En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-441
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :81
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-441
Şikayetçi:
 Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti., İzzetpaşa Mahallesi Yeniyol Cad. Balcı İş Merkezi Nu:16/5 Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği, Rahmi Günay Caddesi SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37668
Başvuruya konu ihale:
 2007/158263 İhale Kayıt Numaralı “Veri Giriş Kontrol Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.24.40.0141/2007-89 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Numune Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Giriş Kontrol Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Peytem Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarih ve 37668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel sektörde yapılmış bilgi otomasyon sistemi veri giriş ve kontrol hizmet işleri kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemenin, rekabeti daralttığı için mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 56.1.1 maddesinde; “…7. Yüklenici, idarenin haberi ve onayı olmadan personeli değiştiremeyecek, idarece değiştirilmesi istenecek personel ise yüklenici firma tarafından derhal değiştirilecek, yüklenici çalıştıracağı işçilerin kimliklerini belirleyen listeleri derhal idareye vermeye mecbur olacaktır. 8. Personel işe alım ve işten çıkarma işlemleri; hastane idaresi tarafından oluşturulacak ve bir üyesi firma tarafından belirlenecek komisyon tarafından yürütülür. Yüklenici firma komisyonun almış olduğu bu karara kesinlikle uyacaktır; aksi takdirde Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 27 nci maddesi uygulanacaktır. Daha önceden hastanede çalışıp, hastane çalışma sistemini bilen tecrübe sahibi olup, idarenin de uygun gördüğü personel öncelikli alınacak, yüklenici firma aşağıda belirtilen belgeleri idareye verecektir. Bu belgeleri idareye vermeden önce personel işe başlatılmayacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,     

 

3) İdari şartnamenin 56.5 maddesinde “…isteklinin teklif etmiş olduğu tutar asgari işçilik maliyetini (giyim dahil) ve bu maliyet üzerinden hesaplanan %3 sözleşme giderini karşılamak zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak teknik şartnamede giyimin niteliğine ve miktarına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bu durumun isteklerin teklif hazırlamasını ve tekliflerin değerlendirmesini engelleyici nitelikte olduğu,

 

            4) İhale ilanında ve idari şartnamede iş tanımlarının farklı şekilde düzenlendiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            31.12.2007 tarih ve 38760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin 05.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 10.12.2007 tarihinde söz konusu şikayete ilişkin kararı ve ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı aldığı, bu kararların 14.12.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, Kuruma itirazen şikayet başvurusunun ise bu kararın bildiriminden sonraki üç gün içinde yapılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul