İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-446
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :86
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-446
Şikayetçi:
 Varöz Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Tic. Ltd Şti. Selanik Cad. NO: 48/10 Kızılay-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimliği 11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38884
Başvuruya konu ihale:
 2007/168143 İhale Kayıt Numaralı “12 Kişi İle 24 Aylık Devlet Hastanesi ve Ek Binalarının Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.26.17.0162/2008-06 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Kişi İle 24 Aylık Devlet Hastanesi ve Ek Binalarının Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Varöz Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarih ve 38884 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Firmalarınca idareye yapılan şikayet başvurusunun, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik hükmü uyarınca 15 günlük süre geçirildikten sonra yapıldığı gerekçesiyle değerlendirilmeye alınmadığı, bu durumun anılan Yönetmelik ve 4734 sayılı Kanununun 55 inci maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, bir işçinin bir günlük brüt yol bedelinin 2,79 YTL olarak belirlendiği ve yol bedelinin yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacağı, ücret bordrosunda gösterileceği ve ayda 22 gün yol bedeli verileceğinin belirtildiği, ancak ifa edilecek hizmetin 7/24 esasına göre olacağı ve personelin İş Kanunu hükümlerine göre haftada 45 saat çalışacağı açık olmasına karşın personele aylık 22 gün üzerinden yol ücreti ödeneceğinin öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İdari şartnamenin 36.3 maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerle İlgili Hususlar” başlıklı 5.1 maddesinin, “İşçiler, Başhekimliğin belirleyeceği kişiler ile yüklenici firma temsilcisinden oluşan bir komisyon onayı ile işe alınacak aynı komisyonun imzalı tutanağı ile işten çıkarılacaktır.” şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin bu haliyle 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine eklenen fıkranın (a) ve (b) bentlerine aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin 5.18 maddesinde, “İşçi ücretleri hak ediş alındıktan sonra en geç 3 gün içinde ödenecek. Hak ediş alınmasa bile en geç 15 gün içinde işçi ücretleri ödenecektir.” şeklinde yapılan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 31.12.2007 tarihli başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan ön incelemede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş ve işin esasının incelenmesine geçilmiş, Kamu İhale Kurulu’nun 07.01.2008 tarih 2008/AK.H.2617.1 sayılı karar ile de ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Bu arada idarece 31.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İdare, 07.01.2008 tarihli yazı ekinde ihale işlem dosyasını göndermiş, anılan yazıda, “Yapılan değerlendirme sonucunda firmanın doküman almak üzere doküman bedelini yatırdığı, ancak Hastanemiz Satın Alma Biriminden doküman almadığı tespit edilmiştir.” şeklinde  ifadeye yer vermiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede de; başvuru sahibine ait sayman mutemedi alındı makbuzunun bulunduğu, ancak dizi pusulasının imzalanarak alındığına ilişkin formun bulunmadığı, ayrıca teknik şartnamenin 5 inci maddesinde de başvuru sahibinin 4 ve 5 inci iddialarında yer verildiği şekilde bir düzenleme olmadığı hususları tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur…” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,” şeklinde tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde de; istekli olabileceklerin ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar ile ilgili şikayette bulunabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikayet ehliyetinin ön koşulu ihale dokümanının satın alınmış olmasıdır. Doküman bedelinin yatırılmış olması ihale dokümanının satın alındığı anlamına gelmez. Bu nedenle başvuru sahibinin şikayet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 
                        

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul