En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-444
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :84
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-444
Şikayetçi:
 Tem-Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti. Çaldıran Sokak No: 1/2 06420 Kolej / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği Aksu Mahallesi Öğretmenler Sokak No: 11 18200 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38548
Başvuruya konu ihale:
 2007/165921 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizliği Haşere İle Mücadele Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.2555.0148/2008-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizliği Haşere İle Mücadele Çamaşır Yıkama ve Ütüleme İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Tem-Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin 25.000 YTL üzerinde olup bu miktar ile ihale dokümanındaki diğer maliyet kalemlerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “İşin adı: Hastane genel temizliği, haşere ile mücadele, çamaşır yıkama ve ütüleme işi, İşin miktarı: 2008 yılı 12 aylık, toplam 16.949.41 metrekare alanda 80 işçi ile hastane genel temizliği, haşere ile mücadele, çamaşır yıkama ve ütüleme işi. Temizlik toplam 16.949.41 metrekare temizlenecek alanda 75 işçi ile çamaşırhane hizmetleri 5 işçi ile olmak üzere toplam 80 işçi ile yaptırılacaktır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde özetle; 80 işçinin ücreti, giyecek gideri (1 adet yazlık forma - 1 adet kışlık forma, tıbbi atık toplamasında kullanılacak 2 çift eldiven, 2 adet koruyucu gözlük, 2 çift çizme, 2 adet özel koruyucu turuncu renkli elbise), % 3 sözleşme ve genel gider tutarı, hastane bahçesinde yer alan 350 metrekare alanın çim biçme gideri( çim biçme makinesinin yakıtı dahil), ilaçlama işi için kullanılacak ilaç, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak çalışma için 12 gün üzerinden toplam 680 yevmiye çalışma yapılacağı bildirilmiştir.

 

Giyim, çim biçme maliyeti, ilaçlama giderleri hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 722.369,08 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde idarece açıklama istenildiği, firmanın 30.11.2007 tarihli cevabi yazı ve eklerinde;

 

Giyim gideri için: 26.11.2007 tarihli İş Dünyası İş Elbiseleri – Satı Gümüş’ten alınan  proforma fatura bedeli toplam 8,82 YTL. olup, faturada ihale dokümanında belirtilen giyim eşyası sayısı ile nitelikleri belirtilmiştir.

 

Giyim dahil asgari işçilik maliyeti 701.338,02 YTL ve % 3 sözleşme ve genel gider dahil 21.040,14 YTL. teklif sunulmuştur.

 

İlaçlama gideri olarak alt yüklenici firmanın ( Ormia Ltd. Şti. ) teklif mektubu: 15,00 YTL ve söz konusu teklifin ilaçlamaya ilişkin ihale dokümanında belirtilen özellikleri taşıdığı,

 

Kar: 0,92 YTL. olduğu,

 

Çim biçme masrafı için elektrikli çim biçme makinesi kullanılacağı, çim biçme makinesi amortismana tabi olacağından sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden ayrıca bir  maliyet kalemi öngörülmediği açıklamalarının yapıldığı görülmüştür.

 

Firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı ve eklerinin idarece uygun bulunduğu ancak, söz konusu ihalede özellikle giyim bedeline ilişkin olarak yapılan ve piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale komisyonunca uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak; ihalede tekliflerin alınmasından sonra gerçekleştirilen ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin düzeltici işlem tesisi yolu ile giderilmesi gerekmektedir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra gerçekleştirilen ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul