İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-458
  • Toplantı No: 2008/06
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/06
Gündem No :100
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-458
Şikayetçi:
 Yüksel Gümüş Zafer Mahallesi Letafet Caddesi Süer Apt. Kat 2 D 6 Nu:1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi Baştabipliği, İshaklı Mahallesi Hastane Sokak Nu:1 55400 Bafra / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1489
Başvuruya konu ihale:
 2007/153690 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.02.08.0168/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Gümüş’ün 15.01.2008 tarih ve 1489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kendisinin 10 yıl süre ile Ulusoy Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti.’ne münferit yetkili şirket müdürlüğüne atanmasına ve halen müdürlük görevinde bulunan Satı Şen’in 23.08.2007 tarihi itibariyle görev ve yetkilerine son verilmesine karar verildiği, alınan bu karar uyarınca kendisine 28.08.2007 tarihinde imza sirküsü çıkarıldığı, yine aynı şirketin aynı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olan 31.08.2007 tarihli karar ile kendisinin güvenlik ve arşiv soruşturması sonuçlanana kadar Satı Şen’in görev ve yetkilerinin devamına karar verildiği, kendisinin soruşturmasının en geç 18.10.2007 tarihinde bittiğinin belli olduğu, buna göre en geç 18.10.2007 tarihi itibari ile tek imza yetkisinin şahsına ait olmasının gerektiği, ancak kendisinin Eylül 2007 ortalarında bahse konu şirketle ilişiğini kestiği, bunun üzerine şirket tarafından görevine son verildiği yönünde bir karar alınıp, yerine başka bir yetkili müdürün atandığı, ancak 31.12.2007 tarihinde halen şirket yetkilisi olarak gözüktüğü ve bu arada söz konusu şirketin kendisinin ayrıldığı dönemde girdiği ihalelerin bulunduğu, bu gerçekleşen ihale ve sözleşmelerin hiçbirinde kendi imzasının veya vekaleten yetkili kılındığı başka bir kişi olmadığından yapılan bu işlemlerin usulsüz olduğu ve konuyla ilgili ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir.

       

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış ve ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmelerin usulüne uygun imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne gönderilmesine,

 

  Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul