilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı, ihtiyaç miktarının artış ve azalışlarında fazla ödeme veya kesinti yapılmasının mümkün olduğu dikkate alındığında işçilik maliyetinin hesabı ve tekliflerin değerlendirilmesi açısından herhangi bir farklılık oluşturmayacağı anlaşılmış olup şikayetçinin iddiasına konu hatanın ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamasında tereddüde neden olabilecek nitelikte bir hata olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. …” hükmü düzenlenmiş olup devamında yeterlik kriteri olarak belirlenen hususların belgelendirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, teknik şartnamenin “Çalıştırılacak eleman sayısı” başlıklı 2.1 maddesinde “Yüklenici firma, teklif dosyasında hizmette çalıştırmayı planladığı 2.2 nci maddede belirtilen elemanların isim, doğum yeri ve tarihleri ile 3 üncü maddede belirtilen nitelikleri içeren listeyi idarenin bilgisine beyan ve taahhüt edecektir.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin bahse konu maddesinde yapılan düzenleme,  “personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname” şeklinde bir belge olmayıp, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Eleman Sayısı” başlıklı 2.2 maddesinde; "Temizlik hizmetlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi ve hizmetin aksatılmaması için yüklenici firma; 2.1 nci maddede belirtilen liste içeriği ve önceden idarenin onayını almış olduğu 1 yönetici dahil 24 bayan, 25 erkek toplam 50 elemanı mesai içinde daima hazır bulunduracak, ayrıca 2(iki) bayan, 2(iki) bay değiştirici eleman için gerekli tedbiri önceden almış olacaktır. Bunlar için ayrıca yükleniciye ücret ödenmeyecektir",

 

Ayrıca, aynı şartnamenin “Gelmeyen elemanın yerinin doldurulması” başlıklı 5 inci  maddesinde; “Hastalık, mazeret, yıllık, sıhhi izin vb. nedenlerle personelin işe gelmemesi halinde; yüklenici firma bu elemanın yerine derhal madde 2.2’ye göre önceden idarenin onayını aldığı değiştirici eleman ya da elemanlarını görevlendirerek yapılan değişikliği idareye bildirecektir. Firma elemanının işi kendiliğinden bırakması halinde; yüklenici firma bu elemanın yerine derhal 2.2’ye göre önceden idarenin onayını aldığı değiştirici elemanlardan birini müdürlüğün bilgisi ve talimatına uygun biçimde iş başı yaptıracaktır. Elemanın bizzat yüklenici tarafından işten çıkarılması halinde; çıkarmadan en az bir hafta önce durum müdürlüğe bildirilecek, bu elemanın yerine madde 2.2’ye göre önceden idarenin onayı alınmış yeni bir elemanını teklif edecektir. Müdürlük uygun gördüğü taktirde bu eleman bilgi ve talimata uygun biçimde iş başı yapacaktır. Yüklenici eleman ya da elemanlarının idare ve/veya müdürlük tarafından iş bıraktırılması ve kampüsten çıkarılması halinde; yüklenici firma bu eleman ya da elemanların yerine aynı gün madde 2.2’e göre önceden idarenin onayını aldığı kişiler arasından tercih edilenleri hizmete temin edecektir. ” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeler ile idare tarafından hastalık, mazeret, yıllık, sıhhi izin, iş bırakma gibi durumlarda işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının amaçlandığı ve ihale konusu işin 50 personel ile yürütülmesinin esas olduğu anlaşılmaktadır. Hastalık, mazeret, yıllık, sıhhi izin, iş bırakma gibi unsurlar ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmamaktadır.

 

Teknik şartnamenin çalışma saatleri başlıklı 4.2 maddesinde; “Hizmet alımı yapılan yüklenici firma yönetici ve elemanları Müdürlük Arabalı temizlik ekibi personelinin mesaisine uyumlu olarak ve haftada toplam 45 saat çalıştırılır.

 

 Haftada 5 gün çalıştırıldığı takdirde; çalışma saatleri sabah: 08:00- 12:30, öğleden sonra: 13:30-18:30 dur. Öğle tatili: 12:30-13:30 olup, ayrıca gün içerisinde 09: 30- 09:45 ve 15:30 -15:45 saatleri arasında 15 er dakikadan 2 defa toplam 30 dakika dinlendirilir.

Haftada 6 gün çalıştığı takdirde; çıkış saati 17:00 olup, diğer hususlar 4.2.1 de belirtildiği gibi uygulanır.

 

TBMM etkinlikleri ve Genel Kurul çalışmalarına bağlı olarak tatil günleri de dahil olmak üzere gerektiğinde çalışma gün ve saatleri idarece değiştirilerek belirlenir.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanlarında yapılan inceleme sonucunda idarenin resmi ve dini bayramlarda çalışma öngörmediği, yukarıda değinilen düzenleme ile de personelin çalışma saatlerinin 45 saat ile sınırlı tutulduğunun açıkça ifade edildiği, söz konusu düzenlemeden çalışma gün ve saatlerinin idarece değiştirilmesi durumunda da haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aynı şekilde esas alınacağının anlaşılması gerektiği, bu itibarla işçilerin fazla çalışmasının söz konusu olmadığı,

 

Ayrıca,  resmi ve dini bayramlarda çalışma öngörülmediği için  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil edilecek unsurlar arasında belirtilen günlerde çalışacak personel sayısının belirtilmesine gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

  İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.”, teknik şartnamenin çalışanların ücret ve sosyal hakları başlıklı 7.6 maddesinde ise; “Yüklenici, iş kıyafetleri kapsamında çalışanlara yıllık olarak kışlık ve yazlık iki kıyafet ve iki çift ayakkabı verecektir.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin elemanların hizmete özel iş kıyafeti giymeleri başlıklı 10 uncu maddesinde; “Firma elemanlarının müdürlüğün arabalı temizlik için belirlemiş olduğu özel iş kıyafetleri ve ayakkabıların hizmetin görülmesi sırasında giymesi zorunludur. Bu kıyafetlerin ve ayakkabıların kalite, marka, model, beden ve numaraları idare, müdürlük ve yüklenici firma koordinesi ile belirlenecektir. Yüklenici firma belirlenen iş kıyafetlerini ve ayakkabılarını zamanında ve müdürlükle eşgüdümlü olarak temin edecektir…” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII. maddesi   “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir...”  açıklaması bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesinden anlaşılması gereken, ihale konusu işin özelliği gereği gereken kıyafetin nelerden oluştuğu ve bunların sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiğidir. Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirilmesinde; giyime ilişkin miktar belirlenmiş olduğu ve giyimin niteliğinin belirlenebilir olduğu anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin elemanların hizmete özel iş kıyafeti giymeleri başlıklı 10.3 maddesinde; “Müdürlük stoklarında idarenin belirleyeceği sayıda yedek kıyafet ve ayakkabı bulundurulacak  ve tespit edilen giyilmeyecek kadar eski ve uygun olmayan kıyafet ve ayakkabılar yenisi ile değiştirilecektir.”  düzenlemesi yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII. maddesi “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir...”  hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Kullanılacak Malzeme Araç ve Gereçler başlıklı 12.5 maddesinde;  “Yüklenici, idare ve/veya müdürlük ile iletişimi kolaylaştırmak üzere biri yüklenici veya vekili diğeri yönetici personeli için gerekli iki adet cep telefonu ve kurumsal cep telefon hattını temin edecektir.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalenin konusunun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu dikkate alındığında, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının idari şartnamede 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar maddesinde belirtilmesi gerektiği açıktır. Ancak, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurlar dikkate alınarak teklif fiyatını belirlenmesi işin doğası gereğidir.

 

Bu değerlendirme çerçevesinde başvuru sahibinin ilgili düzenlemede yer alan iki adet cep telefonu ve kurumsal cep telefonu hattının maliyet unsuru olduğu ve tekliflerin hazırlanması aşamasında bedel öngörülmesi gerektiğine ilişkin iddiası teklif tutarının hazırlanmasında tereddüde neden olacak bir maliyet oluşturmadığı dikkate alındığından yerinde görülmemiştir. Ayrıca, ihale konusu işin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edildiği, idarece yapılan düzenlemede belirtilen "cep telefonu ve kurumsal cep telefon hattına" ait giderlere teklif birim fiyat cetvelinde bir iş kalemi olarak yer verilmediği ve bu tür harcamaların genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Kullanılacak Malzeme Araç ve Gereçler başlıklı 12.6 maddesinde;  “Yüklenici firmaya elemanların kıyafet değişimi için idare tarafından tahsis edilen soyunma yerine 50 adet gerekli nitelik ve standartta çelik soyunma dolabının temini yüklenici tarafından sağlanacaktır.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde bu düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir. Ancak, teknik şartnamede yer alan bu düzenleme ile yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen malzeme ve ekipmanların demirbaş niteliğinde ve amortismana tabi varlıklar olduğu, amortisman giderlerinin ise genel giderler içinde yer alması nedeniyle bu giderler için ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği dikkate alındığında, teknik şartnamede yer alan düzenleme ile yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen malzeme ve ekipmanlara teklif fiyata dahil masraflar içinde yer verilmemesinin teklif fiyatının belirlenmesinde tereddüde neden olmayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

         

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin  bentleri yönünden incelenmesi sonucunda inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde, “İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemede teminat kapsam ve limitleri belli olmadığından zaten sigorta yaptırılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 İncelemeye konu ihaleyle ilgili esas inceleme raporunda yer alan;

 

              -Hizmet ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırılacağına dair taahhütname istenilmesi “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin” 43 üncü maddesiyle bu husus açıklayan KİK genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

              -Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde giyime ilişkin miktar belirlenmiş olmakla birlikte, kıyafetin özellikleri belirtilmediğinden bu haliyle anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

 - Keza; teknik şartnamede bulunan “idarenin belirleyeceği sayıda yedek kıyafet ve ayakkabı bulundurulacak” düzenlemesinin, anılan KİK genel tebliği hükümlerine göre; isteklilerin maliyetlerini oluşturması açısından objektif ve önceden belirlenebilir şekilde tekliflerini sunmalarını engelleyici nitelikte sonuç doğurabileceği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ,

 

 Bu nedenlerle  4734 sayılı kanunun 56/b maddesi gereğince  ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekirken, yukarıdaki hususları göz ardı ederek çoğunlukla verilen  “itirazen şikayetin uygun bulunmadığı” şeklindeki karına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul