İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-459
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :101
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-459
Şikayetçi:
 Karel İnşaat Elektrik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av.Burcu CILIZ Kızılırmak Sokak Nu:13/2 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Hanımeli Sokak Nu:1 06440 Sıhhiye Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1938
Başvuruya konu ihale:
 2007/135682 İhale Kayıt Numaralı “4.Grup (Zonguldak, Karabük, Bartın) El Bilgisayarı İle Endeks Okuma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.02.53.0168/2008-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “4.Grup (Zonguldak, Karabük, Bartın) El Bilgisayarı İle Endeks Okuma” ihalesine ilişkin olarak Karel İnşaat Elektrik Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarih ve 1938 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kendi iş deneyim belgelerinin dokümanda belirtilen oranı sağlamasına rağmen idarece bu sebepten değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon döryüzyirmsekizbinbeşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise,enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-521 sayılı Kararıyla Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlügü´nün ´36 kV. ve  altındaki enerji dağıtımı ve ticareti´ ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Elektrik sayaçlarının endekslerinin okunması ve fatura bildirimi dağıtılması" işine ait Hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvurunun uygun bulunmadığına,

           

            2-Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle TEDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul