İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-442
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :82
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-442
Şikayetçi:
 Kosifler Tem. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti İçerenköy Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No: 16 K.2 Kadıköy/İSTANBUL(Anadolu)
 İhaleyi yapan idare:
 Çaycuma Devlet Hastanesi Baştabipliği Topbaşı Mevkii Çay Mah. Çaycuma/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38781
Başvuruya konu ihale:
 2007/153055 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.2595.0148/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çaycuma Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmetleri’’ ihalesine ilişkin olarak Kosifler  Tem. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1) İdari Şartnamenin Diğer Hususlar bölümünde iş kıyafetlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı ancak teklif fiyata dahil edilmeyeceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı bulunduğu gibi iş kıyafetlerinin niteliğinin de belirtilmediği,

 

            2) Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde; hizmetin yürütülmesinde her türlü demirbaş, araç, gereç, ekipman ve malzemenin müteahhit firma tarafından karşılanacağı belirtildiği halde, malzeme listesinin verilmemesinin tereddüde yol açtığı,

          

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

           

              İdari Şartnamenin 56 ncı maddesindeki Diğer Hususlar bölümünün 2 numaralı bendinde; “İşçilerin iş kıyafetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır ve teklif fiyata dahil edilmeyecektir.’’ düzenlemesi yapılmıştır. 

           

            Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde kıyafetle ilgili olarak; “işçilerin iş kıyafetleri; biçim, renk ve desen konusunda hastane idaresinin görüşü alınarak yüklenici tarafından temin edilecektir. Kıyafetlerin sağlam ve temiz olmasına özen gösterilecektir. Yıpranmış kıyafetler hastane idaresinin uyarısına gerek kalmadan değiştirilecektir. ’’  belirlemesi yapılmıştır.

 

            İş kıyafetleri ihalede maliyet unsuru olduğundan, giyecek bedelinin teklif fiyata dahil edilmeyeceği kuralının getirilmesi, isteklilere fazladan bir maliyet yükü getirecektir. Bu yüke katlanılmasının beklenilmesi katılımı  engelleyebilecek niteliktedir. Ayrıca, kıyafetin özelliği ve sayısının ihale dokümanında gösterilmemesi Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınmasına ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar bölümünde yer alan; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir. “açıklamalara uygun bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

 

            Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde; “ Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli her türlü demirbaş, araç, gereç, ekipman ve malzeme müteahhit firma tarafından sağlanacaktır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında malzeme giderine yer verilmediği gibi ihale dokümanının incelenmesinde de malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin başkaca bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

 

             Ancak ihale dokümanında temizlik malzemesinin idare tarafından karşılanacağına ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığından, Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesi yapılması isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte bulunmuştur. 

 

            Öte yandan, 27.12.2007 tarihinde ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin 23.11.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 10.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayete ilişkin cevabının 17.12.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, 31.12.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikayette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. ’’ hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan, şikayetin idarece 11.12.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 27.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.    

          

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul