En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-450
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :90
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-450
Şikayetçi:
 Bengi Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. A.Ş., Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 6.Yol Galaxy-1 İşmrkz. No:83 K:7 Zeytinburnu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1784
Başvuruya konu ihale:
 2007/133994 İKN|li “Bornova Belediyesi Hizmet Binalarının ve Şantiyelerinin Güvenlik, Denetim ve Koruma Hizmeti Temini İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.02.57.0167/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediye Başkanlığı tarafından 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova Belediyesi Hizmet Binalarının ve Şantiyelerinin Güvenlik, Denetim ve Koruma Hizmeti Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Bengi Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. A.Ş.’nin 17.01.2008 tarih ve 1784 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli için öngörülen tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin güvenlik faaliyeti dışında, danışmanlık, cihaz satışı, eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunduğu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinde Dair Kanunun 5. maddesinde; “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran kotuma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.”  hükmünün yer aldığı, anılan firmanın sadece koruma ve güvenlik alanında faaliyette bulunması ve diğer ticari faaliyetlerinin olmaması gerektiğinden, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) İhaleye katılan diğer isteklilerden Vinter Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklifinin kuruş bölümünün 4 (dört) haneli yazılması nedeniyle ihale komisyonu tarafından teklif mektubunun uygun bulunmadığına karar verildiği, ancak, anılan firma tarafından idareye yapılan  başvuru üzerine, idarenin teklif mektubunu uygun bulduğu, anılan isteklinin teklifinin uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 07.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması,  ihalenin iptal edilmemiş olmaması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul