İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-449
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :89
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-449
Şikayetçi:
 Ayzem Temizlik Yemek Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti. İpekyolu Cad., Reha 1 Apt., No: 38/a – ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Barış Mah., Koşuyolu Cad., No:48 - Gebze/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 384
Başvuruya konu ihale:
 2007/185865 İhale Kayıt Numaralı “TÜSSİDE Hizmet Binaları Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.00.89.0165/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TÜSSİDE Hizmet Binaları Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayzem Temizlik Yemek Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.01.2008 tarih ve 384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; birim fiyat teklif cetvelinde firma karı ve diğer sözleşme giderlerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterildiği, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

           

            İhale dokümanı kapsamında idarece düzenlenerek isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli standart formu incelendiğinde birim fiyat teklif cetvelinin;

 

S. No

İş kaleminin adı ve açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen Birim Fiyat (Aylık)

Tutar

(12 Ay)

1

Personel işçilik maliyeti (Ekip şefi) Asgarinin %40 fazlası

Kişi

1

 

 

2

Personel işçilik maliyeti (Otel kat temizlik personeli) Asgarinin %20 fazlası

Kişi

4

 

 

3

Personel işçilik maliyeti (Temizlik personeli)

Kişi

9

 

 

4

Temizlik Malzeme

Ay

12

 

 

5

Personel ulaşım maliyeti

Kişi

14

 

 

6

Personel giyim maliyeti

Kişi

14

 

 

 

Firma karı ve diğer sözleşme

giderleri

 

 

 

 

 

Toplam

Tutar

(KDV Hariç)

 

 

şeklinde düzenlendiği, yaklaşık maliyetin de işçilik maliyeti üzerine %25 oranında firma karı eklenmek suretiyle belirlendiği, düzenleme gereği isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde teklif fiyatları içerisinde ayrıca firma karı ve diğer sözleşme giderleri için bedel öngördükleri, tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII/M maddesinde; “…2 –…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir….” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare başvuru sahibinin şikayetini, şikayete konu düzenleme anılan Tebliğde yer alan düzenlemeye aykırı olmakla birlikte, bu aykırılığın tekliflerin hazırlanmasına etkili olamadığı gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

            İdare, şikayete verdiği cevapta şikayete konu düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu kabul etmektedir. Söz konusu birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde; firma karı ve diğer sözleşme giderlerinin ayrı birer iş kalemi olarak düzenlenmesinin anılan mevzuata aykırı olduğu ve teklif fiyatın belirlenmesinde etkili olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği 1 adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul