İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-456
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :98
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-456
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Acıpayam Devlet Hastanesi Baştabipliği Çamlık Mah.Sağlık Cad. Acıpayam/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 119
Başvuruya konu ihale:
 2007/183023 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 08.00.14.0168/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Acıpayam Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 119 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde ilaçlama işine ait TSE veya ISO belgesi istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2)Yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı,

         

            iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İlaçlama işine ait kendisinin veya alt yüklenicinin TSE veya ISO belgesi” istenmiştir.

 

            Yine anılan şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde; “Yüklenici ihale edilecek hizmetlerden yalnızca ilaçlama hizmetlerini alt yükleniciye yaptırabilir. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının  niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz- kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca idarece kalite standart belgelerinin istenmesine ilişkin düzenleme yapılabileceği hükme bağlanmış olduğundan ve idari şartnamede ilaçlama hizmetlerinin alt yükleniciye de yaptırılabileceği belirtildiğinden, isteklinin kendisine veya alt yükleniciye ait kalite standart belgesinin istenilmesi mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kuruluşlarında yerinde yemek hazırlama, pişirme ve dağıtım sonrası hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer İş’; İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca; söz konusu ihalede yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

            İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde ilaçlama işine ait TSE veya ISO belgesi istenmesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İlaçlama işine ait kendisinin veya alt yüklenicinin TSE veya ISO belgesi” istenmiştir.

 

            Yine anılan şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde; “Yüklenici ihale edilecek hizmetlerden yalnızca ilaçlama hizmetlerini alt yükleniciye yaptırabilir.İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının  niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz- kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” Hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca idarece kalite standart belgelerinin istenmesine ilişkin düzenleme yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak İdari Şartnamenin 18 inci maddesi gereği işin alt yüklenicilere yaptırılması halinde bunlara ilişkin listenin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmasının söz konusu olduğu ihalede, katılım aşamasında işin henüz alt yükleniciye yaptırılacağının belli olmadığı durumda alt yükleniciye ait kalite standart belgesinin istenmesinin ihaleye katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu,.

 

            Ayrıca, İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kuruluşlarında yerinde yemek hazırlama, pişirme ve dağıtım sonrası hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” Düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdarelere bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği..ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede yapılan benzer iş tanımında belirtilen yemek hazırlama, pişirme ve dağıtım sonrası hizmet işlerinin sadece kamu kurumlarını kapsadığı, bu kısıtlamanın rekabete uygun olmadığı, ayrıca düzenlemede ihale konusu hizmetin yerinde yemek hazırlama olarak alınmasının öngörüldüğü, idare tarafından sadece yerinde yapılan işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle; söz konusu aykırılıklarının ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

İncelenen ihalede;

 

            1- İdari Şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İlaçlama işine ait kendisinin veya alt yüklenicinin TSE veya ISO belgesi” istenmiştir.

 

            Yine anılan şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde; “Yüklenici ihale edilecek hizmetlerden yalnızca ilaçlama hizmetlerini alt yükleniciye yaptırabilir.İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının  niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz- kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca idarece kalite standart belgelerinin istenmesine ilişkin düzenleme yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak; İdari Şartnamenin 18 inci maddesi gereği işin alt yüklenicilere yaptırılması halinde bunlara ilişkin listenin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmasının söz konusu olduğu ihalede, katılım aşamasında işin henüz alt yükleniciye yaptırılacağının belli olmadığı durumda alt yükleniciye ait kalite standart belgesinin istenmesi, ihaleye katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu, bununda ihalede rekabeti ve katılımı daralttığı sonucuna varılmıştır.

 

            2- İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kuruluşlarında yerinde yemek hazırlama, pişirme ve dağıtım sonrası hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdarelere bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği..ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede yapılan benzer iş tanımında belirtilen yemek hazırlama, pişirme ve dağıtım sonrası hizmet işlerinin sadece kamu kurumlarını kapsadığı, bu hususunda 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin “rekabet” ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; idarece yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu bununda ihalenin iptalini gerektirdiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul