İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-45
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-45 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-450 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :47
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-45
Şikayetçi:
 Özel Divan Hayat Hastanesi /Gökhan ACAR, 2. Cadde Santral Sok. Koza İşmerkezi Nu 6 Kat 1 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Devlet Hastanesi Baştabipliği, Vali Mithatbey Mah. 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37660
Başvuruya konu ihale:
 2007/164042 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.24.24.0177/2008-85 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Van Devlet Hastanesi tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Özel Divan Hayat Hastanesi /Gökhan ACAR’ın 18.12.2007 tarih ve 37660 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamedeki MR sistemine ait 2.4.2 maddesindeki slew rate değerinin en az 80 mT/ms olarak düzeltilmesi, 2.5.1 maddesinin 32 bitlik hafıza ve 32 bitlik RISC prosesör yerine 32 bitlik prosesöre sahip olmalı şeklinde değiştirilmesinin katılımı arttıracağı,

 

            2) Çok kesitli tüm vücut hacim taramalı bilgisayarlı tomografi cihazı teknik şartnamesinde bulunan x ışın jeneratöründe 4.2 maddesinin toplam data için en az 146 GB olarak değiştirilmesinin katılımı arttıracağı,

 

            3) Dijital bilgisayarlı radyografi cihazları teknik şartnamesinde bulunan, bilgisayarlı radyografi sistemi şartnamesinin tek firmayı tarif ettiğinden tamamen çıkarılmasının katılımı arttıracağı,

 

            4) İstenen flat panel sistemine kıyasla kendilerinin bayiliğini yaptığı VHD CCD sensör teknolojisinin daha üstün olduğu,

 

            5) Şartnamedeki “Işık amorfus silikon içeren fotodiyod detektör matrixi tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülerek dijitalize edilmelidir” cümlesinin tek bir firmayı tarif ettiği için maddenin çıkarılması,

 

            6) Lazer kamerada 2.7.7 maddesinde saatteki 35 x 43 ebadlı 160 film hızı bir firmayı tanımladığı için en az 120 olarak değiştirilmesi,

 

            7) Genel koşullar maddesinde bulunan tebliğ tarihinden itibaren teslim süresinin 45 gün yerine en az 60 gün olarak düzeltilmesi,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; Başvuru sahibinin varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, ünvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

1)İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul