İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-447
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :87
Karar Tarihi:28.01.2007
Karar No :2008/UH.Z-447
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı, No:79/20 - Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Terme Cad., No: 5, -40100- KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38242
Başvuruya konu ihale:
 2007/165272 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.25.07.0165/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38242 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Tip İdari Şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar” başlıklı III üncü bölümünün “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesi ile Teknik Şartnamenin Özel Şartlar başlıklı 9 uncu maddesinin 7 nci alt bendinin birbiri ile çeliştiği, bu çerçevede tesis edilen işlemin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Sözleşme Türleri başlıklı 6 ncı maddesi ile 4 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

2) Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı 7 nci maddesinin (n) alt bendi, (h) ve (ı) alt bendinde yer alan düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanununa aykırılık teşkil ettiği,

 

3) Tip İdari Şartnamenin Cezalar ve Kesintiler başlıklı 52 nci maddesinin (d) alt bendinde yer alan düzenleme ile Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinin (a) alt bendinde yer alan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

4) Tip İdari Şartnamenin Benzer İş tanımını düzenleyen 7.4 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

5) Teknik Şartnamenin Aylık Temizlik Malzemelerinin Listesi başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan ifadelerin ve Teknik Şartnamenin Özel Şartlar başlıklı 9 uncu maddesinin 12 nci alt bendinde yer verilen düzenlemelerin kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerinin belirlenmesi ve Teknik Şartnamede tarif edilmesi mümkün olan bir temizlik ürününün belli bir markaya yönlendirilmek suretiyle hizmetin ifasında kullanılmasının zorunlu hale getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin tekliflerin sunulmasına ilişkin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin “Özel Şartlar” başlıklı 9 uncu maddesinin 7 nci alt bendinde; “Tatil dönemlerinde idare uygun gördüğü miktarda eleman çalıştırabilir. (sayı yarıya indirilebilir veya hiç işçi çalıştırılmayabilir.)” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin “Özel Şartlar” başlıklı 9 uncu maddesinin 13 üncü bendinde; “İş Kanunu gereği çalıştırılacak işçiler hafta sonu çalışmalarına karşılık hafta sonu tatillerini kurumun belirleyeceği gün ve günlerde yapar” düzenlemesine,

yer verilmiştir.

 

İdare başvuru sahibinin birinci iddiasını, işçilerin çalışma sürelerinin İş Kanununda belirtilen süre kadar olduğu, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinin 13 numaralı alt bendinde  yer alan işçilerin hafta sonu çalışmalarına karşılık hafta sonu tatillerini kurumun belirleyeceği gün veya günlerde yaparlar düzenlemesi gereği belirtilen sayının altında veya üstünde işçi çalıştırılmasının söz konusu olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulmamıştır.

 

İhale ilanı ve idari şartname incelendiğinde, işin 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 40 işçi ile 365 gün temizlik işi olduğu görülmektedir. İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masrafları düzenleyen 26 ncı maddesinde bayram ve resmi tatil günlerinde işçi çalıştırılacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır.

 

İdarenin bir öğrenim kurumu olduğu, öğrenim dönemleri itibari ile tatil günlerinin sadece hafta sonu tatili, bayram ve resmi tatil günlerinden ibaret olmadığı, bunun yanında öğrenciler açısından yaz ve yarı yıl tatillerinin de bulunduğu dikkate alındığında, teknik şartnamede belirtilen tatil döneminden hangi tatilin kastedildiği açıkça anlaşılamamaktadır. Ayrıca ihalede isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vermeleri öngörüldüğünden ihalede 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereği iş artışı veya iş eksilişine gidilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle teknik şartnamede bahsedilen tatil günlerinin hangi tatil olduğunun ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçi sayısının açıkça belirtilmemiş olmasının tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe neden olacağı değerlendirilmiştir. Bu aykırılık aynı zamanda sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesinde ve eksik ifa olabileceği göz önüne alındığında yüklenici ile idare arasında hukuki problemlerin doğmasına da neden olabilecektir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 7 nci maddesinin;

(h) alt bendinde; “Bina Yetkilileri firma personelinden memnun kalmadığı takdirde derhal firma tarafından değiştirilecektir.”

(ı) alt bendinde; “Müteahhit firma idarenin izni olmadan personel değiştirmeyecektir. İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir.”

(n) alt bendinde; “Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, Kurum bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.”,

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdare başvuru sahibinin ikinci iddiasını, hal ve davranışlarıyla çalışanları ve öğrencileri sıkıntıya sokacak işçi veya işçilerin değiştirilmesinin istenmesinin çalışmaların huzurlu bir ortamda yürütülmesi için önemli olduğu, ihale dokümanında işe alınacak eleman ile işten çıkarılacak elemanın belirlenmesi konusunda herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde; Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer verilen söz konusu düzenlemelerden idareye istihdam edilen personeli değiştirme yetkisinin tanındığı görülmektedir. Bu konuda idareye yetki verilmesi 4857 sayılı Kanunun anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 7 nci maddesinin (a) alt bendinde; “Tüm çalışan temizlik işçileri firma tarafından temin edilen rengi ve kalitesi idare tarafından onaylanan aşağıda özellikleri yazılı tek tip kıyafet giyeceklerdir. İdarenin ettiği giyilemeyecek kadar eski olan kıyafetler değiştirilecektir. Genel temizlik ve yıkamalarda personel çizme giyecek yağmurlu günler için yağmurluk, kış mevsiminde ise gocuk ve iş eldiveni giymeleri sağlanacaktır.

1) Pantolon                Yazlık             Adet    1

2) Pantolon                Kışlık              Adet    1

3) İş önlüğü                Yazlık              Adet    1

4) İş önlüğü                Kışlık              Adet    1

5) Gocuk                                            Adet    1

6) Yağmurluk                                     Adet    1

7) Çizme                                             Çift      1

8) İş eldiveni                                      Çift      1”

düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52. nci maddesinin (d) alt bendinde; “İşçilerin kılık kıyafet yaka kartlarının şartname hükümlerine uymaması durumunda kişi başı aylık 40,00 YTL ceza kesilir.” düzenlemesine,

 

yer verilmiştir.

 

İdare başvuru sahibinin üçüncü iddiasını, teknik şartnamede işçilerin kıyafetleri ile ilgili yeterli açıklamanın yapıldığı, hizmet sırasında giyilecek kıyafetin rengi ve kalitesi idare tarafından onaylanacağına dair düzenlemenin de 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olmadığı gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

            Teknik şartnamede işçilerin kullanacakları kıyafet sayma yöntemi ile belirlenmiş, ayrıca isteklilerin işçilere giydirmeyi taahhüt edeceği kıyafetin idarece de uygun bulunması gerektiği belirtilmiş, ancak kıyafetlerin özelliklerine ilişkin olarak herhangi bir kriter belirlenmemiştir.

 

Bu konuda herhangi bir kriterin belirlenmemesi ve kıyafetlerin idarenin onayı alınmadan kullanılamayacağı, bunun yanında kılık kıyafete uyulmaması halinde de işçi başına 40,00.-YTL cezai müeyyidenin de uygulanacağı dikkate alındığında, bu hususun belirsizliğe neden olacağı ve tekliflerin gerçekçi bir şekilde hazırlanmasını engelleyeceği bunun da 4734 ve 4735 sayılı Kanunda sayılan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Tip İdari Şartnamenin Benzer İş tanımını düzenleyen 7.4.3 maddesinde ve ihale ilanında; “Bu ihalede benzer iş olarak hastane, okul, süpermarket v.b.yerlerin genel bina ve çevresinin temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinde ise; “İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayetini, benzer işte tarif edilen iş bitirme belgesinden genel temizlik işi ile ilgili bir iş deneyim belgesinin anlaşılması gerektiği, düzenlemenin rekabeti engellemediği, ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği ve bu belge nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

İhalenin konusu genel temizlik hizmeti alımıdır. Benzer iş tanımından ihaleye bina genel temizlik işi yapan isteklilerin katılmasına engel bir durum bulunmamaktadır. İhaleye 12 istekli katılmış olup isteklilerin sunmuş oldukları iş deneyim belgeleri incelendiğinde, iş deneyim belgelerinin bina genel temizlik işleri ile ilgili olduğu görülmektedir.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, idare tarafından idari şartnamede yapılan benzer iş tanımının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde yapılan “Benzer İş” tanımına aykırı bir husus içermediği ve rekabetin oluşmasını engellemediği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Aylık Temizlik Malzemelerinin Listesi” başlıklı 3 üncü maddesinde; " Toz vim ", "ernet", "misnet koku giderici bilye" ibarelerine,

 

Teknik Şartnamenin “Özel Şartlar” başlıklı 9 uncu maddesinin 12 nci alt bendinde yer verilen;" Kullanılacak olan temizlik malzemeleri; Teknik şartnamede belirtildiği gibi kaliteli ve birinci sınıf olacaktır. Teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilmeyen temizlik malzemeleri ise, kaliteli, TSE’li ve piyasada tanınmış markalar olacaktır. İdare tarafından beğenilmeyen hiçbir temizlik maddesi kullanılmayacaktır. İdarenin isteği doğrultusunda yenisi kullanılacaktır." düzenlemesine,

 

yer verilmiştir.

 

İdare başvuru sahihinin bu düzenlemeye ilişkin şikayetini, teknik şartnameye “Toz vim”, “ernet”, “misnet koku giderici bilye” ibarelerinin halka mal olmuş isimler olduğu için yazıldığını ve belli bir marka ve modeli tarif etmek maksadıyla yazılmadığı gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

Şikayete konu ihale malzemeli genel temizlik hizmet alımı işidir. İdare tarafından söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak olan sarf malzemeleri ve miktarı teknik şartnamede liste halinde belirtilmiştir. Ayrıca teknik şartnamede malzemelerin özellikleri de belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin mal alımı ihalesi olmaması ve ihaleye teklif veren isteklilerin tamamının söz konusu sarf malzemelerini piyasadan temin edebilme imkanının bulunması sebebiyle, kullanılacak sarf malzemelerin hangi marka ve/veya model olması gerektiği yönünde idare tarafından yapılan belirlemenin, 4734 sayılı Kanun ve mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği, ihalede katılımı ve rekabeti daraltmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda birinci, ikinci, üçüncü şikayet konularına ilişkin mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin  iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul