İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-457
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-457 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.11.2008 tarih, 2008/UH.Z-4579 olmuştur.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :99
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-457
Şikayetçi:
 Gelişim Temizlik Güvenlik Turizm Sağ. Hizm. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Nizamettin ÇELİK, Merkez Efendi Mahallesi Güney Yan Yolu Evrim Sitesi Nu 39/14 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa caddesi Okul Sokak Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38112
Başvuruya konu ihale:
 2007/159491 İhale Kayıt Numaralı “B.Evler- S.Paşa Çöp Toplama Nakli Cad Sk Süp- Yık-Pazar Çöpü Kald-Pazar Alan Süp.- Yık.- Moloz Kald. İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 08.25.02.0168/2007-107E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “B.Evler- S.Paşa Çöp Toplama Nakli Cad Sk Süp- Yık-Pazar Çöpü Kald-Pazar Alan Süp.- Yık.- Moloz Kald. İşi” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik Güvenlik Turizm Sağ. Hizm. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nizamettin ÇELİK’in 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İvedilik kararının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İdari Şartnamede araçlarla ilgili kendi malı olması şartının aranmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

            4) İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            5) Teknik Şartnamenin 6, 17,19,20 ve 26 ncı maddelerinde yer alan düzenlemelerin uygun olmadığı,

 

            6) Birim fiyat teklif cetvelinde elbise parasına ilişkin ayrı bir iş kaleminin düzenlenmesinin ve ayrıca teklif istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            7) Doküman bedelinin çok yüksek olduğu,

 

            8) İdarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İvedilik kararının mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, 27.12.2007 tarih 2007/AK.H-2502.1 nolu Kurul Kararıyla söz konusu karar kaldırılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresi 547 (beşyüzkırkyedi) gün olarak belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin  S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

 

            -Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) %12-8,..alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir.İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir.Yıllara yaygın hizmetleri bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 

            Tebliğin yukarıda belirtilen hükmünden hareketle, ihale konusu işin süresi bir yıldan fazla süreli olmasına rağmen toplam ciro ve gelirler için belirlenen oranlar mevzuata uygun düzenlenmemiştir.

 

            Diğer taraftan işe ait ilanın “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 4.2.3 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.Bu belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilecek bedelin %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Her ne kadar ilanda belirtilen iş hacmine ilişkin oranların mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu oranların idari şartnamede belirtilen oranlarla uyumlu olmadığı ve bu durumun da mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için en az, 6 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 13+1 m3) (2 adet kendi malı ve 4 adet taahhüt).. iş başında bulunduracaktır..” şeklinde yapılan düzenlemeye ilanda da yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemelerde ihalede istenilen toplam araç sayısının 11 olduğu dikkate alındığında, iki adet çöp kamyonunun isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne aykırı bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “a) İdare tarafından yapılan kontrol ve denetimler esnasında tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar neticesinde zamanında çöpü alınmayan her sokak için, 2000 YTL, zamanında çöpü alınmayan her konteynır için 2000 YTL, zamanında çöpü alınıp, dibi süpürülmeyen veya ilaçlanmayan her konteynır için 800 YTL, bakımı gerektirdiği halde onarımı, tamiri, boyası yapılmayan her konteynır için 600 YTL, yıkanıp temizlenmeyen her araç için 2000 YTL, çöpü toplanan sokaklarda zamanında çöp öbeklerinin altı süpürülüp temizlenmemesi halinde, her sokak için 1200 YTL, ayrıca haftalık kurulan Pazar(geçici) yerlerinin pazarcı esnafı terk ettikten itibaren zamanında çöpü alınmayan, iyi süpürülmeyen, iyi yıkanmayan her Pazar yeri için 2400 YTL, zamanında çöpü alınmayan iyi süpürülmeyen veya süpürülmeyen her cadde, alan, meydan, sokak için 2000 YTL para cezası uygulanır.Tüm araçlarda ilaçlama aparatı olacak, olmayan her araç için 600 YTL, tüm temizlik araçlarının, çevreye veya yollara sularının akmasının önlenmesi, aksi halde, her araç başına 1200 YTL para cezası uygulanır.Şantiye tamir birimde belediye hizmeti dışında herhangi bir aracın tamir edilmesi durumunda her araç için 6000 YTL para cezası uygulanır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak cezalara ilişkin bir düzenleme yapılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamakla birlikte, söz konusu şartname maddesinde belirlenen ceza tutarları sözleşme tutarı ile orantılı bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Şantiye” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Yükleniciye ihale konusu iş için gerekli olan araçların park edeceği, bakım ve onarımlarının yapılacağı ve işçi sevkıyatının yapılacağı, şantiye olarak kullanılmak üzere idare Belediye imkanları dahilinde yer bulursa gösterecek olup, yer göstermediği takdirde yüklenici yer bulma talebinde bulunamaz.Yüklenici ilçe sınırları dahilinde kendi imkanları doğrultusunda şantiye yeri bulacağı gibi, şantiye binasını da ilçe dışında kuramaz.Bu alan araçların park alanı, tamir ve bakım alanı,, atölye binaları ihale konusu iş haricinde başka bir amaçla kullanılamaz, 3.şahıslara kullandıramaz, devir edemez, kullanımdan alıkoyamaz,aksi halde ihale idare tarafından fesh edilir.Yüklenici şantiye alanı ve taşınmaz malın bakımlarını yaparak, bunların her an bakımlı temiz, sağlam ve çalışır durumda olmasını sağlar.Yükleniciye idare tarafından tahsis edilen şantiye olursa, bu şantiyenin elektrik, su ve telefon giderleri yüklenicinin hak edişlerinden kesilecektir.Yüklenici madde(1) de belirtilen işlerin yapılmasında kullanılan araçların dışında hiçbir aracın bakım ve tamirini yapamaz.” ,

 

Haberleşme” başlıklı 17 nci maddesinde; “Yüklenici ihale konusu işin, yapılabilmesi için kendi birimleri ve elemanları arasında her türlü haberleşme imkanlarından yararlanabilir. Haberleşme ile ilgili her türlü malzemenin alım, bakım, onarım ve abonman giderleri yükleniciye aittir.Ancak, idare ile yüklenici arasında telsiz bağlantısı kurulması ve bu hatların devamlı olarak açık bulundurulması zorunludur. Yüklenici sadece belediyenin frekans kanalını kullanacaktır.Kullanılacak telsiz adedi idare tarafından belirlenecektir.”,

 

19 uncu maddesinde; “Yüklenici toplanan çöp ve katı atıkları, Yenibosna Çobançeşmede bulunan Büyükşehir çöp transfer istasyonuna dökecektir.Sözleşme süresi içerisinde çöp döküm yerinin değişmesi durumlarında, yüklenici hiçbir aksaklığa meydan vermemek için gerekli önlemleri almak zorundadır.Herhangi hak ve talepte bulunamaz. Açık kamyonla çöp nakli yapılmayacaktır.Ancak zorunluluk durumunda idareden izin alınmak koşulu ile üzeri branda ile örtülmüş kamyonla çöp nakli yapılabilecektir.İdare süpürge aracından çıkan atıkların depolanması konusunda yükleniciye yer gösterme hususunda yardımcı olacaktır.Ancak idare tarafından gösterilen yere döküm yapılamaması konusu ile karşılaşılması durumunda yüklenici molozların depolanması ve süpürge araçlarının atıklarının depolanması için gerekli önlemi almak zorundadır.Bu konu ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin belirtilen maddelerinde yer alan düzenlemelerin isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin 26 ncı maddesinde ise; “Çalıştırılacak personelle ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Sözleşme konusu hizmetlerde görev alacak personelin görevinin gerektirdiği deneyim, dikkat ve liyakate sahip olması esastır.İdarece istenmeyen personel, görevli müteahhit vekili veya çalışan bu şartnamenin konusu hizmet işinde çalıştırılamaz. Personel değişikliği anında, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirilecektir.Bayram ve tatil günleri de dahil olmak üzere yıllık izin, vizite gibi durumlar nedeniyle kesinlikle iş aksatılmayacak, gerekli önlemler idarenin bilgisi dahilinde müteahhitçe alınacaktır.Hangi sebeple olursa olsun kişi ve kuruluşlardan yapılacak işin karşılığında ücret talep edilmeyecektir.İş güvenliği ve kazalardan doğacak her türlü yasal sorumluluk yükleniciye aittir.Tabi afetlerden (kar yağışı, sel, fırtına vb.) kaynaklanacak olağan üstü durumlarda yüklenici bütün ekipman ve personel ile Belediye Başkanlığının emrinde çalışacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde; “..Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması.. yönünde hükümler konulamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmü uyarınca her ne kadar idarece istenmeyen personelin şartname konusu hizmet işinde çalıştırılamayacağına ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olsa da, bu durum ihaleye teklif verilmesine ve ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına engel olacak nitelikte bulunmamıştır.

 

Teknik Şartnamenin 20 nci maddesinde; “Sözleşme ekleri kapsamına giren her türlü iş ve işlemler aralıklı ya da devamlı olarak idarenin denetimine tabidir.Yapılan işin yerinde denetimi konusunda yüklenici idareye en az 2005 model bir binek oto tahsis edecek olup, tüm masrafları yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca aracın tüm masraflarının yükleniciye ait olmasına karşılık, aracın yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların kullanım süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine ilişkin bir düzenlemenin ya da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer almasının gerektiği, ancak teknik şartnamede yer alan düzenlemenin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığının anlaşıldığı, ayrıca aracı kullanacak şoförün maliyetinin kimin tarafından karşılanacağı konusunda da belirsizlik bulunduğu ve dolayısıyla söz konusu düzenlemenin, ihalede teklif maliyetinin sağlıklı bir şekilde hesaplanmasında ve tekliflerin değerlendirilmesinde tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; idarece hazırlanan ve ihaleye teklif verecek firmalara verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim  giderinin de işçilik maliyetinin içinde yer alması gerekirken, ayrı bir iş kalemi olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bununla birlikte; idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelde giyimin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

           

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihalede idari şartname ve ilanda doküman bedelinin 1.000,00 YTL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede ihale doküman bedeli yüksek belirlenmiş bulunmakla birlikte, bu durum teklif verilmesini engelleyici nitelikte bulunmamıştır.

 

Nitekim başvuru sahibi firma haricinde beş firmanın daha ihale dokümanı satın aldığı ve kendisiyle birlikte beş firmanın teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Sözleşme Taslağının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde ise; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” denilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin dördüncü bendinde; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

             Yine anılan Yönetmelik eki Tip Sözleşmenin 22 nci maddesinin 31 nolu dipnotunda da; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” denilmektedir.

           

            Yukarıda belirtilen mevzuat maddelerinden hareketle sigorta teminat ve limitlerinin belirtilmesinin sigortanın gerektiği durumlarla sınırlı olduğu ve her ihale konusu iş için sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmasının mecburiyet taşımadığı, kaldı ki incelenen ihalede sigortanın gerektiği bir durum olsaydı yukarıda belirtilen sözleşme maddesinde bu durumun ayrıntılarının düzenlenmesinin gerekeceği anlaşılmış olup, idarece sigortayı gerektirir bir husus olmadığından yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan(çöp toplama nakli, cadde ve sokakların, süpürülmesi) işi bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” denilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Benzer işe ilişkin olarak idari şartnamenin 7.4 maddesinde ifade edilen çöp toplama nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi işinin bir bütün olarak aranmasının ihaleye katılımı sınırladığı, bu şekildeki benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            İncelenen ihalede;

 

1- İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için en az, 6 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (En az 13+1 m3) (2 adet kendi malı ve 4 adet taahhüt).. iş başında bulunduracaktır..” şeklinde yapılan düzenlemeye ilanda da yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” şeklinde hükme yer verilmiştir.

 

İdari şartname ve ilanda yapılan söz konusu düzenlemelerde ihalede istenilen toplam araç sayısının 12 olduğu dikkate alındığında iki adet çöp kamyonunun isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin  düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

2- idari şartname ve ilanda doküman bedelinin 1.000,00 YTL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesinde;

“…Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokumanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir….”  hükmü yer almaktadır.

 

Anılan ihalede, doküman basım maliyetlerine ilişkin bilgi ve belge bulunmamakla birlikte idare tarafından tespit edilen doküman bedelinin yüksek olduğu ve yukarıda belirtilen Kanun hükmüne aykırı olduğu,

 

3-4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği 4 adet teklifin geçerli olduğu, bunlardan iki adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

 

                                           GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

          Çoğunluk görüşünde benzer iş tanımının ihale mevzuatına aykırı olması da iptal gerekçeleri arasında sayılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan (çöp toplama nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi) işi bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” denilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

          İdari Şartnamede yer verilen benzer iş tanımı ihale konusu işle aynı olup, kent temizliğine ilişkin ihalelerde benzer iş tanımın “çöp toplama nakli, cadde ve sokakların, süpürülmesi” dışında belirlenmesi mümkün olmadığından ve söz konusu işin benzeri bulunmadığından, benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul