İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-455
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :97
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-455
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otom. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak Nu 11/6 Bahçelievler /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Okul Sokak Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38108
Başvuruya konu ihale:
 2007/159526 İhale Kayıt Numaralı “K. Sinan Merkez- Hür-Zafer Mah. Çöp Top. Nak. Cad. Sk. Süp. Yık. Pazar Çöp Top. Süpürme Yıkanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.24.89.0168/2007-106E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “K. Sinan Merkez- Hür-Zafer Mah. Çöp Top. Nak. Cad. Sk. Süp. Yık. Pazar Çöp Top. Süpürme Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otom. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İvedilik kararının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İşin süresinin 547 gün/18 ay olarak belirtilmiş olmasına karşılık, iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İlanın 4.3.3 maddesinde araçlara ilişkin yapılan düzenlemeye idari şartnamede de yer verildiği, ancak teknik şartnamede belirtilen 2005 model binek otonun idari şartname ve ilanda belirtilmediği, bu durumun mevzuata uygun olmadığı,

 

            4)Benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı,

 

            5) İstenen 6 adet en az 13+1,5 m3’lük çöp kamyonlarının 2 adedinin isteklinin kendi malı olmasının istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, 27.12.2007 tarih 2007/AK.H-2489.1 nolu Kurul Kararıyla söz konusu karar kaldırılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi 547 (beşyüzkırkyedi) gün olarak belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin  S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

            -Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) %12-8,..alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir.İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir.Yıllara yaygın hizmetleri bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 

            Tebliğin yukarıda belirtilen hükmünden hareketle, ihale konusu işin süresi bir yıldan fazla süreli olmasına rağmen toplam ciro ve gelirler için belirlenen oranlar mevzuata uygun düzenlenmemiştir.

 

            Diğer taraftan işe ait ilanın “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 4.2.3 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.Bu belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilecek bedelin %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Her ne kadar ilanda belirtilen iş hacmine ilişkin oranların mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu oranların idari şartnamede belirtilen oranlarla uyumlu olmadığı ve bu durumun da mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için en az, 8 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 13+1 m3) (3 adet kendi malı ve 5 adet taahhüt), Vakumlu yol süpürme aracı (2.2 mt süp-gen-1500 lt su tanklı-6 m3 çöp haznesi) (2 adet taahhüt), Arazöz (En az 13 ton su kapasiteli) (2 adet taahhüt) araçları iş başında bulunduracaktır..” şeklinde yapılan düzenlemeye ilanda da yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Sözleşme ekleri kapsamına giren her türlü iş ve işlemler aralıklı ya da devamlı olarak idarenin denetimine tabidir.Yapılan işin yerinde denetimi konusunda, yüklenici idareye en az 2005 model bir binek oto tahsis edecek olup, tüm masrafları yükleniciye aittir.” denilmektedir.

 

            Teknik Şartnamenin söz konusu maddesinde binek araca ilişkin yapılan düzenlemeye gerek idari şartname ve gerekse ilanda yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte; binek otoya ilişkin düzenlemeye idarece teknik şartnamede yer verildiği anlaşıldığından, söz konusu binek otonun da ihale konusu iş kapsamında temin edileceği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan söz konusu düzenleme uyarınca aracın tüm masraflarının yükleniciye ait olmasına karşılık, aracın yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların kullanım süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine ilişkin bir düzenlemenin ya da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer almasının gerektiği, ancak teknik şartnamede yer alan düzenlemenin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığının anlaşıldığı, ayrıca aracı kullanacak şoförün maliyetinin kimin tarafından karşılanacağı konusunda da belirsizlik bulunduğu ve dolayısıyla söz konusu düzenlemenin, ihalede teklif maliyetinin sağlıklı bir şekilde hesaplanmasında ve tekliflerin değerlendirilmesinde tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.4  maddesinde; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan (çöp toplama nakli, cadde ve sokakların, süpürülmesi) işi bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” denilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Benzer işe ilişkin olarak idari şartnamenin 7.4 maddesinde ifade edilen çöp toplama nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi işinin bir bütün olarak aranmasının ihaleye katılımı sınırladığı, bu şekildeki benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için en az, 8 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 13+1 m3) (3 adet kendi malı ve 5 adet taahhüt).. iş başında bulunduracaktır..” şeklinde yapılan düzenlemeye ilanda da yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemede istenen toplam araç sayısının 12 olduğu dikkate alındığında 8 adet çöp kamyonunun üç adedinin isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne aykırı bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;

 

1- İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için en az, 6 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 13+1 m3) (2 adet kendi malı ve 4 adet taahhüt).. iş başında bulunduracaktır..” şeklinde yapılan düzenlemeye ilanda da yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

İdari şartname ve ilanda yapılan söz konusu düzenlemelerde ihalede istenilen toplam araç sayısının 12 olduğu dikkate alındığında 8 adet çöp kamyonunun üç adedinin isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin  düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

2- İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “a) İdare tarafından yapılan kontrol ve denetimler esnasında tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar neticesinde zamanında çöpü alınmayan her sokak için, 2000 YTL, zamanında çöpü alınmayan her konteynır için 2000 YTL, zamanında çöpü alınıp, dibi süpürülmeyen veya ilaçlanmayan her konteynır için 800 YTL, bakımı gerektirdiği halde onarımı, tamiri, boyası yapılmayan her konteynır için 600 YTL, yıkanıp temizlenmeyen her araç için 2000 YTL, çöpü toplanan sokaklarda zamanında çöp öbeklerinin altı süpürülüp temizlenmemesi halinde, her sokak için 1200 YTL, ayrıca haftalık kurulan Pazar(geçici) yerlerinin pazarcı esnafı terk ettikten itibaren zamanında çöpü alınmayan, iyi süpürülmeyen, iyi yıkanmayan her Pazar yeri için 2400 YTL, zamanında çöpü alınmayan iyi süpürülmeyen veya süpürülmeyen her cadde, alan, meydan, sokak için 2000 YTL para cezası uygulanır.Tüm araçlarda ilaçlama aparatı olacak, olmayan her araç için 600 YTL, tüm temizlik araçlarının, çevreye veya yollara sularının akmasının önlenmesi, aksi halde, her araç başına 1200 YTL para cezası uygulanır.Şantiye tamir birimde belediye hizmeti dışında herhangi bir aracın tamir edilmesi durumunda her araç için 6000 YTL para cezası uygulanır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak cezalara ilişkin düzenlemenin, sözleşme tutarı ile orantılı olmadığı,

 

3- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 6 isteklinin teklif verdiği 3 adet teklifin geçerli olduğu, bunlardan bir adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu  gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

          Çoğunluk görüşünde benzer iş tanımının ihale mevzuatına aykırı olması da iptal gerekçeleri arasında sayılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan (çöp toplama nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi) işi bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” denilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

          İdari Şartnamede yer verilen benzer iş tanımı ihale konusu işle aynı olup, kent temizliğine ilişkin ihalelerde benzer iş tanımın “çöp toplama nakli, cadde ve sokakların, süpürülmesi” dışında belirlenmesi mümkün olmadığından ve söz konusu işin benzeri bulunmadığından, benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul